گلستان

ادبی - تاریخی- سیاسی - انتقادی -فرهنگی -طنز- پندیابی

مهرمادری
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

مهر مادری

مرا رمزیست با جانان که جز مادر نمی داند  

 مرا دردیست بی درمان که جز مادر نمی داند

بلایی گر نماید رو  شود خونین دل مــــــادر 

  کــــــــــــلام بغض آلودم به جز مادر نمی داند

میان مادر ودختر  بسی پنهان کاری هـاست   

 کلید گنج پنهــــــــــان را به جز مادر نمی داند

به هنــــگام گـــرفتاری وامواج بلا خیـــزان   

 طــــریق  دفع این آشوب به جز مادر نمی داند

 به حفظ آبرو  عمری کند تیمـــار فرزندش  

   دل دریا صفــت  خواهی  به جز مادر می داند 

اسیر ی می برند یا قعـــر زندانت نمی دانم  

   غــم دوری همی خوردن به جز مادر نمی داند

ترا تا سینه می گیرد  سراسر غصه واندوه  

   دل بشکستــــــه را درمان به جز مادر نمی داند

عجب مهـری خــــدا بنهاده اندر سینه مادر   

  که تامحشر وفـــــــــاداری به جزمادر نمی داند

من این دفتر برم  پایان به نام نامی مــــادر  

  که ســـًــــر شرح آغازش به جز مادرنمی داند


 
 
مهرپدر
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

مهر پدر

پدر درخانه  یار مادرم بودی 

چو میزد مشکلی در یاورم بودی

به قهر کودکی نازم تو می کردی

 غم از دل می زدودی سرورم بودی

به سرما دست های کوچکم را هاه می

 کردی زکرما هرم خورشید باورم بودی

گهی برپشت گهی بردوش میبردی

سبک  ا بری زمهر تا آذرم بودی

قلمدوشم چو می کردی ومی رفتی 

  میان جمع زبالا برترم بودی

میان جمعیت گم می شدم گاهی

  امیدم نا امید ودربرم بودی

به آسیب وبه دردو لحظه های غم

 دوای دردودرمان اورم بودی

به وقت بازی وباجرزدن هایم 

میان همبازی ها داورم بودی

نمازم یاد می دادی چه شوری داشت 

 ولا الضالین کشان آسان ترم بودی

سر لقمه بزرگه زیر چشمی ها 

 نهیبم می زدی  یادآورم بودی

شکولات مزه می کرد دردهان من

  دلم می خواست فوری حاضرم بودی

لباس نو خریدن ها ورؤیاها 

خوشا آن روز که هدیه آورم بودی

قایم موشک میان تشک وبالش

  صدای خنده ها خنیاگرم بودی

نگاه پر زمهرت زندگانی را 

 بها می داد بهای گوهرم بودی

خیال غنچه می ماند لبان تو

 به باغ آرزو چون اخترم بودی 

گهی ذکر مصیبت دم گرفتن ها 

 نوای یا حسین تاج سرم بودی

گلویت خشک وچشمت تر چه حالی بود

  به یاد کشتگان کربلا بال وپرم بودی

مرا قران تو آموختی ومی دانم 

 که در مکتبسرا ی باقرم بودی

مصیبت بر دلت بار گرانی بود 

 تو که نوحه سرای جعفرم بودی

به اسم نیکویم کردی مسمایم 

 نمازی زان نوای اطهرم بودی  

به خوابم ذکر بسم الله ویا الله

 لبانم را به صوت اکبرم بودی

شبی کز آتش تب بی امان بودم 

 تو جوی کوهسار منظرم بودی

کویر در آفتاب گرم تابستان 

 خنک چون سایه ای فرق سرم بودی

دعایت مستجاب ومن رجا دارم

 چو شب مجذوب حی داورم بودی

مرا باور نباشد رفتنت اینک 

 دلم می خواست یک آن دربرم بودی

 


 
 
