اینک جوانه ا

بهار ازکجا آغازمی شود. تابستان گذشت . هرم گرما ازپشت شانه ها آرام عبور کرد. شب ها خنک شد وبرگ ها  ازبلندای درخت برفرش کوچه ها. آبان سرد ازمیان یقه تا مرزسینه نفوذکرد. ما فکر زمستان . بهتران به فکر بهار. کی بهار می رسد . کجای زمانه . جلوی پارا نگاه می کنم . حاشیه باغچه هارا کنار جاده هارا . سبزه هاروییده . به اندازه یک بندانگشت وفردایک انگشت . اینک آذراست . سبزه ها بلندتر شده اند . کدام سبزه زودتر روییده . کدام ریز گل . گل های ذره بینی برفرش سبزه ها . بهار در زمان می آغازد. یا با رویش سبزه ا. او می گفت با اوج سبزه ها با انبوه شکوفه ها .بهار دل برتو مبارک باد . به تقویم درونت اشاره کن . چون ازشادی لبریز شدی مارا نیز به خاطر آور .امروز مباهله ست .   

/ 0 نظر / 5 بازدید