دکتررضایی

*13خرداد  92

دکتررضایی

ثروت مارا جوانان داده اند

جان خودازبهرایران داده اند

گرگشاییم دربروی نوجوان

اوگشایدمشکل میهن به جان

این جوانان قهرمان ماشدند

مایه ی فخر کی  ایران شدند

دولت مارا همه یاری دهند

هرتفکرطرفه ی کاری دهند

سه هزارمیلیارد رفتی تا زجیب

درلباس دین کجادیدی رقیب

زندگی کردن کنارهم خوشست

توچه گفتی من چه گفتم ناخوشست

گر جوانی اشتباهی کرد کرد

زان پس آید قهرمانی درنبرد

رهبرفرزانه داردبس امید

برجوانان می دهد بیم ونوید

گرنمودم اشتباهی بی گمان

عذرآن خواهم به پیش مردمان  

گرچه آزمون وخطا را وقت نیست

لیک قبول اشتباه را سخت نیست

گرزما دارند جوانان شکوه ای

ماپذیرا زانکه  هستم بنده ای

دولت اقوام بنا خواهم نمود

نقش خواهم زد به دولت تاروپود

ورزش وفرهنگ مارا ارزشست

اقتصادو فخرماراورزشست

 دشمنان مارادل آزاری دهند

درتحول نخبگان یاری دهند

ماعقب افتاده ایم ازکارخود

کندی جریان درادوارخود

فقروبیکاری که عزت می برد

نفت ومعدن داده خفت می خرد

نیست  رقیبی جز گرانی دربرم

می زدایم چون عدو ازکشورم

/ 0 نظر / 32 بازدید