ویرانی دل
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

ویرانی

من آن برگم که سیلابم بشوید خاطراتم را  اسیر مرگم ودیگر نمی جویم نجاتم را

فروغ دیدگان کم  شد نشان از جهل وتاریکی  صبوری کردم ودیدم زاو آخر براتم را

فرار بی وفایان رارقیب  دل نمی جویم سبو بشکست وپیمان شد زکف آب حیاتم

 زاصل خویش واماندم رضای دل شدم حاصل نهان کاری زبس کردم زدست دادم نکاتم را

درودروازه گوشم نصیحت گو نمی خواهد  که جلوه می دهند آن طور که می خواهند صفاتم را

همه دنیا به کام تو نمی گردد تأمل کن من این دوران به سر کردم میسر شد وفاتم را

چو آید صبح پیروزی غرور ازجان بیرون کن دفاع ازحمله می خیزد رقیب پات وماتم را 

 


 
 
گذشت پدر مقتول
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

گذشت (پدر محبی )ازقاتل فرزند

درشور جوانی سر ســـودا زده ای بود    سرمست زجام می شیــــدا زده ای بود

دربحر معانی  پی فــــــــــــرمان الهی   خوش قامت ناکام  چــــــاقو زده ای بود  

بستند در معروف وگشودند درمنکــــر   زان پیش که نگــــارم نه آوا زده ای بود

چون سروشکــن را به سر دار کشیدند    فریاد دل مــــــــــادر غوغا زده ای بود

رفت تیر دعــــــا بر دل آن مرد نشانه    بخشیـــد به خداوند که رؤ یا زده ای بود

چون برق محبــــت بزدی خانه دل را    صد کینه برون رفت که مینا زده ای بود

کردند برون حلقه از آن گردن عاصی   دل ها نگــــــران جمع تماشا زده ای بود

کی درس محبـــت به پدر داد درآن دم   کز خون عزیز جگـــــرش وازده ای بود 


 
 
پریشانی
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

پریشانی

پریشــــــانی مــــــــردم زنان و مسکن بود     گلایه از پدر تاجدارمـــــــــردم افکن بود

گــــروه مـدرسه هـا گـام به گـام یکـد یگـر     نه غیر انتفــــــــاعی ومردمی شنیدن بود

 نخوانده بود قصه زمرد هزار چهره کسی    نبود اثر زخفــــــاش شب زمانه  ایمن بود

نبـود خیـل جـوان به چیـزی اسیرودرمانده    نه اعتیــــــاد  بلا گستر ونه آه وشیون بود

درخت ها به فلک سـرکشیده بود همـه جـا     نبود مجتمع و نی خـبـر زبـــرج وآهن بود

به مـردمـان وعــده ی دکت القضـا دادند      شروع  معرکه ارباب رجوع به  دیدن بود

هنوز لـولـوی دشمن نمی دهـد  به  مجال     گناهکار زبیگناه  دشمن زدوست معین بود

گرفتــاری مردم فقــط به دفــــتر ودیوان     نبود به حجــــــره  کسی مبتلا که مأمن بود

خـدابه خیـر کند عاقبت وگرنه مردم مرد     کننــد کــارستــانی  چنـان که ماه بهمن بود 


 
 
وداع رمضان
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

درفراق رمضان

نیمه شب اندرسیاهی می شدی   درسیاهی همچو ماهی می شدی

آسمـان پرستــاره روی سر    می دهدبانگ خروس گاهی خبر

کـاروان عمـرشتابان درگذر  ای خوش آن خیری که بنددراه شر

می زنند گـلدسته ها هم راصدا  درزلال شب صـدای آشنــا

استجـابت دردعـا امیــدبود  پس سیاهی نوبت خورشید بود

ای خـدامـاجملگی وامانده ایم  بی توماکی نامه ای راخوانده ایم

گرنبـاشد لـطف توبیچاره ایم  سوی بازار شــرا بیکاره ایم

دست گیــراین ماه راماه دگر  شایدآمــدعمـرمادیگر بسر

دست هالــرزان به سوی آسمان  چشم هاگریان جگرسوزنهان

جمله عرش وفرش درذکرودعــا  برگــرفته خلوتی زین مدعا

هـرکـرابارگنـاه سنگین تر   سفـره خـان کـرم رنگین تر

آن یکی بانان وخـرماساختی   این دگـرجمع خورش پرداختی

بوی عطـرعنبـراندرعـودبود  ربنـّاواغفـرلنـامـوعـودبود

روزبودی چون سبوی بسته لب  می گشودی ازطعام لب را به شب

سفره فطـروسحـررنگین بود  خواب درچشمان شب سنگین بود

هـرکـه باخودبازبانی زمزمه  جـمع گریان نیمه شب درهمهمه

ماه رحمت ماه سعی وبندگـی  آدمـی وعبـرت وسـازندگی

روزوشب بودی مـدارانـتظام  نظــم آمـدزندگی راالتـزام

روزهـامشتاق افطــاروسحر  چشم برهم می زنی عمرت گذر

مــاه پیوند دل وفــرزانگی  ازتنت بیــرون نـمایدخستگی

دل صــافی می شود جان آینه  چهـره زیبــامی شود زان آینه

شوروشوق نوجوان افـزون شود  قلب شیطان زین عمل محزون شود

صبغة الله رنگ مـردان خــدا    کـرده یکرنگی دورنگی راجدا

ذکروخواب ورفتنت باشد ثواب    ازدعایت عاقبت گیــری جواب

هم زبان وچشم وگوش وهم دهن   روزه بودی دست وپاو روح وتن

دشستی اندرنهر خودرا ازگناه  دستگیر بندگاه بی پناه

گشته شیطان بند وزنجیرش به پا جان قرآن ازقفس گشته رها

کرده خالق بندگان را میهمانن  لقمه ها فارغ زبخل این وآن

رفتی ای آرام جانم زودبود  صنعت ما روز وشب پر سود بود

وه چه دورانی چه خوش بود لحظه ها  یادگاری از بهشت بنده ها

 

درشب قدرم اگر درمان نسازی چون کنم   مانده ازراه ودلم ازغصه ها پرخون کنم

زاریم ازحدگذشت و ناله ها یم بی حساب  گر قبول خود نسازی دیده را سیحون کنم

 


 
 
توسل
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

توسل

برتو ای آرام جـان عمـری توسل کرده ام     با همــه بارگـنه برتوتوکل کرده ام

این همـه زخـم زبان وآن همـه آوارگـی     دررضای خاطرت برجان تقبل کرده ام

عمـر بگذشت واســیرروزگارانم هنـوز    زهـدوتقـواراهمه خرج تجمل کرده ام

فرصتی هـرگـزنیایدآب کی گرددبه جوی    ازچـه روز خود به فرداهاتعلل کرده ام

خـاردرچشم وگلـو بااستخـوان آزرده ام   زندگـانی باطل ودوروتسلسل کرده ام

ای عزیز فاطمه عمری است که باچشمان تر   مقدمت را آبیاری همچو سنبـل کرده ام

گوگدی باسـوزدل داردبه امیـدت نظـر    گـرچه من بارگنه عمری تحمل کرده ام


 
 
زایرکربلا
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۸
 

                                 زایــــر

دوست آمد سرخوش از کـوی بلا   دیدنش کرد جان مـارا مبتلا

هرکه را کوی حسین افتـدنظـر     مژده دارد از امـام منتظــر

کربلا آن کعـــبه مقصـوددل    طینت مارا سرشت از آب وگل

عــزت آب ولب عطشــان او   قیمت گل خونبهـای جان او

شـرح دردکربلا خون می کـند     بیدلان را جمـله محزون می کند

خاک کوی کربلا را سجده کن     کل ارض کــربلارا زنده کن

آن کـه نام کربلارا زنده کـرد     قتلگاه را جایگاه سجـده کرد

ازگرانی دردمـا درمــان نشد     این سیه دل صـافی وسامان نشد

دست دایم بر شفاعت می زنیـم     با گنه دم ازحمـایت می زنـیم

گـوگـدی ودامن غرق گـنه     عاقبت سـوزد ترا شـاخ وبـنه


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →