نگاه - یک کوچه بالاتر

اگه کمی قدماتا بلند برداری شاید کمتر از دودقیقه مجنونی را می بینی که گیسویش را تاکمر کوتاه کرده اند  نه باغبان

که جوونای محله ما  یا جوونایی که اینجا  با هم قرارداشته اند از نیمه های اردیبهشت تاهمین امروز

با انگشت عاشقی شون شایدم الکی خرده خرده . کسی به کسی کار نداره دوتا دوتا گاهی هم دوتا یکی از پنهان دل آخرین حرفاشونا با هم ردوبدل می کنند .

بچه های کوچولوی گربه خونه روبرویی موس موس کنان ، ورجه وورجه کنان لبخندی به لب دل داده ها ‏می نشونند.

این چند ماه این درخت وفضای اطرافش شاهد خیلی دلدادگی ها و دل آزردگی ها بوده . تو توی این چند ما ه چند بار شاد شاد ویا خدای نخواسه دل آزرده شدی .

 تا دیر وقت حتی تو تاریکی هم این درخت مهمون داره زیاد زیاد . انگار داشتن گیس این جوری همیشه مد بوده

 

/ 0 نظر / 5 بازدید