خاک وطن را قیمت گذاشتیم وفروختیم

ما بادستان با پای خود با چشمان آلوده با دهن های وراج با گوشهای بد شنیده با دلی پر از آن چه تومیدانی آمدیم . خاک وطن را قیمت گذاشتیم وبه بهای دلارهای نفتی فروختیم . قارون وار زراندوختیم . بانک های فراوان ایجاد کردیم .بهره هارا نامی نیکو دادیم . با چشم باز خواستیم سر خدارا کلا ه بگذاریم . زمین های پست وبلند وباغستان وکوهستان وجنگل وبرکه هارا فروختیم و دریا وهوارا آلودیم ورودخانه هارا به فاضلآب تبدیل کردیم ومهریه زهرا(س)راحرمت ننهادیم . حدود ٢۴هزار میلیارد تومان نزدیک ١٠چهارده سال قبل ازمردم گرفتیم وبه آن ها موبایل دادیم . دردانشگاهها جزوه نویسی وخلاصه نویسی کردیم ومدرک را که اوایل بدمی دانستیم اینک ارج نهادیم . بسازبفروش شدیم . ازکنار میلیاردها پول سالی یک بار به حج تمتع رفتیم درعوض خانه قدیمی ۵٠٠متری شمال شهررا خریدیم وبنام تو ای حسین عزیر حسینیه بنا کردیم . علامت وکتل  ٢٠میلیون تومانی خریدیم به یاد اصغرت هرچه ۶ماهه بود گردآوردیم . گریه کردیم . نذری فراوان دادیم . طوری که فضاهای اطرافمان را ظرف های پر ازغذای زیادی فراگرفت . همه راضی همه دل شکسته . توای قربانی اصلاح امت جدت مددی ودل های ما راشفا بخش . آمین    

/ 0 نظر / 6 بازدید