گلستان

ادبی - تاریخی- سیاسی - انتقادی -فرهنگی -طنز- پندیابی

صلوات
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

برگ برگ وگوناگون

 

صلوات

ای گل ازروی تودارم جلواتی

به دهن تازه گهر با حلواتی صلوات

به زبان رانده رقومی کلماتی  صلوات

به سفر برده سلامت  چه زکاتی صلوات

زحضر شوق نگاهت  شکواتی صلوات

به لب لعل شکر خا سکراتی صلوات

به جبین تا به قدم بابرکاتی صلوات

درروش با قدم وخوش حرکاتی صلوات

زپس شانه به مهرت سکناتی صلوات

به صفاحسن نظر  خوش وجناتی صلوات 

 


 
 
ازما بهتران
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

ازما بهتران

هان ! از مابهــــــــتران بازی قدرت می کنند    

 ریخت وپاش خـود همه از جیب ملت می کنند

تا پیـــــاده هستند درراه مـــــــــــردم می روند  

   تا گــــرفتنـد رای سواره پشت به ملت می کنند

وقت  پایان شد چـه می خواهی در آن بالا بلند   

 گـــــــــــرنه بنشینی سرجایت  به  ذلت می کنند

بهــــــر قدرت آبروی دوست ودشمن برده ای    

  این جفاکی  گـرگ وکفتارت  به علت می کنند

عـــــــــاقبت روزی رسد کز چشم مردم اوفتند 

    لیک دیر ست وقت ودیگر کی رعایت می کنند

شادی وغم خوردن مردم بنــــــــای زندگیست   

   چون تکـــــــــــبر میکنی  آنان سعایت می کنند

ثروت مــــــــردم زبیت المال به یغما می برند    

درامانت بی جهت  دست خیــــــــانت می کنند

مسند حکم قضـــــا  ومصــــــــــــدرنظم امور   

   بر خلایق این همه ظلم وجنــــــــایت می  کنند

کــــار می گــــــردد به دست کارمند وکارگر     

 نورچشمی هـــا زچه قصـــــد ریاست می کنند

جامه ی دین پر شــد از رنگ وریا واز دغل  

    ابلهان با نام دین کـــــــــــــــارسیاست می کنند

هرزمان حق جلوه کرد راهی به روشن شد عیان

کینه توزان وصله چسبان خرق عادت می کنند

انتقـــادی گــــرکنی دارند فکــــــر انتقــــــام    

   ریشه ات سوزند وملکت را به  غارت می کنند

 

 


 
 
همسر همسفرم
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

                                          همسر

همسر خوب من ای خون دل خـونین جگرم     لحظه ی دوری تورفتن جـــــــــان از بدنم

مهـــــر تو راحت جان و سخــنت رام روان     همه عالم شده خــــــــوبی ز وجود تو برم

گل چــــرا جلوه ندارد به بهــــــــــار دل من     باغ بی تو خــــــزان وچه خزانی به سرم

لب گشایی به تمنـــــــــای من ای غنچــه گل     ناز گفــــــــــتار تو مشحون کند چشم ترم

با نشاط ازدل وجان عمر چه جانانه گــذشت     آمــد آن لحظــــــه ی اول همگی درنظرم

سختــی ومحنـــت دوران به وفایت طــی شد     شب تاریک بلا رفت وبر آمـــــــــد سحرم

زندگـــی راز فـــــــراوان ومعمــــــــــا دارد     نگشودند به کس وسوخت از آن بال وپرم

سختــــــی آسان  وبلا چون عسلم شیرین بود    صحنــــــه دشت بلا را چو تو بودی سپرم

شــــرح طــومار رفیق را به ازین نتوان کرد   کــه زدلدار نمــــانده ست به ازین درنظرم


 
 
بیماری مادر
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

بیماری مادر

گلبهـــــــــار من  تو بیمــــــــــاری ومن حیران تو   ای نگارمن تو مهتــــــابی ومن  ایوان تو

این همه خــــــــــوبی ومعصومی و محجوبی چرا   بی قرارمن تو میمـــــــانی و من قربان تو

روزگـــــــــاری خوش داشتیم بر مــــدار لطف تو  عمر بگذشت سال ها در لطف بی پایان تو

لحظه ها چون شمع فرو خوردی غم مارا به جان   تازه آموختیـــــــم چگونه سر کنیم پیمان تو

بعد ازین بادا حـــــرامم  بی تو جــــــــــام زندگی   هرچـــــه دارم نیک وبد سرمایه ی ایمان تو

خوش نباشد  عمــــــــــر ما بی سایبــان سرو تو    آن چـــــه می ماند زجانم فدیه ی جانان تو


 
 
مهرمادری
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

مهر مادری

مرا رمزیست با جانان که جز مادر نمی داند  

 مرا دردیست بی درمان که جز مادر نمی داند

بلایی گر نماید رو  شود خونین دل مــــــادر 

  کــــــــــــلام بغض آلودم به جز مادر نمی داند

میان مادر ودختر  بسی پنهان کاری هـاست   

 کلید گنج پنهــــــــــان را به جز مادر نمی داند

به هنــــگام گـــرفتاری وامواج بلا خیـــزان   

 طــــریق  دفع این آشوب به جز مادر نمی داند

 به حفظ آبرو  عمری کند تیمـــار فرزندش  

   دل دریا صفــت  خواهی  به جز مادر می داند 

اسیر ی می برند یا قعـــر زندانت نمی دانم  

   غــم دوری همی خوردن به جز مادر نمی داند

ترا تا سینه می گیرد  سراسر غصه واندوه  

   دل بشکستــــــه را درمان به جز مادر نمی داند

عجب مهـری خــــدا بنهاده اندر سینه مادر   

  که تامحشر وفـــــــــاداری به جزمادر نمی داند

من این دفتر برم  پایان به نام نامی مــــادر  

  که ســـًــــر شرح آغازش به جز مادرنمی داند


 
 
مهرپدر
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

مهر پدر

پدر درخانه  یار مادرم بودی 

چو میزد مشکلی در یاورم بودی

به قهر کودکی نازم تو می کردی

 غم از دل می زدودی سرورم بودی

به سرما دست های کوچکم را هاه می

 کردی زکرما هرم خورشید باورم بودی

گهی برپشت گهی بردوش میبردی

سبک  ا بری زمهر تا آذرم بودی

قلمدوشم چو می کردی ومی رفتی 

  میان جمع زبالا برترم بودی

میان جمعیت گم می شدم گاهی

  امیدم نا امید ودربرم بودی

به آسیب وبه دردو لحظه های غم

 دوای دردودرمان اورم بودی

به وقت بازی وباجرزدن هایم 

میان همبازی ها داورم بودی

نمازم یاد می دادی چه شوری داشت 

 ولا الضالین کشان آسان ترم بودی

سر لقمه بزرگه زیر چشمی ها 

 نهیبم می زدی  یادآورم بودی

شکولات مزه می کرد دردهان من

  دلم می خواست فوری حاضرم بودی

لباس نو خریدن ها ورؤیاها 

خوشا آن روز که هدیه آورم بودی

قایم موشک میان تشک وبالش

  صدای خنده ها خنیاگرم بودی

نگاه پر زمهرت زندگانی را 

 بها می داد بهای گوهرم بودی

خیال غنچه می ماند لبان تو

 به باغ آرزو چون اخترم بودی 

گهی ذکر مصیبت دم گرفتن ها 

 نوای یا حسین تاج سرم بودی

گلویت خشک وچشمت تر چه حالی بود

  به یاد کشتگان کربلا بال وپرم بودی

مرا قران تو آموختی ومی دانم 

 که در مکتبسرا ی باقرم بودی

مصیبت بر دلت بار گرانی بود 

 تو که نوحه سرای جعفرم بودی

به اسم نیکویم کردی مسمایم 

 نمازی زان نوای اطهرم بودی  

به خوابم ذکر بسم الله ویا الله

 لبانم را به صوت اکبرم بودی

شبی کز آتش تب بی امان بودم 

 تو جوی کوهسار منظرم بودی

کویر در آفتاب گرم تابستان 

 خنک چون سایه ای فرق سرم بودی

دعایت مستجاب ومن رجا دارم

 چو شب مجذوب حی داورم بودی

مرا باور نباشد رفتنت اینک 

 دلم می خواست یک آن دربرم بودی

 


 
 
ویرانی دل
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

ویرانی

من آن برگم که سیلابم بشوید خاطراتم را  اسیر مرگم ودیگر نمی جویم نجاتم را

فروغ دیدگان کم  شد نشان از جهل وتاریکی  صبوری کردم ودیدم زاو آخر براتم را

فرار بی وفایان رارقیب  دل نمی جویم سبو بشکست وپیمان شد زکف آب حیاتم

 زاصل خویش واماندم رضای دل شدم حاصل نهان کاری زبس کردم زدست دادم نکاتم را

درودروازه گوشم نصیحت گو نمی خواهد  که جلوه می دهند آن طور که می خواهند صفاتم را

همه دنیا به کام تو نمی گردد تأمل کن من این دوران به سر کردم میسر شد وفاتم را

چو آید صبح پیروزی غرور ازجان بیرون کن دفاع ازحمله می خیزد رقیب پات وماتم را 

 


 
 
گذشت پدر مقتول
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

گذشت (پدر محبی )ازقاتل فرزند

درشور جوانی سر ســـودا زده ای بود    سرمست زجام می شیــــدا زده ای بود

دربحر معانی  پی فــــــــــــرمان الهی   خوش قامت ناکام  چــــــاقو زده ای بود  

بستند در معروف وگشودند درمنکــــر   زان پیش که نگــــارم نه آوا زده ای بود

چون سروشکــن را به سر دار کشیدند    فریاد دل مــــــــــادر غوغا زده ای بود

رفت تیر دعــــــا بر دل آن مرد نشانه    بخشیـــد به خداوند که رؤ یا زده ای بود

چون برق محبــــت بزدی خانه دل را    صد کینه برون رفت که مینا زده ای بود

کردند برون حلقه از آن گردن عاصی   دل ها نگــــــران جمع تماشا زده ای بود

کی درس محبـــت به پدر داد درآن دم   کز خون عزیز جگـــــرش وازده ای بود 


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →