گربه ها

با افسانه های دور تا چه حد آشنایی

ازداستان شب نشینی شاعباس

از دختر چل گیسو

از اسب چل کره

از قصه چهل طوطی

از سلیم جواهری

از دختر اناری

چه می دانم . چه شنیده ام ؟

شاعباس وشب نشینی

آدم ها وهریک یک گربه

رکورد نگهداری شمع درپنجه هاشان درحال نشستن

وآدم زیرک که گر به حریف را

یواشکی با نشان دادن موشی

ودویدن گربه وبقیه داستان

آخر داستان با شاهکار توله سگی

پایان می گیرد

ومردی ونامردمی روشن می شود

این روزها همه چیز برای مردم روشن ست

قصه نمی خواهد .افسانه نمی خواهد

می توان درتلویزیون آمد

وچنان شیفته کردجمعی را

وعصبانی کرد جمعی را

در پایان هردو جمع شادند یکی   

ازاین که حرف دل مارا زدند

ویکی این که بابا رورا برم

این همه دروغ منطقی واصولی

الله اکبر از این  حرفا

/ 0 نظر / 7 بازدید