برگشتی به 5سال قبل

چرا تلخی ! چرا آبرو گذاری !

 

انقلاب به بیش از نیمی ازمردم ما آموخت که می توانند روزی داعیه رییس جمهوری در سر بپرورانند.کاررییس جمهور درقالب قوانین ومقررات یک فرصت ست نه یک قدرت . فرصت برای مردمی که پس ازهزاران سال توانستند نظامی فراتر ازآن چه بشریت ادعا می کرد بناکنند. هرکس درهرمقام ودرهراندازه خودرا درعرصه انتخاب مردم می گذارد تاچنانچه اورا لایق خدمت یافتند برگزینندوامانت خودرا به او بسپارند . نامزدی برای این مهم نه داروی ناگوارست ونه گذر از آبرو بلکه مسؤلیتی است سنگین درمقابل خدا ومردم ایثارگر ی که تمام ناملایمات گذشته ومحرومیت حال رابه جان خریده وبازحاضرند فرصت دیگری به مدعیان خدمتگزاری بدهند تا ضمن جبران  مافات با اقتصادی شفاف وفرهنگی سالم ومحیطی آزاد زمینه ساز حکومت جهانی سراسر ازلطف ورحمت ودور ازآشوب ونفی یکدیگر باشد. نامزدی بزرگان سیاست برای این مهم شاید به منزله رفراندم برای اسلامیت جمهوری است که اگر چنین است چه بهتر کوچولوهای سیاست بازهم اقبال را به بزرگان واگذارند تا محبوبیت ولیاقت خودرا درمقابل رای مردم بیازمایند وخود درپی ایجاد خلاقیت وگذرجامعه ازتنگنای معیشت به سوی اقتصادی پویا وبازاری متعادل باشند. دشمنان نیز بیاموزندکه درروزحادثه همه مردم ایران یکپارچه درکنارهم رستاخیز به پامیکنند وباچشمانی باز حرکت مسؤلین نظام رازیر نظر دارند وفرصت هرگونه بهانه جویی را می گیرند.

/ 0 نظر / 4 بازدید