نیم نگاهی به عباسیان

عباسیان

عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب گرچه درزمان پیامبر 13ساله بود لیکن براو احادیث فراوان نسبت دهند.درزمان علی درجنگ صفین شرکت وسپس حاکم بصره شد .پیش از شهادت علی ازعراق به طایف هجرت وتا زمان مرگ 68هجری ان جابود . خلفای عباسی ازنسل اویند وکتاب تفسیری هم به اونسبت داده اند.

خلافت عباسیان 72سال از 749-820میلادی ست .

1-     ابوالعباس معروف به سفاح ( خون ریز)که تمام خاندان اموی را کشت مگر کسانی که به دوردست ها فرارکردند .

2-     منصور (ابوجعفر) برادرابوالعباس مؤسس واقعی سلسله عباسیان بود . برامکه به صدارت ووزارت رسیدند . عبدالله منصور حاکم سوریه شورش کرد که منصور ابو مسلم خراسانی را مأمور واورا دستگیر ودربصره زندانی کرد.منصور به جای سپاس از ترس قدرت اورا ناجوانمردانه به قتل رسانید . پیروان ابو مسلم شورش وخونخواهی کردند. شورش به رهبری  سند باد مجوس پیروآیین زرتشت نیزانجام شد . او ری وقم ونیشابوررا فتح کرد که درنهایت شکست خورد وخود وپیروانش تا شصت هزارتن قتل عام شدند. درسال 762میلادی شورش دیگری به رهبری حسنیان (محمد وابراهیم ازاولاد امام حسن ) با شکست وقتل آنان خاموش شد ودراین زمان شهر بغداد درچند کیلومتری مداین بناشد که در817مأمون آن را پایتخت خود قرارداد. درخراسان وسیستان شخصی به نام استادسیس با ادعای پیغمبری قیام وآن جارافتح کرد وسپس از خلیفه شکست خورد . مهدی خلیفه جانشین منصور دخترایرانی  اورا به نام خیزران همسر خودکرد وازاودوفرزند  به نام هادی وهارون  به وجود آمد که هردو خلیفه شدند.

3-     مهدی پسر منصور کسی است که پیروان مانی نقاش معروف که ادعای پیغمبری داشت را تعقیب کرد. درزمان او مقنع( همیشه برچهره نقاب داشت ) که خودرا پیامبر می نامید در قارض بین مشهد وهرات ظهور کرد 788-774که چهارسال آسیای مرکزی را درتصرف داشت  که چون درمحاصره افتاد خودرا درخمره ای ازتیزاب انداخت ونابودکرد.  دردوره مهدی 775-785فرقه دیگری با مرام اشتراکی ( نی هی لیستس = منکر همه چیز )درخراسان غرب ایران وعراق ظهور کردندکه به زندیق معروف شدند. اینک فرزندان مهدی :

4-     هادی پسر مهدی که یک سال حکومت کرد(785)

5-     هارون الرشید پسر دیگر مهدی ،که دوره خلافت او وپسرش به دوران طلایی اسلام معروف بود وبا پادشاه فرنگ به نام شارلمانی  سفیر مبادله می کردو وبه مسیحیان اجازه داد بیت المقدس را زیارت کنند. کتاب هزارویکشب که مأخذ ایرانی  هندی وعرب دارددرزمان او تدوین شد.یحیی ازاولادامام حسن دردیلم (طالش)حکومت مقتدری تشکیل داد که با تدبیر فضل برمکی با خلیفه صلح وتأمین جانی گرفت صلح کرد لکن دربغداد زندانی شد . هارون  جعفر برمکی وزیر وشوهر خواهر خود ( عباسه )وپدر اویحیی برمکی وفضل برادرش وسایر برمکیان را قتل عام کرد. . هارون درمشهد دفن ودرزمان او فقه حنفی پیشرفت کرد 785-809میلادی .

6-      امین  پسر هارون اززبیده زوجه عربی  بر ایران حکومت نداشت . طاهر سردار ایرانی ازطرف مأمون مأمور جنک با امین دربغدادشد . امین تسلیم ودرارگ سلطنتی به دست سربازان ایرانی کشته شد 813وخلافتش در785بوده است

7-     مأمون که علوم  اد بیات وهنر را رونق داد وآثار علمی ازملل دیگردردوره او  ترجمه شد . فرقه معتزله ( مثل قدریون )درزمان اوقوت گرفت  ومعتقد به اختیار درمقابل جبر می باشند. بعدها هم فرقه ارتودکسی اشعری آمد که خلاف این فرقه بود . مأمون نیابت سلطنت شرق را دربرابر خدمات طاهر به وی داد. طاهر درخراسان مستقر شد که بعدها سلسله نیمه مستقل طاهریان را درمرووخراسان تشکیل داد.

/ 0 نظر / 5 بازدید