رهبر ما

می شناسم او که درشرق میانه رهبرست

قلب وجان امتی را بردل وهم برسرست

منطقش حبل متین وموضعش حصن حصین

ملت شام وعراق گردیده با خونش عجین

گشته بمباران یمن ازکینه آل صعود

گشته ویران غزه ولبنان زبیداد یهود

گفته تا گردد عمل قرنی ازآن خواهد گذشت

نونهال دیگری باید به دشت دین کشت

روزقدس گردیده بنیان اززمان رهبری

مطلع عصر ظهور وانقلاب دیگری

سلسله جنبان دین ایران واسلامست وبس

روشنی بخش جهان آیات قرآنست وبس

کشورپاک فلسطین خلق موجودی کند

سر بسر گیتی بنای جنش مولودی کند

روزگارظلم بسرآمد مسلمان همتی

اتحاد وهمدلی بخشد به دولت عزتی

باتوکل برخدا دل هامصفا می شود

باتلاش وخون نجات خلق مهیا می شود

رهروان قدس صبوری می کنند تاپای جان

باجهان کفر بستیزندازپیروجوان

میوه باغ خمینی عاقبت خواهدرسید

کام عطشان فلسطین طعم آن خواهد چشید

چون قیام خلق عالم کرده طوفانی بپا

کاخ بیدادوستم را بیخ وبن کنده زجا

تنگ باید کرد به دشمن حلقه های حصررا

لحظه ای غافل مشو دریاب قدر عصررا

دیده براقدام تودارد جهان ای هم وطن

گام هااندرشتاب کوبنده بادا مرد وزن

پرچم اسلام فرازگنبد اقصای قدس

جنبش افزا می شود ازهمت والای قدس

باشیوخ منطقه اتمام حجت کرده ایم

دست اسرائیل وامریکا قطع به قوت کرده ایم 

شادیت بادامبارک رهبر فرزانه ام 

جانشین برحقم ای گوهریک دانه ام

روزگارت پایدار تالحظه ی آزادگی

سید والامقام ای جوهر آمادگی

 تاتوفرمان می دهی اهل جهان فرمان برند

جمله ی آزادگانت ره  سوی جانان برند

 2تیر96 جمعه 28رمضان .روز قدس شریف

 

/ 0 نظر / 34 بازدید