اندیشه وریشه

25شهریور96

هرکه راداده خدا اندیشه ای

دانه وگل برگ وساق وریشه ای

آن درختی که تناور دیده ای

از پی اش افتاده تیغ وتیشه ای

شیر می غرد به جنگل یکه تاز

نرم وآرامست به کنج بیشه ای

نقش وموزیک وهنر برتر بود

پشت آن انگشت صاحب پیشه ای

 تانمایش شوق مردم جاذبست

پرتراکم شد بساط گیشه ای

سنگ را آتش به نرمی می کشد

چون بگیرد سخت بلای شیشه ای

قتل وغارت ارمغان فتنه گر

چون برآید نطفه ای ازلیشه ای

/ 0 نظر / 42 بازدید