گلستان

ادبی - تاریخی- سیاسی - انتقادی -فرهنگی -طنز- پندیابی

پروازدل
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

                                          پرواز دل

نمی دانم چـرا یاد بهشت آمد مـرا منظور     فضای عطر انگیزش دلم را می کنــدمسرور

هوای دیگری دارم به سر ای همسفر برخیر     غبار کاروان همچون سرابی می رســدازدور

نمی دانم شرابش ارغــوان یا جاودانی بود    کزان یکباره بیخودگشتم ازدیبــاچه انگور

من آن مرغ سلیمانم که حیران دربیــابانم   فکنده بال وپرازخودنشسته برســـرای مور

هرآن چه یافتم اززندگی گم کردن خودبود   جزاک الله به استادم که من مامـورم ومعذور

پریشانی به از جمعی که بردارندکلاه خـلق   کلاه عالمان بی سر به وقت نفخـه هـای صور

به بانگی که جرس داردسحر بیدار باید بود   فکنـده برسـرای دل نوایی همــنوای شور

غم دنیا ندارند عاقلان کـوی نومیــدی   گذر هم می توان کردن به ریسمانی به پای مور

شب وتاریکی دنیا زجهل عاقـلان بــهتر  نبــاشد ادعا آن راکه باشد خانه اش درگور

نمی خواهد زدنیا دست شـوید آدمـی لختی  به اعمـالش به تابوت می برند اطرافیان با زور

خدایا پهنـه پرواز و آن مـرغ سمــاواتی   کنون افتـــاده بر خاک وجدا ازراهیان نور

 


 
 
هوس
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

                                    زن  وهوس

هوس

مـرابادل سـروکــاراست نه باسـر    مـن ازســوراخ می آیم نه ازدر

 حــریم خــانه هـاراجـای دارم    درون سینـــه هـا مأوای دارم

به چشــمانی که درتب مـی گدازند   لبـــانی راکه درشب می نوازند

همـــه کـارم به امیداست وشـادی  نیـارم من زغـم  یک لحـظه یادی

زن

 همـــه دام ازتووصیــــادازتو    همــــه دادازتووبیـــدادازتو

توتخــم فتنــه هــارامی فشانی   ستـم رابرســرمــامی کشانی

اگــرداری به چشم مــاحـواله    کزان آه دلست دایم پیاله  

درستـه نوجــوانی رفتــه برباد    بیـــا دورجــوانی را کنیم یاد

درآن خـانه کـه شوری وشرابیست   درآن عطــری زریحان وکبابیست

دوطفـــلانم زفـــرط بینوایی    ندارندزین غـــذاها آشنــایی

سـربی شــــام بربالـین دارند   زانعمـت  ولاالضـــالین دارند

هوس

 تراای نازنین مـی جــویم اینک    تنت راازبلامـی شـــویم اینک

مـراباکـودکانت نیست کـاری    هـمی جـویم زپیمـانت شکاری

دوطفــلانت مـراچون خاردارند   دوچشمــانت مـراتیمـاردارند

زن

 دوروززندگی کـوروکـرت کـرد  جهان آکنــده ازشوروشرت کرد 

توکــه باخودفــراوان پول داری   بساط وخـانه مقبـــول داری

سـری معـروف داری توی سـرها   هــوادارتواندخـوف وخطـرها

کشیدی نوجـــوانان را به کاری   زهــریک بوسه ها شیرین کناری

نکــردی شــرم ازروی نجیبـان   نبـــوییدی گـلی ازدین وایمان

فــریبی هــرکسـی را بازبـانی  یکــی رابازمـین یاآســمانی

یکـی راوعــده گـرمـاگذاری   یکــی را دریخ وسـرماگذاری

خـرت ازپل گذشت  آرام گـردی   میــان مـردمان بدنام گـردی 

همــان به تا به روزخــودبسازم   به نان خشک وگـاهی با پیـازم

هوس

 به آن قــامت به آن رعنـایی تو  جــوانی وســرشیــدایی تو

نبـاشدحیـف ازدورجـــوانی   گــذربرتوکنــدبادخــزانی

بیــاتاکـــام دل ازخودبرآریم  گلیـم غـم زآب وگـل درآریم

مگــردنیـا نداردعمــرکوتاه   جـوان مـرگی نداردراه ونیمـراه

سبوی لحــظه هاراآب گیــریم   کمنـــدگیسوان درتاب گیریم

به لب ازغنچــه بستانیم جـامی   زچشمـانت کمـانی پشت بامی

زســاق وبازوان چـون صنوبر    انارسینــه هــاوطـوق مرمر

کف چون برگ گل درآب شوییم    صدف هابشمریم درخواب جوییم

به باغـی بگــذرددنیـا چو آبی  سبک آرام وزیبــاهمچـو خوابی

زن

 زرؤیـا گفتن ونازک خیــالی   زخـودبیرون شـدن حالی به حالی

بودآسـان ولی هنگــامه کـار   نینـدیشی  به جـزآوردوپیـکار

به همت کــاخ توویران سـازم   زکــارخودهـمه حیـران سازم

ســر مـارهوس کوبم به سندان  گــذارم برجگـریک لحظه دندان

مــدارزندگی مـردی بـجوید  کس ازدوران نامـــردی نگوید

به صــبروابتـکارپیـروزگردم   چــوفــردامی رسد بهروزگردم

دوکــودک همچوشیرشرزه آیند  تبـردردست به قطـع هـرزه آیند

دوروزه کــام دنیا نوش جانت   رسدبرپوست وگوشت واستخوانت

طهــارت روح ماراجــاودانی  بشـارت وعــده هـای آسمانی


 
 
بینش ها
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

ادعـامی کنی من پشت باغـم   توغـلاغی ومن بچی غــلاغم

شبـاهت ازدهـن تاچشم وابرو  پوبه پومیـبره گــندله به توو  

چـرا مغـرازبرهـم می زنی تو  چـرادعـواسـرهم می کنی تو

به آبستن نمک پاشـند برســر  ندارداوخبـرازخیــروازشــر

چـولب سـاید پسرگرددهویدا  کشدبرسـر نشـان دخت مهـلا

چـوآبستن به ره سنجـاق یابد   یقینش دخـتری مهتــاب زاید

اگــرسـوزن بیابد ازسـرراه  پسـرزایدنشـان ازخـوروازماه

کلاه مردمـان وارونه مگـذار  که عمـرش نیمـه گرددمردم آزار

کشیدی جایه ام را نوش جـاند  دگــرمشت درگـونم نشـاید 


 
 
