کاندیدریاست جمهور

سال 1384 به نام خدا

چرا تلخی ! چرا آبرو گذاری !

 

انقلاب به بیش از نیمی ازمردم ما آموخت که می توانند روزی داعیه رییس جمهوری در سر بپرورانند.کاررییس جمهور درقالب قوانین ومقررات یک فرصت ست نه یک قدرت . فرصت برای مردمی که پس ازهزاران سال توانستند نظامی فراتر ازآن چه بشریت ادعا می کرد بناکنند. هرکس درهرمقام ودرهراندازه خودرا درعرصه انتخاب مردم می گذارد تاچنانچه اورا لایق خدمت یافتند برگزینندوامانت خودرا به او بسپارند . نامزدی برای این مهم نه داروی ناگوارست ونه گذر از آبرو بلکه مسؤلیتی است سنگین درمقابل خدا ومردم ایثارگر ی که تمام ناملایمات گذشته ومحرومیت حال رابه جان خریده وبازحاضرند فرصت دیگری به مدعیان خدمتگزاری بدهند تا ضمن جبران  مافات با اقتصادی شفاف وفرهنگی سالم ومحیطی آزاد زمینه ساز حکومت جهانی سراسر ازلطف ورحمت ودور ازآشوب ونفی یکدیگر باشد. نامزدی بزرگان سیاست برای این مهم شاید به منزله رفراندم برای اسلامیت جمهوری است که اگر چنین است چه بهتر کوچولوهای سیاست بازهم اقبال را به بزرگان واگذارند تا محبوبیت ولیاقت خودرا درمقابل رای مردم بیازمایند وخود درپی ایجاد خلاقیت وگذرجامعه ازتنگنای معیشت به سوی اقتصادی پویا وبازاری متعادل باشند. دشمنان نیز بیاموزندکه درروزحادثه همه مردم ایران یکپارچه درکنارهم رستاخیز به پامیکنند وباچشمانی باز حرکت مسؤلین نظام

رازیر نظر دارند وفرصت هرگونه بهانه جویی را ازدشمن می گیرند.

 

به نام خدا

 

چرابه کام مردان بزرگ شربت گوارای مورد پسند همه تلخ می آید ؟!

 

روزی که قطعنامه 598مبنی برآتش بس دفاع مقدس صادر شد امام راحل فرمودند جام زهر پذیرش را می نوشم واینک سر باز یکه تاز صحنه نبرد نور علیه ظلمت که بعدها لقب سردارسازندگی ازمردم گرفت وسال های پر نشیب وفرازنظام رانیز با سرفرازی پشت سرنهاد برای نامزدی در انتخابات که خودویارانش بنیان گذارآن بوده این همه دلواپسی واین همه دغدغه بردل دارد . آنان که ظرفیت انقلاب را نداشتند دردامان پرمهراودرس مبارزه با دشمن ومهر بادوست راآموختندولی اینک راه کج نموده وبه انحای مختلف نمک برزخم دردمند قهرمان زخم خورده از دشمن قدار می پاشند واز این که قهرمان درصحنه نباشد تا به زودباوران ونونهالان نظام بفهمانند که مابودیم وبس واین همه حماسه وافتخار ومابودیم و غول بزرگ جنگ . مابودیم که امپراتوری بیگانه و شاهنشاهی شاهان هزاره های دوررا به ظلمت تاریخ سپردیم . ازگوشه وکنار ازهرنشریه وهرسیما وباهرصدا که دوران بزرگان به سر آمده واینک ناجی دیگری ودیگری می رسد ازراه . گوش به ندای رهایی بخش ما فرادهید تا رستگاری برایتان به ارمغان آوریم . دشمن درلباس دوست ودوست پنهانی هم پیمان دشمن شربت گوارای خدمت را مسموم وشیرینی آن رابه تلخی بدل می کند . دشمنان نیز  بدانندکه ملت سرفراز ایران باچشمانی باز حرکت مسؤلین نظام رازیر نظر دارند وفرصت هرگونه بهانه جویی را ازدشمن می گیرند.

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید