دروغ وحدت

 

26دی 92

یک بار دیگر درهراس اختلاف

دم بر برآوردیم زیک

یک که غلط گفتم ،یکی

بازهم سخن از وحدت است

آن جا سخن باهم شدن

این جا به رسم دیگری

با مردمان دگم خود

با عقده دیرین آدم های

ازنوع دیگری

ازنوع ایجاد نزاع ازنوع سنگ دیگران

ظاهر فریب وخودنما

درپرده هردم درنوا

باید به راه دیگری

تا همچنان خوش باوران – بیگانگان

گرددسنگ شان آسیاب

با حیله های صدچنان

آورده دام بهتری

درسایه شهد شکر

شیرینی وقند وعسل

پی ریز تلخ دیگری

تا مشت باشد بالگد

تاسیلی ومرگ وبلا

وحدت کجا خواهد شکفت

تا گل دهد باغ ولا

/ 0 نظر / 24 بازدید