تنهایی قلم

قلمستان ادب هنوز ایستاده

درراستای باد

گاه نسیم صبح

گاه میانه روز

گاه دم غروب

 سال هاست که

درصفحه  کلید های تایپ

با واژه هوو آشناست

/ 0 نظر / 5 بازدید