شورآفرینی ها

*12بهمن 1392

راه بسیاردور بود وطاقتم فرسا

لیک درآخرین چرخ ،آخرین گردش

پایان سفر گویا خستگی رخت بسته ازتن ها

ازپس سال ها نگاه عاشقان

 دیدنی تر گشته درپایان

اینک ترجمان هزاران بال برای هرفرشته واقعا گویاست  

تابگیری در بغل یک یک یاران

دررسای آن سرود سرو

سرود درد درمان یافته مام وطن

آن همه شور وان همه شیدا

کزمیان سینه ها درفضای عطر این دیدار

باز باید خاطری آسوده تادیدن یاشنیدن بهترین هارا

با گردش  ایام هرسال یک بار

تاسپاریم راه بی پایان با روزگارانی به

وبهترزین نمط شورآفرینی ها

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید