زنگ ریاضی

    زنگ ریاضی

 یه روزی سر کلاس بودیم نشسته   معلــــــم درس میگفت پاشکستــه

کـــــــلاس دومی هشت ساله بودم   زمیــــز ومــــدرسه خیـری ندیدم

یه روزی سرکلاس درس ریاضی   همه سرحال وسرکیفیــم وراضی

علی حبیب  بلنــــــدشد جیغ وفریاد   کف دس روی لب هــــا دادوبیداد

هولــولـــوبچه ها اومد خــر گوش   زدیوار حیـــــــاط ازروی درپوش

معلـــــــم هاج وواج وگشته حیران  عجب جـــــایی نشان ازخاک ایران

تمام بچـــــــــــه ها دنبال خرگوش   میـــــــان مدرسه نیش ازبنا گوش

کـــــــــــــلاس آرام آرام روبراشد    ســــر جور ازسر ناجور جدا شد

زچــــــــــــال مستراح آمد صدایی    صــــــــــدای آدم بی دست وپایی

فتـــــاده آن میـــــان یک دانش آموز   نمانده از نفس عمری به یک روز

همه حیـــــــران کزو دستی بگیرند   زبیم مهـــــــلکه شــــــــاید بمیرند

خدا عمــــــــــرش دهد فراش مارا   بلند چـــوبی گرفت ازدست وپارا

کشیدش درکنــــــــــاری زان تعفن   زگنـــــــــدش شیطنت شد درتفنن

به جـــــــوق مدرسه انداخت  اورا   پلیـــــــدیش بشست زان گندوبورا

اگر آدم به طیـــــــــــنت بود ناپاک    کجا شویند نجاست را به خاشاک

امان ازکــــــــــــودکی وفکرناجور   که ازپیــــری بماند تا لب گــــور      

 

/ 0 نظر / 7 بازدید