بینش های مردمی
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

بینش های مردمی

به آفتــاب زردوگــل نازنین   کــه رویدسرسبزه های زمین

بودنام اوکاســه چینی شکـن    برندخانه گرظرف چینی شکن

به جوی روان آب چون اشک را   نریــزندپیشـاب پررشک را

که آن مهـرزهـرای اطهـربود  نشـان فـدک باغ ازهـربود

نسـازندزگوسفنـدسـرراجدا    مگــرآب ریزندبه کامش روا

شب آبی نریزند به آتش گمـان   که جن وپری گشته بی خانمــان

به صبحی که ازخانه بیرون رود    رخ غیـرندیده به میــدون رود

بگویـدشوم است تاچهــراو    نجـویدنکـویی  هم ازمهــراو

چوکس راصلیب شدمیـان دری   براوخـرده گیرندکه توبی سری

اگرسوت درخـانه ای برزننـد   بگیـرندگـوشش زجـابرکنند

نبایدکه پشت برکشندگیـوه را    توی خـانه بد یمن مگرکوچه را

سرسفـره باید کـه پاجمـع بود   سرافکنده خاموش چون شمـع بود

نبایدسخن گفت وگـرنه سـرت  بروزقیـامت چـوگنبــد برت

شودگردنت همچـومـویی میـان  برآن گنـبدی گنـده آیدعیـان

چوسگ بردرخـانه آیدبه جـوع   برآن لقمـه نانی بیفکـن هلوع

مبـاداکـه آبی به گــربه زنی    وگـرنه بـیریق  وبرص می زنی

چوجغدآمد وسرسری کردورفت    تعارف سلامی به آن کن شگفت

کـلاغی که برجفت خودمی پرد   زگنـج نهــانت خـبرمی برد

کلاغـی که آوازوفـریادکـرد   خـبرازمســافـرترایادکــرد

چه آدر به شـاخ درختی نشست   لباسی بدوزدکـه چرخش شکست

به آفتـاب که باران ببارید تنـد    شغــالان بزاینــدآرام وکنـد

خروس بی محل خواندن آغازکرد     به ناخـوش خـبر خانه آوازکرد

چوغرش کنـدپرمهیب آسمـان     شوندجـوجـه هامرده درتخمدان 

برآن آورندنعـل هــاپاره ای   گـذارندکـنارش شودچـاره ای

بگــیردمهتـاب یا آفتــاب   به بام صوت شیپوروطبـل ازشتاب

گمـانم که شّـرآمـدازآسمان    ازین روبســازند آن رانــهان

چوگندم نشیند به تخت سالکشت  کنـندبره قـربان نه زیبا نه زشت   

به هنگامه خواب بردست راست  به نام خـداوندوذکـردعـاست

نزایدزنی گـرپسـریاغــلام    بــه دوپاره زایی دهنــدش نام

بریزندآب برزمـین باصــدا    رسـدخیـل میهمـان باصـد ادا

گـرافـتدمرض درپی آدمـی   گمـانم که چشـم خورده ازآدمی

براوتخـم مرغی نویسـنـدنام   میــان دوانگشت فشـانندخـام

به شب خواب انگوروسبزه ندید  مگـرروزباران ورحمـت رسیـد

بخـارداگردست راست کسی    به اومـال دنیـا رساننـد بسـی

اگردست چپ خارش آیدپدید    زاومـال وثروت شـودناپـدیـد

هرآن کس به سرفه فتد بی هوا    رسـانندسـوغـات به او ازقفـا

بیفـتداگـرهکهکـه درگلو   به دزدی پیــامش دهنـدگفتگو

سـرعطسـه افتی اگربی خبر   تراصــبرباید به کــاردگــر

چوکردی دهن دره برسینه زن  دومشت ضـربتی برسـرکیـنه زن

زدی پشت ناخــن دعواشود  پیــاپی هـمه فتــنه برپاشـود

بخواهی که مهمـان زخانه رود  به کفـشش نمـک ریزآنـی رود

چــوبرف ریز آید بودپـردوام    درشت چون شود می شودبی دوام

سـرآب بوسـی کف جوی را    بیــابی جـواهـرسـروموی را

فقـیری زدرمی رسـد بیــنوا  براوهـدیه ای کن رضـای خـدا

چوزخمی تراجسم وجان خسته کرد زشــیرزن ازدختـری بسته کرد

به چـایی تفـاله معلـق زنـان   رســدمیهمـانی و دق دق زنان

ردیف چون ظروفنـددرپشت هم  میــادونمیـادمهـــمان کـم 

چــونوزادبینـد به آیینــه رو  شــودعمـرکوتاه وافتد به رو

کف پای نوزادمــده غـلغلک  کـه دیرراه می افتـد به دورفلک

جوانی که ناکـام رفت ازجهان    نبــاید زحلـوای اوخوردونان

به خواب گرترامـرده آید پدید   نبـایدازاولقمـه ای راچشیــد

هـرآبستنی کاو نکـوروی بود   به نوزاددختـرخبـرگـوی بود

لک آرد به صورت به زشتی رسد   پسـر تاج سررا یدک می کشد

به آتش اگـرطفل بازی کنـد   به خواب جای خودخیس ونازی کند

به زنگی که گوشت صدامیدهد   به غیـبت ترا این ندامـی دهـد

به خوابت اگرمـارآید نکوست  کـزان مال آیدفـراوان ودوست

اگـرفـال گوشی بایستی به در  زگـویندگـان می رسدخوش خبر

اگــرآب آیدترا دیده خـواب  هـمه مشکلاتت گـیری جواب

اگردست گـیری زپایین دست   به بالانشیـنی توازجــای پست

اگرکاسه ای ازکــرم پرشود   دگـرکاسـه ای پرتروپرشــود

جوان رانه برخواستگاری فرست  نه پیران خریدن به خـر  می فرست

زدیواربشکستــه وچشم زاغ   توبیـنی نـهایت هـمه دردوداغ

درآیی زچـاله به چـاه برشوی  گـرازدوست نادان سخن بشنوی

هنوزچــانکنده منارت چه بود  خیـاری نخورده چنارت چه بود

چوخربوزه خوردی توایمن مباش   که لرزی سـراپاو افـتی  براش

پسـرتاخـوردشــیرادرارپاک  نداری ازاین مـاجـراهیچ باک 

 


