روزدیگر- درخت شهرداری

جایی دیدم شاخه ای ازدزختی افتاده ودراثررطوبت فراوان ریشه کرده وبعدها درختی تناورگردیده .درمملکت ما صدهادرخت می کارند مثل شهرداری تهران که ازهرصدتاشاید دوسه تایی جوانه بزندوپایداربماند. به اتوبان ها وخیابان های اصلی نگاه نکنید.

/ 0 نظر / 9 بازدید