اصول حسابرسی

بنام خدا

 

 

 

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 16سهروردی

 

 

 

اصول حسابرسی

 

 

 

خلاصه وتلخیص : حسین آقامحمدی 

 

 

 

پاییز 1387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنام خدا

 

موضوع : اصول حسابرسی (برگرفته از کتاب والتر بی میگز وهمکاران 1989.مرکزتخقیقات ..)

ترجمه ونشر مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی تیر1387

کلمه حسابرسی درزبان انگلیسی از (AUDITOR)یعنی شنونده گرفته شده است . درگذشته حساب های سازمان دولتی

مجامع عمومی صاحبان سهام درطول سال های متمادی دریافتند که برای استفاده کنندگان از صورت های مالی لازم است اظهار نظرحسابرسان مستقل شرکت را کسب وبه صورت های مالی خود منضم نمایند.

حسابداران خبره نیز دریافتند که اظهار نظر آنان زمانی ارزشمند است که علاوه بر ورزیدگی وتجربه کاری الزامات آئین حرفه ای خودرا نیز رعایت نمایند. تعریف حسابرسی: کلمه حسابرسی درزبان انگلیسی ازترجمه auditorیعنی شنونده گرفته شده که درزمان های گذشته مسئولین دولتی گزارشی رادرجلسات عمومی ارائه می کردند که بعد ازشنیدن آن ، شنوندگان  این گزارش را تصویب وصحت وصداقت عمل مسئولین مالی را تأیید می کردند.

تعریف حسابرسی عبارت است ازرسیدگی به صورت های مالی یک واحد اقتصادی توسط یک مؤسسه حسابرسی . حسابرسان با بررسی مدارک حسابداری وسایرشواهد زیرساخت های صورت های مالی وآگاهی ازسیستم کنترل داخلی وتحقیق ار منابع داخل وخارج از واحد مورد رسیدگی به شواهدی دست می یابندتا بتوانند تعیین کنند صورت های مالی آیاتصویری مطلوب ونسبتا کاملی از وضعیت مالی وفعالیت های شرکت نشان می دهد یانه .

فرایند کارچنین است: کارکنان حسابداری مدارک راتهیه - وصورت های مالی را تنظیم- وبه تأیید مدیریت شرکت می رسانند . حسابرسان برای تعیین مطلوبیت صورت های مالی - با توجه به اصول پذیرفته شده حسابداری - وسایر شواهد بدست آمده- وسیستم کنترل داخلی شرکت - به نتایجی می رسند - که منجر به ارائه گزارش حسابرسی - وتقدیم آن به مجمع عمومی صاحبان سهام  می گردد.  درگذشته های دور کشف تقلب وسوء استفاده های مالی موضوع کارحسابرسی بود ولی این موضوع جای خودرا به ارائه مطلوب وضعیت مالی ،نتایج عملیات وتغییرات در وضعیت مالی داد. اطلاعات حسابرسی شده درخارج ازشرکت علاوه بر بانک ها مورد استفاده سرمایه گزاران نیز قرارگرفت بنابراین نظر حسابرسان از ترازنامه متوجه مطلوبیت ارائه سود گزارش شده نیز گردید. کشف تقلب مدیران در سال های اخیرباعث شده تا برعلیه حسابرسان مستقل دعاوی حقوقی عدم کشف تقلب مطرح وگاه سرمایه گزاران وافراد ذینفع دیگر ادعا کنند چون به گزارش حسابرس اعتماد کرده وبرخی از موارد آن گمراه کننده بوده است متوجه ضروزیان گردیده لذا دعاوی بیشتری علیه حسابرسان طرح گردیده است .

