درخت زادگاه من

وقتی درمناطق دیگری شاخه ای برزمین می افتد دراثر رطوبت زیاد ریشه می کند وجوانه می زندودرختی تناورمی شود. اما درخاک سرزمین من هرسال صدها نهال کاشته می شود که دراثر خشکی فقط ده بیست تای آن پا می گیرد. هفتاد میلیون درخت بکاریم چطور.

/ 0 نظر / 4 بازدید