تفاوت

قند شیرین است یا لبخند نازتو

بچش تا بدانی

هرشیرینی لذت بخش نیست

 کلام بهتری  می باید

تا ازحصار تن بیرون آیی وتفاوت را تجربه کنی

/ 0 نظر / 4 بازدید