بازصیاددیگری

آن جام جهان بین که بیداد می کرد

زنان ینگه را از پشت بسته دست

پلیس زمخت اورا هل می داد

ودیگر روز نهالان ستبر دانشجویان لندن

از ضربت باطون وسینه وسم اسبان

بر سنگ های کف خیابان نقش می بستند

وخون که نه نژاد می شناسد ونه خاک

جاری از سرو گیسو

اینک شیا د قرن های ستم باردگر

دست نا پاک خودرا به شهادت

٣٧تن از کودک وجوان وزن ومرد چابهار آلایید

از آن سوی قاره ها چه می کنند

 این ددان . این کفتاران خوناشام

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید