زبیر -طلحه . محمد حنفیه

کشنده ی زبیر به دوزخ می رود ( امام علی)

زبیر جزؤ عشره ی مبشٌره است  درتمام جنگ ها شرکت داشت . پسر عمٌه حضرت رسول و از اصحاب شورا ودرروز سقیفه ازطرفداران علی بود لکن درجنگ جمل که به تحریک عایشه به بهانه خونخواهی عثمان با تدبیر معاویه وعمروعاص برپا شده بر علیه علی جنگید پسران معروف زبیر که بعدها داعیه حکومت داشت وسر به فرمان وبیعت یزید نسپردند عبدالله که حاکمیت مکه راجبرا اختیار کرده ودیگر برادرانش مصعب ، منذروجعفر بودندودراین زمان سال ۶٣هجری یزید خانه کعبه را که عبدالله مأمن خود قرارداده بود به منجنیق وآتش کشید . دراین زمان خبر مرگ نکبت بار یزید به مردم رسید .  عایشه برای این  ازعلی کینه داشت  که درغزوه ی پیامبر با بنی مصطلق عایشه ازکاروان برای رفتن به قضای حاجت جاماند وباگم شدن دانه گردن بندش سرگردان  وسپس بازآمدن با شتر صفوان آن هم روز بعد  بد گویی هایی  ازعایشه نزد پیامبر کرده بودند  پیامبر با اسامةبن زیدو علی مشورت کرد  اسامه گفت عایشه دختر ابوبکر وازهرگونه اتهام مبراست وعلی گفت  یا رسول الله عایشه را رها کن برای تو زن قحط نیست . زبیر  دراین جنگ کشته شد چهارمین یا پنجمین مردی بود که به اسلام گروید . ازمهاجران به حبشه سپس به مدینه بود.مال دار بود.زبیر درادامه جنگ خودراکنار کشید ولی پسرش عبدالله اورا تهییج کرد بازهم جنگ را ترک  که درمیان راه مردی به نام جرموزاورا کشت .

طلحه هشتمین مرد بود که به اسلام گروید . فردی سخنور وخطیب بود .درغزوه  احد  تبوک  بدر . درحجة الوداع با پیامبر بود . درواقعه جمل بر علیه علی ویار عایشه بود. درهمین جنگ کشته شد .

محمد حنفیه فرزند علی بن ابیطالب  مادرش خوله دختر جعفربن قیس است .گویند مادرش از اسیران  رده ازقبیله بنی حنیفه که مسیلمه ازمیان آن ها به دعوی پیغمبری برخاست می باشد . که خالدبن ولید به دستور ابوبکرآن هاراسرکوب کرد . گویند ازاسیران یمن به دست مولا علی بود که به زنی گرفته شد.درجنگ جمل مولا علی درفش را به دست محمد حنفیه داد واورا درتمام جنگ ها می فرستاد وحسنین را هوادار بود که مبادا نسل پیامبر خدا با کشته شدن آن دو بزرگوار قطع شود.  ازمحمد پرسیدند چرا علی تنها ترا به جنگ می فرستد محمد گفت  حسنین دوچشم علی ومن دست راست علی که دست چشمان را محافظت می کند. گویند بسیار قوی بود به طوری که زره بلند مولارا با دست کوتا ه کرد ودردانش نیز بسیا بلندمرتبه بود وفات او دراول محرم 81 هجری وگویند قبرش دربقیع  یا درجزیره خارک است . اما فرقه کیسانیه گویند در کوه رضوا درمدینه غایب شده که روزی ظهور خواهد کرد .

/ 0 نظر / 13 بازدید