 
 
آغاز
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

آغاز

ازتوآغازکنم خاک وطن گوگد ای مادرمن

تو که یک ظرف بزرگی

به رنگ مهتاب

آسمانت آباد آسمانت نزدیک

ازرخشندگی شبهایت

به شمال استاده پیر بزرگ حاج غارا

به جنوب کوه بلند قبله

به شرق نیزه بلند ،صالح پیغمبر

به غرب کوه ستبرالوند

 با گوشه اش تخت رستم 

توکه ازخارمغیلان تنورت روشن

بوی نانت عطر باباآدم

دودپیچان گیسوان حّوا

کرسی ات داغ وزمستان زتوشرمنده

تاق ایوان بلندت

هرم گرمای تابستان رابرده

توای مادرکه

سر  زا  رفتن هایت ازسیل وسرما

خدادادنجات

دست هایت به بلندی بوته خربوزه

شاخه هایت زسنگینی هلو آویزان 

پستانت پرشیر

گاه درموقع کار  کودک

ازپشت شانه می گرفت ومی خورد

پربرکت بادو سلامت مادر

آویژ بلنددست صنوبرهایم


 
 
مکتب ومدرسه
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

مکتب ومدرسه

به مکتب ســرانام مــلاّدهنـد  به ذکــرش همه قل هوالله دهند

به دوران طفلی چو مــرغ ازقفس  پریدن زخــانه کـه گیرندنفس

زپنج سال وشش ســاله تانوجوان  به مکـتب روندتاشوندنامه خوان

کــله سیـدّمحمـودمــلاّی ما   بسی تنــدوبدخـلق اوساّی ما

شروع کــرده پنجل حم وعمهّ جز  به بسم الله ازترس ترکــان غز

هرآن کس که درسش حاضــرنبود حــروفش دریادوخـاطرنبود

اگـــرتنــبلی بود وتن پروری  سیـاچال مامیش بودوجن وپری

غضب بود ومحکوم به چوب وفلک   نتــرسیده  مـــلاّزشاوملک

مــراغصــه ای بود زاخلاق او  زخــوی بدوچـوب وشلاق او

خداخواست مـــادربه فریادرس   بردپیش مـــلای دیگر به درس

یه مــلامحمــد بد اندرمحــال  که نظـم وحسابش بد اندرکمال

به مکتب سـرای جــدید آمدم   به آداب ونظمــی پدید آمـدم

به هریک سبـــویی زآب روان   به وقت نشسـتن تپنـه نشــان

سرظهــرهمه می شدیم پشت بام   اذان چون الف پیش لام پشت لام

پس ازعمـه جزء وقت قرآن رسید  نصـاب وسیاقش به میدان رسید

به شـرحی ز لمعـه ضرب زوربود  کــه ازذهـن آخوندما دوربود

یکی تتّه پته یکی چـون کــلاغ  یکی خوش اداهمچو طوطی وزاغ

دگــرچون قنـاری وبلبـل نوا  دگـرلحن وصوتش به شـورونوا

به لــوحی نـمایددلت مبتــلا  مـبارک بودهــمچو فـرّهما

ببــاید به قـم رفتنم چـاره ای   به هفت سالگی وصله ای پاره ای

پدربودمشــتاق درس قـــدیم   به علـم وبه آخوندوکهف ورقیم

چو بگذشت دوری به بیش ازدوسال  دگــرمـادرم خسته ازقیل وقال

بگفتــا مـدیری بخوان ای پسر    کـروات به نا وفکل کن به سـر

زمکتب ســوی مدرسـه بایدت   به احسـاس تراخــامسه آیدت

فضــای بزرگ وهـوای لطیف    نبــود ازشپش ردپای کثیـف

همــه فکلی کـاکلی شق و رق    سـرمیـزونیمکت کتاب وورق

گذشت آن چه دانی توبهتــرزمن   کـه امــروزگوینــد درانجمن

 


 
 
مردان نامی گلپایگان
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

رسـدرحمت حق بربنـدگـان    به زحمت کشــان وبه جویندگان

 

مردان نامی

بزرگان گـوگـد به ادوار مـا    گشـودندگـره بسته ازکارما

یکی نیمه شب وقت بیـداربـود    دل اندردعـا چشم درکـاربود

اذان گـوی بیدارشام وسحر    کـله مـیرزا آن مرد خیروخبر

ازاوهـم نـمازوازاوهـم دعـا     دعــای سحـرسوزوسازونوا

دگـرهـم بگویداذان صبــاح    به نـجاری مردمان درد وراح

درختـان سنجدوگنجشک زبان    دم ارّه وتیشــه اش برنشـان

دروپیکروخویش وچون چرخ چاه    به ارچـون وکرسی وتخته سیاه

هنـرمـند ما کلعطـانام داشت    زداوودصدای خوشش وام داشت

یکی مــرد تقـواونجّـارمـا    کــلاقـارضامـرد ابرارمـا

دگرکلّه محموددراین حرفـه بود    که عمـرش به تقوادرصرفه بود

به عبدالعلی تخته کش صددرود     که ازگیوه اش مردمان برده سود

کسی که ازاوبودآهن چومـوم     به داس وتبر پتک وسنـدان روم

 

 

 

دمش گـرم وطوفان آتش به پا    تنش قـرص آهـن ولی باصفـا

کمـربسته درخـدمت مردمان    به نام اوسـاّمهـدی به آهنگران

دگر اوسـاکـاظم به کاروهنر      به بنــایی وطــاق ودیوارودر

به نخ تابی و پارچـه بافی  قدک     مش اوساحسین شوده بی کـــلک

مش حسن آقا دلاک ختنه گــر       کـل آقارضـاهم ازین بهـره ور

 شکست گرکمردست وپای کسی    به حیـدرعلی عـربو می رسی

 سکینه خــــاتون مـامـای بانفس    ننـه آمنـه قــابله پیش وپس

حکیم هـارون وداودرمان ودرد   محمدرضااکرمی قــرص وگرد

زآمپول آرام تمـوم شـدتـموم    آقـاسیدحسین آیدم درحمــوم

حمّــوم یادآید ز اوسّـاحسین   فرستیـم رحـمت به آن نورعین    

حاج سیـدمحمـدرضانیک مرد    کندختم دعوا به جمـع وبه فرد

رمضــان ومـاه تمنـای دل    سحرمانده از طبل و شیپورخجل

دعـای شب وناله پرثمـــر    زآه جگــرآسمــان پرشـرر

نمـازجمـاعت چــوبرپاشود   زن ومــردوکودک ازجاشود

امـام جمـاعت چوتکـبیرداد    براواقتـدا همچـوزنجیــرداد

به نام وحیــد آمـداورا امام   که درخلق خوش بودمردی تمام 

خدایابه روح وروان کامشــان    فرست رحمت بیکران یادشـان

اگـرکـوتهی آمدازسوی مـا   خـدایا ببـرآتش ازروی مـا  


 
 
جی لیز - جالیز
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

جی لیز (جالیز)