 شکل گیری انجمن های حسابداری وحسابرسی درقرن بیستم :

رسمیت یافتن مسئولیت حسابرسان مستقل دربرابر اشخاص ثالث به تشکیل انجمن های حرفه ای انجامید .عمر این سابقه در اسکاتلند وانگلستان به بیش ازیک قرن می رسد.نخست صلاحیت فنی دادطلبان ورود به حرفه حسابرسی مستقل آزمون می شدو خصوصیات دیگر حسابرس مستقل مانند استقلال ، بی طرفی ومسئولیت حرفه ای لا اقل به اندازه صلاحیت فنی مهم شناخته شد. انجمن های حسابداران خبره اصول رفتارحرفه ای را تکمیل وارائه دادند تا حسابرسان را به پیروی ازاستاندارهای حرفه ای درنقش اعتباردهی درحسابرسی تشویق کنند. درامریکا نیز انجمن حسابداران رسمی امریکا((A.I.C.P.A نقش مشابهی دربرقراری استانداردهای حرفه ای برای اعضای خود ایفا کرد.  

نخستین نظام حرفه ای حسابداری دراواخر قرن 19در انگلیس پدید آمد. درکشورهای اروپائی ازجمله فرانسه م. ع.ص.س بازرسی را انتخاب می کردند تا نسبت به صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت شرکت ، اظهارنظر کنند. بازرس یا بازرسین از تخصص وتجربه واستقلال لازم برخوردارنبودند.

درسال 1960نظام حرفه ای بازرسان قانونی جای خودرا به حسابداری حرفه ای واگذارکرد. عمر حسابرسی به عنوان یک حرفه ،یک نخصص ویک رشته یکصدسال می باشد. درایران پدیده حسابرسی تابع نظام اقتصادی نوین نبود ؛بلکه اقتباسی ازکار غرب بود. قانون تجارت ایران در سال 1310رونویسی از قانون تجارت بلژیک بود. بازرسینی انتخاب وگزارش مالی هرسال را درسال بعدبه م.ع.ص.س ارائه می دادند. استفاده ازخدمات حسابداران خبره درکار حسابرسی مالیاتی درقانون مالیات سال 1328 پیش بینی ،که درآن مقررشده بود هرموقع که انجمن محاسبین قسم خورده درکشور تشکیل شد، دارائی نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده درمورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکت بپذیرد. این حکم قانونی مجددا در 1335تکرارشدوآئین نامه مربوط به آن در سال 1340تهیه وبه تصویب وزیردارائی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده درسال 1342تهیه وتصویب شدکه راجع به ارکان انجمن وتدوین اصول حسابداری وحسابرسی وموازین حرفه ای واخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی لازم بعمل آمده بود گرچه اثری ازفعالیت انجمن دردست نیست . درقانون 1345مالیات ها انجمن جای خودرابه کانون حسابداران رسمی داد که در سال 1346آئین نامه نحوه انتخاب حسابداران رسمی تدوین ودر سال 1351اساسنامه کانون مزبور به تصویب رسید. قرارشد رسیدگی به دفاتر وحساب سودوزیان وترازنامه مؤدیان مالیاتی به حسابداران رسمی ارجاع شود.

با شکل گیری انجمن های حرفه ای حسابرسی وتولد حسابرسان مستقل ، سایرگروه حسابرسان بنا به مسئولیت های خاص خود همچون حسابرسان داخلی شرکت هاوحسابرسان دیوان محاسبات وممیزان دارائی نیز فعالیت چشمگیری داند.

حسابرسان مستقل :

درنتیجه اعتماد عمومی به حسابداران رسمی ، حرفه حسابرسی مستقل به رسمیت شناخته شد وگواهی لازم که نشان گر صلاحیت فنی است ،پس از طی تشریفات ، آزمون وسوابق مورد نیاز( دربرخی از کشورها ازیک تاسه سال کارتجربی)  واحرازصلاحیت به حسابرس مستقل که شخصی حرفه ای بابالاترین سطح صداقت وسلامت است ،داده می شود.  

