توسل

توسل

برتو ای آرام جـان عمـری توسل کرده ام     با همــه بارگـنه برتوتوکل کرده ام

این همـه زخـم زبان وآن همـه آوارگـی     دررضای خاطرت برجان تقبل کرده ام

عمـر بگذشت واســیرروزگارانم هنـوز    زهـدوتقـواراهمه خرج تجمل کرده ام

فرصتی هـرگـزنیایدآب کی گرددبه جوی    ازچـه روز خود به فرداهاتعلل کرده ام

خـاردرچشم وگلـو بااستخـوان آزرده ام   زندگـانی باطل ودوروتسلسل کرده ام

ای عزیز فاطمه عمری است که باچشمان تر   مقدمت را آبیاری همچو سنبـل کرده ام

گوگدی باسـوزدل داردبه امیـدت نظـر    گـرچه من بارگنه عمری تحمل کرده ام

/ 1 نظر / 5 بازدید
rahrovan emam sarbazan rahbar

ba salam ba majmoee az tarha v karikator hamase 9 dey berozam az shoma davat mikonam ke az in veb didan konid v nazar khod ra elam konid ba tashakor mntazer hozor shoma hastam