زمینی کـه گنـدم شده سال قبل  پس آن شبدری یاککج ماه قبل

به کــودفـراوان وخاکسترش   تواناکنـندجـامـه وبستـرش

به بیل وبه شخم نرم وتیمارگشت   به هرکرت چند کیزدیوارگشت

به آب فــراوان تاپشتـه هـا    که سیراب گردندهمه کشته هـا

تن دانه را خیس درآب کــرد    به مدت مدیدش درخواب کـرد

بظرف سفال ومیان ریـز هـا     برنددشت وصحـرا به جالیـزها

لب کیــز را بالب بیـل خود  شکافندکف دست چو زنبیل خود

برآن دانه هایی به تعـداد بیست    بریزند بنامش کـه یزدان یکیست

دگرکـودکـی پیر یاکـارگر    بریزدزخــاک نــمورش به بر

تن خستــه را بی بلایادکـن    به سـعی وعمـل خـانه آبادکن

به پایان کـاروبه هنـگام شب   خـورندوبریزند قنــدازدولب

به شوخی زنند وبه گفتـارنیک   به بسترروندخوش به پنـدارنیک

به اطـراف جـالیز کـدووبلال   گلافتـاب گـردان وبدروهلال 

زقـرمـزوچیتی و چشم بلبــلی  همــه لوبیـا لابلا گلــگلی

چودانه جوانه کند پشت خـاک    زمین راکنـد پاره وچاک چاک

مـراقب نبـاشی اگـرلحظه ای    کنی غفـلتی یا  بری  وقفـه ای

کبوتر چو فوج سـواران رسـد    به منقـارونک دانه هـابرکشـد

به کفترپرانی وباهـای وهـوی    ز جی لیز خود می کنی  جستجوی

زهـرچاله ای سبزه هـاکپه ای    بلــندند ازخـاک یک قپـّه ای

ازآن برکشند جــزیکی ودوتا   بـماند درشـت وستبـر وجـدا

به هرهشت آبی فـراوان دهـند   سه هشت بگذردسربه پیمان دهنـد

سه پر بوته ها سرسوی آسـمان   به تسبیح می پرورند جسم وجـان

به خـردادپایان فصـل بهــار    به جالیـزافشـانده تخـم خیـار  

به اطـراف جـالیز کـدووبلال   گلافتـاب گـردان وبدروهلال 

زقـرمـزوچیتی و چشم بلبـلی   همــه لوبیـا لابلا گلــگلی

چوقوّت کنـد آورد هـرزه هـا    علف های تلخ وبن ساقـه هـا

به سوزو به خرفه به پیچک تنـد   هـمه کشته اسپرس وترشـک زند

به نیـچین زهــرزه نباشـد اثر  دهدمــردکاری ترا این خبــر

به یک ماه گذارت به جالیز شـد   پرازسبــزه هاگـل درآویز شـد

کننــدریزه کاری به هربوته ای   جـدا بند بندش کننـد کـوته ای

دودست می گذارند بر بوته هـا   دگــرهیچ ماند از آن کـوته ها

به هردست گذارند یکی کمبوزه   چوتیمـارگـردد شـودخـربوزه

زبیــم سـرنیش پروانه هــا  زمـوی  مگس نیشک پشـه هـا

نهان کرده برخاک کمبـوزه را    به مـاهی شود گنـده خربوزه را

به جالیزشادی دوچندان شـود   لبت بشکفد چهــره خندان شود 

برددل زدستت به جـالیـزهـا   گلستـان گـل گشـته آویزهـا

خیـاری که سبزوقلم گیــربود   زبوی خوشش کی کسی سـیربود

شکرپاره گرمک خوش رنگ وبو  کـه داروی هـردرددرگفتگـو

بزرگست وخوشرنگ وشیرین وقند گیلی گرگابی صابونی خنده لب

بلال وکـدووخیــاروحبوب   کندپشت خربوزه گرمک غـروب

گل هنــدوانه بادنـجان پیـاز  هویج وچغنـدر به قـدرنیــاز

کمی سیب خاکی گوجه ی آبدار   عـدس ونـخودخـّلرداغــدار

تره وتربچه ســرجعفـــری  نشوینـد بجـزاسفنـاج سرسری 

به بازازرونق زجــالــیز باد   همــه نعمت ازآب و کـاریز باد

کنـون ماه مردادوشهریوراست    به نوبت به هــرنعمتی دیگراست

زترس گـرازوزجـوجـه تیغی   زگــاو وزکفتر کــلاغ ..یغی

زسـرماو گـرما وخشکی وتر    زگنــدیدن وسوختن وخیروشر

کشــاورزدایم به هـول وولا    همه جسم وجـانش به مـوج بلا  

نباشـد اگـرلطـف پروردگار    بیفتـد زدور چـرخ این روزگار


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →