یک قدم به عقب

چرابه کام مردان بزرگ شربت گوارای مورد پسند همه تلخ می آید ؟!

 

روزی که قطعنامه 598مبنی برآتش بس دفاع مقدس صادر شد امام راحل فرمودند جام زهر پذیرش را می نوشم واینک سر باز یکه تاز صحنه نبرد نور علیه ظلمت که بعدها لقب سردارسازندگی ازمردم گرفت وسال های پر نشیب وفرازنظام رانیز با سرفرازی پشت سرنهاداینک برای نامزدی در انتخابات که خودویارانش بنیان گذارآن بوده این همه دلواپسی واین همه دغدغه بردل دارد . آنان که ظرفیت انقلاب را نداشتند دردامان پرمهراودرس مبارزه با دشمن ومهر بادوست راآموختندولی اینک راه کج نموده وبه انحای مختلف نمک برزخم دردمند قهرمان زخم خورده از دشمن قدار می پاشند واز این که قهرمان درصحنه نباشد تا به زودباوران ونونهالان نظام بفهمانند که مابودیم وبس واین همه حماسه وافتخار ومابودیم و غول بزرگ جنگ . مابودیم که امپراتوری بیگانه و شاهنشاهی شاهان هزاره های دوررا به ظلمت تاریخ سپردیم . ازگوشه وکنار ازهرنشریه وهرسیما وباهرصدا که دوران بزرگان به سر آمده واینک ناجی دیگری ودیگری می رسد ازراه . گوش به ندای رهایی بخش ما فرادهید تا رستگاری برایتان به ارمغان آوریم . دشمن درلباس دوست ودوست پنهانی هم پیمان دشمن شربت گوارای خدمت را مسموم وشیرینی آن رابه تلخی بدل می کند . 

/ 0 نظر / 4 بازدید