 حسابرسان داخلی :

شرکت های با حجم عملیات بالا دارای یک واحد حسابرسی داخلی است که بازرسی وارزیابی مؤثر نحوه انجام وظایف محوله واحدهای داخلی شرکت رامطالعه ،  بازرسی وکنترل می کنند. این واحد حسابرسی زیر نظر کمیته حسابرسی هیأت مدیره یا مدیرعامل انجام وظیفه می کند. گرچه این حسابرسی تقریبا در رأس ساختار تشکیلاتی قرارداردولی باز هم چون ازکارکنان شرکت یا مؤسسه می باشد نمی تواند از استقلال لازم برخوردار باشد. کار بیشتر این حسابرسان ، حسابرسی عملیاتی (ارزیابی کارآیی مؤسسه وهدف سنجی ) یا حسابرسی رعایت (بررسی انجام امور طبق مقررات) است . موضوع کار حسابرسی داخلی ممکن است ازسالی به سال دیگرمتفاوت باشد. درصورتی واگذاری کار به حسابرسان مستقل هرساله تأیید یا اظهارنظر به صورت های مالی می باشد.

حسابرسان دیوان محاسبات :

کار حسابرسی دیوان هم حسابرسی عملیاتی است هم حسابرسی رعایت . حسابرسی عملیاتی برای به منظور ارزیابی تأثیر وکارآیی طرح های دولت است . حسابرسی رعایت برای تعیین انطباق صرف اعتبارات واگذاری شده ازطرف دولت با مقاصد قانون بودجه است .این حسابرسان می توانند به حساب های شرکت های طرف قرارداد دولت نیز به منظور صحت پرداخت ها ی دولت نیز رسیدگی کنند.

آزمون حسابرسی مستقل :

آزمون سراسری توسط انجمن حسابداران رسمی تدارک واجرا می شود. این آزمون درامریکا هرسال برای دوباردرماه های می (اردیبهشت)ونوامبر (آبان) انجام می شود. سئوالات آزمون توسط انجمن طرح وتصحیح می شود.درکشورمزبور صدور گواهی نامه حسابرس مستقل توسط ایالت یا منطقه انجام می شود .علاوه بر سوابق وتجربه ای کاری از یک تا سه سال آزمون اضافی دیگری درمورد آیین رفتار حر فه ای ویا مطالب دیگر نیز انجام می شود. علاقمندان می توانند اطلاعات لازم را از نشریات انجمن حسابدارن رسمی امریکا استخراج کنند. آزمون به مدت دوروز ونصفی زمان می برد وحدود10%ازداوطلبان توانسته اند ازپس هرچهارقسمت آزمون یعنی دروس حسابرسی ، تئوری حسابداری ، نحوه عمل حسابداری وقانون تجارت وگاه قانون مالیات برآیند.

مؤسسات حسابرسی :

اندازه مؤسسات حسابرسی ازیک نفر تاچندین هزارنفر حسابرسان وکارکنان حرفه ای می باشد.درامریکامؤسسات حسابرسی  ازنظر اندازه به چهارگروه تقسیم شده اند:

 1. مؤسسات محلی دارای یک یا دودفترکار با چند شریک حسابرس . دامنه فعالیت آن درناحیه وشهروعملیات آن شامل تهیه اظهارنامه مالیاتی ، ارائه مشاوره وخدمات حسابداری است . حسابرسی تنها بخش کوچکی ازکارآنان است . وصورت حساب های مالی حسابرسی شده را برای درخواست وام صاحب کاران خود ارائه می دهند.

 2. مؤسسات منطقه ای : بسیاری ازمؤسسات محلی با افتتاح دفتر کار بیشتر درشهر ها یا ایالت های هم جواربا افزایش تعداد کارکنان حفه ای خود به مؤسسه منطقه ای تبدیل می شوند. کارحسابرسی این مؤسسات ازکارخدماتی آنان بیشتراست .

 3. مؤسسات ملی : این مؤسسات درشهرهای اصلی ودرسایر کشورها نیز دفتر دارند.

 4. هشت مؤسسه بزرگ ( اینک به شش مؤسسه تقلیل یافته است ). هشت بزرگ در شهرهای اصلی سراسر جهان دفاتری نیزدارند که علاوه بر کارحسابرسی خدمات دیگری را نیز ارائه می دهند وگاه هریک ازین مؤسسات درآمدسالانه ای بالغ بر یکصد میلیون دلاردارند. تنها یکی ازهشت بزرگ ،کارکنان وامکانات کافی برای حسابرسی یک شرکت فوق العاده بزرگ را دارامی باشد. اسامی هشت بزرگ به ترتیب الفبا: آرتراندرسون ،آرتوریانگ ، ارنست اندوینی ، پرایس واتر هاوس ، پیت مارویک مین ، توش راس، دیلویت هسکینزاندسلز،و کوپرزاندلیبرند. آرتوریانگ وارنست اندوینی باهم ادغام وتوش راس نیز با دیلویت هسکینزاندسلزیکی شده اند.بااین ترتیب درحال حاضر شش مؤسسه بزرگ درسطح گسترده درجهان به فعالیت حسابرسی وسایرخدمات تخصصی فعالیت دارند.

  انجمن حسابداران رسمی امریکا (Aicpa) سازمانی آزاد وملی باببش از دویست هزار(200،000)حسابرس مستقل درکانون حرفه حسابرسی امریکا قرارداردکه سه بخش اصلی فعالیت آن به شرح زیراست:

  1- وضع استانداردها ومقررات ویژه برای هدایت حسابرسان درانجام کارهای حسابرسی وخدمات مشاوره ومالیاتی وخدمات بررسی .این استانداردها توسط یکی ازکمیته های تخصصی انجمن بنام هیأت استانداردهای حسابرسی (ASB)یا (auditing standards boardانجام می شود.

  مهمترین اظهارنظر رسمی هیأت استانداردهای حسابرسی عبارت از :"بیانیه های استانداردهای حسابرسی" statements on auditing standards(sas)

   کمیته دیگری به نام "کمیته استانداردهای خدمات بررسی وحسابداری"accounting and review services committee(arsc)بیانیه های استانداردهای خدمات بررسی وحسابداری (statements on standards for         (ssars)accounting and review services)  را ارائه می دهد .

  2- انجام امورپژوهش به منظور ارتقای سطح کیفی حرفه حسابداری وحسابرسی وارائه نشریه ماهانه ومشاورمالیاتی .

   انتشارات حسابرسی توسط انجمن:

     الف – بیانیه های استانداردهای حسابرسی (sas)

     ب – رهنمود های حسابرسی صنعت (industry audit guides) درزمینه های اموربانکها

     ج – پژوهش درروش های حسابرسی

   انتشارات حسابداری توسط انجمن :

     الف – بولتن مربوط به تشکل فعالیت های حسابداری به تعداد 5فقره درمدت 15سال

     ب – نظریه های هیأت اصول حسابداری (oapb)

     ج – مطالعه پؤوهش های حسابداری

     د – بیانیه تعیین موضع بخش استانداردهای حسابداری

     ه – روش هاوتکنیک های حسابداری

     و – امتحانات سراسری حسابرسی مستقل

  3- معرفی واعتلای سیستم خودنظمی حرفه ، خود نظم نشانه ای ازکیفیت حرفه حسابرسی مستقل ومجهز به یک سیستم مؤثر برای اعمال استانداردهای حرفه ای است .

  4- آموزش مستمر ودوره ای به حسابرسان مستقل به نحوی که تمدیدگواهی آنان منوط به دیدن این آموزش هااست آئین نامه مؤسسات حسابرسی  :

  انجمن درسال 1977به جای افراد حسابرس ، مؤسسات حسابرسی را عضوخودساخت . بخش مؤسسات دارای دو قسمت مجزا ازهم اند:

  قسمت حسابرسی شرکت های سهامی عام وقسمت حسابرسی شرکت های سهامی خاص . عضویت دراین دوقسمت برای مؤسسات حسابرسی اختیاری است منتها هرقسمت تابع مقررات به قسمت خود به ویژه شامل بررسی توسط هم پیشگان می شود.منظورازبررسی هم پیشگان این است که یک مؤسسه حسابرسی درخواست می کند مؤسسه حسابرسی دیگر کاراورامورد بررسی وقضاوت قراردهد. این امر باعث می شود تا کیفیت کارهاافزایش یابد ورعایت کامل استانداردها کنترل گردد.

  آئین نامه افراد حسابرس : 

  به دلیل احترام به سیستم خود نظم حرفه ، هنوز کنگره برای اداره حرفه قانونی تصویب نکرده است . چون کار حسابرسان عاری از نقص وانتقاد نیست ؛لذا پس از رسوائی مالی یکی دوتن از شرکت هادرسال های اخیر،واحد عضویت انجمن درسال 1988تغییرات مهمی درآئین نامه رفتار حرفه ای وهم چنین شرایط پذیرش عضو قائل شده است . دراین تغییرات کمیته اندرسون ابتکار عمل داشته است . ومواردی ازآن به این شرح است :

  تمایل به خودنظمی مؤثر: 1- اعضا ء حسابرس باید  درمؤسسات حسابرسی هم پیمان بررسی هم پیشگان فعالیت نمایند. 2- اعضاءحسابرس باید درطی آموزش مستمر120ساعت برای هرسه سال وسایر اعضا 60ساعت آموزش لازم ببینند.  3 – علاوه برسایر مراتب احراز ، داوطلبان بعد از سال 2000بایستی 150ساعت (واحد)آموزش دانشگاهی شامل درجه لیسانس ازیک دانشگاه معتبررا بگذرانند.

  انجمن حسابداران رسمی امریکادر تکامل اصول پذیرفته شده حسابداری وتحول استانداردهای حرفه ای سهم به سزایی داشته است.کمیته فنی انجمن مانند  :

  هیأت استانداردهای حسابرسی توان خودرا برمسایل روزمتمرکزکرده ویکی از مشتریان پروپا قرص به جهت بهبود قوانین ومسائل حسابداری ،سازمان های دولتی مثل کمیسیون اوراق بهادار وبورس وادارات دارائی می باشد.

   هیأت استانداردهای حسابداری مالی مقررمی داردکه حسابرسان باید معلوم کنند آیا صورت های مالی ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تنظیم شده است یاخیر. حسابرسان مستقل بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی را مورد توجه خاص خود قرارمی دهند.

  هیأت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB)در سال 1984برای وضع وبهبود استانداردهای حسابداری دولتی برای سازمان های دولتی وشهرداری ها تشکیل شد.  

  کمیسیون اوراق بهادار وبورس یک سازمان دولتی امریکا ومجری قانون اوراق بهادار سال 1933 وقانون بورس اوراق بهادار سال 1934می باشد.وظیفه کمیسیون حمایت ازمنافع سرمایه گذاران وجامعه است.خواستار جدی افشای اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران توسط شرکت های سرمایه پذیروعرضه کنندگان سهام به مردم است .قانون تأسیس کمیسیون اوراق بهادار وبورس   ، کمیسیون را مسئول صحت کاربرد اصول حسابداری درصورت های مالی ارائه شده به کمیسیون دانسته است . حسابرسان مستقل باگزارش اظهار نظرات خود کمیسیون را  یاری می دهند. هنگام عرضه اوراق بهادار شرکت ها به بورس لازم است "اظهارنامه ثبت" نیز از طرف شرکت ها ارائه شود.اظهارنامه ثبت با صورت های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه دوسال وصورت های سودوزیان وگردش وجوه نقد سه سال باید همراه باشد. کمیسیون مزیت یا سودآوری شرکت ها راتضمین نمی کنند بلکه باکارخود باعث تأمین افشای حقایق مهم برای سرمایه گذاران می گردد.درصورت اختلاف اظهارنامه ثبت با استانداردهای افشای مقرر، اصلاح ومطابقت آن را خواستارمی گرددکه درغیر این صورت دستورتوقف فروش اوراق بهادار شرکت را صادرمی نماید.

   کمیسیون برای کیفیت صورت های مالی ارائه شده واستانداردهای حرفه ای حسابرسان مستقلی که نسبت به این صورت هاگزارش واظهارنظر ارائه می دهند یک سری مقررات خاص معروف به S-Xبانام شکل ومحتوای صورت های مالی وضع کرده است .ازسال های 1937تا 1982دستورالعمل های حسابداری  در 307فقره منتشر کرده است .  از1982نیز مقررات ضمانت اجرائی حسابداری وحسابرسی وخلاصه ای از تنبیهات اعمال شده درمورد حسابرسان را ارائه نموده است .

  تعریف استانداردهای پذیرفته شده حسابداری :استانداردها، مقررات لازم الاجرایی برای سنجش کیفیت اجرای کارحسابداری وحسابرسی است .

  انجمن ده  استانداردزیررا وضع کرده است :

  الف - استانداردهای عمومی:

 1. رسیدگی بایستی توسط حسابرسان باصلاحیت وآموزش فنی کافی انجام پذیرد.

 2. حسابرسان باید درتمام موارد استقلال رأی خودرا حفظ کنند.

 3. حسابرسان دراجرای رسیدگی وارائه گزارش بایستی مراقبت حرفه ای لازم را به عمل آورند.

  ب – استانداردهای اجرای عملیات :

       1- عملیات حسابرسی باید برنامه ریزی دقیق  شود وبر کار کارکنان به گونه ای مناسب نظارت شود.

       2- برای برنامه ریزی وتعیین نوع حسابرسی وزمان بندی ومیزان انجام آزمون هاشناخت کافی از ساختار کنترل داخلی کسب گردد.

       3- شواهد کافی وقابل اطمینان ازراه بازرسی ، مشاهده وپرس وجووتأییدیه بدهکاران بعمل آید،تا مبنائی معقول برای اظهار نظرنسبت به صورت های مالی مورد رسیدگی بدست آید.  

  ج - استانداردهای گزارشگری:

  1- گزارش باید تصریح کند که صورت های مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده یاخیر.

  2- گزارش باید شرایطی را مشخص کند که درآن چنین اصولی دردوره جاری نسبت به دوره قبل ، بطوریکنواخت رعایت نشدهاست .

   3- اطلاعات افشا شده درصورت های مالی منطقا کافی تلقی می شود مگر آن که خلاف آن درگزارش بیان شود.

  4- گزارش باید حاوی یک اظهارنظر درباره صو رت های مالی بطورکلی ، یا بیانگر این موضوع باشد که نمی توان اظهارارائه کرد. هنگامی که نظر کلی نتوان ارائه کردباید دلائل آن بیان گردد. درتمام موارد که نام حسابرس با صورت های مالی پیوندمی خورد باید به طورصریح بیانگر ویژگی هرگونه رسیدگی حسابرس ومیزان مسئولیتی باشد که اوبه عهده دارد.

  کاربرد استانداردهای حسابرسی (استانداردهای عمومی )

  ده استانداردمقررشده توسط انجمن حاوی معیارهای سنجش ناملموس ذهنی مانند "برنامه ریزی کافی " شناخت کافی ازساختار کنترل داخلی" شواهدکافی وقابل اطمینان" وافشای کافی "است . تصمصم گیری درباره این مفاهیم مستلزم کاربرد قضاوت حرفه است :

  آموزش وتخصص . چگونه حسابرس مستقل به "صلاحیت وآموزش فنی کافی" موضوع اولین استانداردعمومی دست می یابد؟ تحصیلات دانشگاهی حسابرسی وحسابداری وتوانائی کاربرد ابزاروامکانات وتجربه ودیدن آموزش مستمروپویا وآگاهی یافتن ازصنعت مورد نظروبه روزبودن اطلاعات حرفه ای حسابرس می تواند تضمینی بر صلاحیت موردنظر باشد.

  استقلال . مهمترین استانداردعمومی درحسابرسی است وعامل عمده بقای حرفه می باشد . نبودن عضو هیأت مدیره ونداشتن منافع درواحد مورد رسیدگی ودارابودن روحیه استقلال طلبانه می تواند حسابرس را مستقل نگه دارد.

  مراقبت های حرفه ای سومین استاندارد عمومی . دررسیدگی ها وتهیه گزارش تأکید شده است ، حسابرس مواظب مراقبت های حرفه ای خود باشد. حسابرس نیز مانند سایر صاحبان حرف از اشتباه بری نمی باشد.ولی کوتاهی درانجام وظایف حرفه را خدشه پذیر می کند.

  استانداردهای اجرای عملیات . اولین استاندارد دراین زمینه عبارت از برنامه ریزی وسرپرستی کافی کارکنان وکارموردرسیدگی است . برخی از کارهای مورد رسیدگی نیازی به اتمام کار وپایان سال ندارد. می توان قبل از تنظیم نهائی صورت های مالی خیلی از رسیدگی ها وکنترل ها را شروع کرد.گردآوری بخشی از اطلاعات مالی را می توان  به عهده کارکنان صاحب کارولی با نظارت حسابرس گذاشت .

  شناخت کافی ازکنترل های داخلی . دومین استاندارد اجرای عملیات است . وجود یک سیستم کنترل داخلی مؤثر درواحد مورد رسیدگی مدارک حسابداری را قابل اتکاواز حفاظت دارائی ها اطمینان معقولی بدست می دهد. درموارد وجود کنترل داخلی قوی ومقایسه آن با کنترل داخلی ضعیف می توان شواهد کمتری را تدارک دید واین موضوع کمک مؤثری در زمان انجام کار وبودجه مورد نیاز می گردد.

  شواهد کافی وقابل اطمینان .سومین استاندارداجرای عملیات . حسابرس با اطلاعات بدست آمده وتجربیات خود می تواند حدس بزندکدام شواهد قابل اطمینان است ؛ لذابه جمع آوری وضبط آن می پردازد.

  استانداردهای گزارشگری . چهار استاندارد گزارشگری ، دستورالعمل های ویژه ای را برای تهیه گزارش حسابرسمقررمی دارد:

 1. گزارش باید تصریح کند که صورت های مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است یا خیر؟

 2. فرض بر یکنواختی کاربرداصول پذیرفته شده حسابداری وکفایت افشای مطالب درصورت های مالی است مگر آن که گزارش خلاف آن را بیان دارد.

 3. اطلاعات افشا شده درصورت های مالی به طور منطقی کافی است مگر آن که خلاف آن را گزارش بیان دارد.

 4. گزارش باید حاوی یک اظهارنظر درمورد کلیت صورت های مالی یا عدم اظهار نظر باشدکه دلایل آن بیان شودوگزارش باید به طور صریح بیانگر ویژگی هرگونه حسابرسی ومیزان مسئولیتی باشد که به عهده اوست .

  بیانیه استانداردهای حسابرسی :

  بیانیه ها، مفسر استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی وعبارت ازمجموعه نظریه هایی است که توسط هیأت استانداردهای حسابرسی اظهار شده است .اولین بیانیه  دراین مجموعه ( 54بیانیه ای )، بیانیه شماره 1می باشد که سال ها قبل توسط کمیته روش های حسابرسی صادرگردیده است . درسال1976 نیز بیانیه های فراوانی برای راهنمائی های مشروح تری درمقایسه با 10استانداردپذیرفته شده حسابرسی که بیان شدانتشاریافته است . بیانیه ها ، رسمی ترین مرجعی است که حسابرسان درطول رسیدگی می توانند به آن مراجعه کنند. استانداردهای حسابرسی ، درعمل اشاره به 10استانداردپذیرفته شده حسابرسی که بیان شد ویا سایر بیانیه ها ی حسابرسی یا هردواتلاق می شود.ماده 202آئین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی امریکا منشأ رسمیت یافتن بیانیه هامی باشدکه حسابرسان ملزم به رعایت آن گردیده اند.گرچه بیانیه ها مفصل وروشن تر از استانداردها است ولی حسابرسان برای رهنمود های مفصل تر ولی بارسمیت کمتر می توانند درمواجهه با مشکلات خود به به رهنمودهای حسابرسی صنعت ومطالعات روش های حسابرسی ،مطالعات فنی مختلفی که توسط AICPAمنتشرمی شودوکتب درسی ومقالات دیگر دراین زمینه مراجعه کنندکه درهرصورت ابتکار وتوانائی حسابرس درحل معضلات ازطرق مختلف بهترین پایه قابل اتکا می باشد.

  نمودار ده استانداردپذیرفته شده حسابرسی :

   الف - استانداردهای عمومی:

 1. صلاحیت وآموزش فنی

  2 - استقلال.

  3- مراقبت حرفه ای

  ب – استانداردهای اجرای عملیات :

       1- برنامه ریزی وسرپرستی کارکنان 

       2- شناخت از کنترل داخلی

       3- کسب شواهد برای اظهار نظر 

  ج - استانداردهای گزارشگری:

       1- تطبیق یا عدم تطبیق صورت های مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری

       2- موارد عدم یکنواختی

       3- کفایت افشای اطلاعات

       4- اظهارنظر درباره کلیت صو رت های مالی

  ده استاندارد فوق توسط بیانیه های استانداردهای حسابرسی تفسیر می شود.

   

   گزارش حسابرسان : گزارش نتیجه کار حسابرس است که درآن نسبت به صورت های مالی صاحبکار اظهارنظرشده است.هیأت استانداردهای حسابرسی درسال 1988تغییراتی درگزارشگری حرفه به عمل آورده است که گزارش مقبول واستانداردیکی ازاین تغییرات است .اخرین فرم گزارش استاندارداز سه بندزیر تشکیل گردیده است :

 1. بند اول ، مقدمه شامل مسئولیت های مدیریت کارفرما وحسابرسان

 2. بنددوم ،بند دامنه رسیدگی ،که نوع وماهیت رسیدگی هارا بیان می دارد.

 3. بند سوم ، بند اظهارنظر ،که به طور مختصرنظر حسابرسان برمبنای رسیدگی رابیان می دارد.

  نمونه گزارش

   

گزارش حسابرسان مستقل

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی خاص ....

    باسلام واحترام ؛

 

ترازنامه شرکت ...درتاریخ 29 اسفند 1386وصورت های سودوزیان ، سود(زیان )انباشته وگردش وجوه نقد آن برای سال مزبور مورد حسابرسی این مؤسسه قرارگرفته است . مسئولیت این صورت هابا مدیریت شرکت ومسئولیت این مؤسسه اظهارنظر نسبت به این صورت های مالی است .

 

حسابرسی این مؤسسه بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی اجرا شده است .براساس این استانداردها ،این مؤسسه ، حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی واجراکرده که ازنبود تحریفی بااهمیت درصورت های مالی ، اطمینان معقولی به دست آید.حسابرسی ما شامل ارزیابی اصول حسابداری استفاده شده  وبرآوردهای عمده به عمل آمده توسط مدیریت آن شرکت ونیز ارزیابی ارائه کلی صورت های مالی می شود.این مؤسسه اعتقادداردکه رسیدگی هایش مبنای منطقی برای اظهارنظر مهیا نموده است .

 

به نظر این مؤسسه صورت های مالی یادشده دربالاوضعیت مالی شرکت ...در تاریخ 29اسفند 1386ونتایج عملیات وگردش وجوه نقد آن را برای سال منتهی به تاریخ مزبور طبق اصول پذیرفته شده حسابداری واز تمام جنبه های با اهمیت به نحومطلوب نشان می دهد.

 

14تیر 1387                                                 مؤسسه حسابرسی کارآفرینان پارس

 

                                                    مدیر عامل - امضاء  

 

 

اهمیت گزارش حسابرسان

/ 0 نظر / 144 بازدید