گلستان

ادبی - تاریخی- سیاسی - انتقادی -فرهنگی -طنز- پندیابی

» دوازدهمین انتخابات رییس جمهوری :: ۱۳٩٦/٢/٢٧
» عقد دایم :: ۱۳٩٦/۱/۳٠
» قرآن :: ۱۳٩٥/۱٢/۱
» دخترم :: ۱۳٩٥/۸/٦
» نرگس بهبهان :: ۱۳٩٥/٧/۳
» برگ گل :: ۱۳٩٥/٥/۱۸
» گریه ندارد :: ۱۳٩٥/٤/۱٢
» حسابداری :: ۱۳٩٥/٢/۱۸
» سوگ مقدس :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» درس شبانه :: ۱۳٩٤/۱٠/۱
» اربعین 94_ توهین به تهرانی ها :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» غوعای کربلا :: ۱۳٩٤/۸/٥
» حج ناتمام :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» پس کوچه ها :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» دعای عهد :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» لانکاوی خرداد94 :: ۱۳٩٤/۳/٦
» حسابداری دولتی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» کربلا :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» گوگد :: ۱۳٩۳/۸/۸
» پاییز :: ۱۳٩۳/٧/٧
» رمضان تابستان :: ۱۳٩۳/٥/٢
» با گلوی خشک :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» شورآفرینی ها :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» دانه های برکت جالیز :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» درس منطق 1 :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» مریضی :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» سرگذشت پدرم :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» بقیه مباحث حسابداری دولتی :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» دکتر روحانی :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» دکترجلیلی :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» مهندس غرضی :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» دکترولایتی :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» دکترحدادعادل :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» دکتررضایی :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» دکترعارف :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» رییس جمهورهفتم :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» هفت رییس جمهور :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» دکترقالیباف :: ۱۳٩٢/۳/٩
» انتخابات 92 :: ۱۳٩٢/۳/٩
» تجوید میم ساکن. تفخیم ترقیق.وقف :: ۱۳٩٢/۳/٤
» تجوید .نون ساکنه :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» تجوید صفات عارضی حروف مد :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» تجوید صفات اصلی وفرعی حروف :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» قاریان . مخارج. صفات . وقف وابتدا :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» شعارم را شور وشورم را نور :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» با دست های خالی :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» نگاه دیگر :: ۱۳٩٢/٢/٤
» دارم وندارم ها :: ۱۳٩٢/٢/٤
» تاکوچه رهایی :: ۱۳٩٢/٢/۳
» وعده ووعید :: ۱۳٩٢/٢/٢
» آزمون - شش نعمت مخفی :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» باغچه کباب گلپایگان :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» پدرخوب :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» یادبهمن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» تنگدستی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» توبه نصوح :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» متقین :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» نابینا درقیامت :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» عدم استجابت دعا. قبولی اعمال :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» سکت پدر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» 16نفر 16هزارمیلیارد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» کوزه عرفان :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» قرص قمر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» نقدینگی وتسهیلات :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» گفته ها وشنیده ها :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» asan :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» علامات موءمن آفات دین :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» امام سجاد -آداب دعا :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» غربت قبر :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» خط فاصله :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» رازشکوفا :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» رمز جاودانگی - آلبی جنزها- شبانه های پدر :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» کتاب نکسوس - رمزجاودانگی امام حسین :: ۱۳٩۱/٩/۸
» خرت ها را بیرون بریز :: ۱۳٩۱/٩/٧
» سیره نبوی :: ۱۳٩۱/٩/٧
» غدیر - قبر - وداع آخر -عاشورا :: ۱۳٩۱/٩/٥
» غدیری دیگر :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» حیرانی - ویرانی :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» باز باهم بامحمد :: ۱۳٩۱/٧/٩
» پیچک عشق -پند صادق :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» کوزه عرفان - قرص قمر :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» پیچک افرازقامت - پندامام صادق :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» تولد - گذررمضان :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» رمضان توشه نهانی :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» با علی رفتن :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» دست اندازهای نرم افزاری :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» صدای پای فرشته- جدایی :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» شب قدری :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» مالیات ارزش افزوده :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» مدیریت مالی برای تدریس :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» اصول حسابرسی برای تدریس :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» تراز 90 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» سطح اهمیت فرضی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» فروش کالا وخدمات :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» معاملات با اشخاص وابسته :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» معاملات با اشخاص وابسته :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» فکر مردم :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» برچسب های محلدات کلاسورهای حسابرسی :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» من جاذبه عزای شهرم :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» نکات عمده درحسابرسی کاربردی :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» درنازک خیال :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» گل گلدان اطلسی :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» شوق انتظار :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» شعبان وشوق وانتظار :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» شعبان وشوق انتظار :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» حسابرسی :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» حسابداری دولتی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» مدیریت مالی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» کارگاه حسابداری - کارآفرینی - مدیریت مالی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» حسابداری دولتی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» اصول حسابداری 1و2 :: ۱۳٩۱/٤/٤
» اصول حسابرسی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» تولد تنسر :: ۱۳٩۱/٤/٤
» تولد تنسرنیا :: ۱۳٩۱/٤/٤
» عکس تولد مهدی روشن روان :: ۱۳٩۱/٤/۳
» دست کم گرفتن - به اندازه خوردن :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» مادر :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» سرافکنده درپیش خلق :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» خون بها :: ۱۳٩۱/۳/٧
» نوروزهردو زطعام :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» بندند بارخود :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» آخرین سفردل :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» یاس کوچه باغ :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» روز ناامیدی :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» خبط ونجابت :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» بایادتو باید :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» وقت طلانیست جان است :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» گارسیا مارکز :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» عشق - بهار - امروز :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» ساکت وآرام - شاد وشلوغ :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» نوروز :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» مهرنور گستر :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» پراکنده ها :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» گل های پرتقال :: ۱۳٩۱/٢/٩
» به موقع :: ۱۳٩۱/٢/٩
» نه امروز که هرروز :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» نسبت های مالی :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» برزگران مزرعه :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» بهشت زیر چرخ گریدر :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» گوشه ای ازبهشت :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» نه زخمی سینه را :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» بهانه به دست ترانه مده :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» بهتر ازپروازکبوترها :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» گرفتار چشم بیدار :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» بهانه به ترانه - :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» درگذریم چون باد - خانه تکانی عید - من وشعر مهتاب :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» شفاف آینه :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» خانه تکانی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» سفید خاکستری به رنگ سیاست :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» سفید خاکستری به رنگ سیاست :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» نا هم آوایی - تفاهم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» یاد آوری کن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» راز و رمز :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» روزعید توست :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» سبزه برای عید :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» بهاروخزان - اطاقی با دوفرزندم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» شاخساردرخت وجود :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» نگاه ازسرمهروقهر :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» اصلاح کارخویش :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» مسئولیت نمایندگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» اسفندبهار :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» امانت درانتخابات :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» دندان تیز گرگ - دل سوزی چوپان - چاره انتخابات :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» بازهوای انتخاب :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» باز انتخابات :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» آدم برتر ازپیغمبرست ؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» بی آرزو :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» زخم زبان :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» خدارا :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» یادگذشته های دور بانان خلق :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» درکمال قدرت بافقر زیستن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» بیداری ملت ها :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» سئوالات ورودی مقدماتی به یک شرکت بازرگانی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» گردش وجوه نقد :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» نغمه اندر نغمه خاموشی چرا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» بهترین کیست - بدرقه واستقبال :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» تصمیم گیرندگان - صبح نزدیک است :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» بهترین ها :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» کدام من یا امریکا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» درد ازجنس منست حتی درد دشمن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» پیغمبر وزن ونماز :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» چه برده زندانی غریب نامه عمرم :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» حقوق زن 14قرن اخیر :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» ادواردو آنیلی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» انکار راحت ترین کار ومشکل ترین انتخابست :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» همه چی خدا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» راهی نمانده - ندیدی رفتندوپشیمان :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» چارلی چاپلین ادای زندگی مردم بود - پس از مرگ .خودش بود :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» باخود بیگانه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» خوش خلقی - ترک گناه درنهان وآشکار - عدم مجادله - آمین :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» آه ایران ای ایران تنها :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» بازهم اشرف افغان :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» بابک - خرمدین :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» پارادرازست گلیم - شوق هپروت :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» دعایی که مراشادکنید - درتله شمروسنانی هنوز :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» فاصله ازخدا ویاری شیطان - حتی در برگشت هم ندیده ای :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» کلاس غیر ولایی- حلقه عرفان - پر هیز ازشعار گرایی :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» لبیک مرا نیز بپذیرید :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» خداشناسی به چه معنا وبه چه قیمت :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» وروداسرا به شام - روضه حضرت رقیه- آقای سلمانی پیشنماز :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» چگونه بودن :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» آقای رحمانی - نصیحت پیامبر - خواب زدگان - صحیفه - لحظه تنهایی درقبر :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» چهار پیامبر زنده - کدام شهید :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» شب خودراچگونه - یاران اما م زمان- زن درتنهایی باجوان :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» متاع برزخ - ساقیان مشهور عالم :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» اوقات خوب -گناهانی که آدم را مبتلا می کند - جوان گنه کار - چسبیدن مهر به پیشانی :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» جهاد وشهادت شمع دلم :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» نظم دعای عهد :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» یلدای دیار ما :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» گفتاری دیگر برخی سخنان آقا ملاعباسی :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» نجات انسان ها - خبر بزرگ :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» دو مسآله شرعی . شخصیت اما م حسین . گذشت ورفع اختلاف :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» درس عاشورا :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» سرخط فرمان تو :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» سخنرانی 28آذر آقای ملا عباسی :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» سید رضی - شیخ مفید :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» توشه ای ازمنبر آقای ملاعباسی- :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» سید علی شوشتری و شیخ جعفر شوشتری /برداشت :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» رازونیاز :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» ازکربلاتا شام 2- بیایید بگذریم ازاین بیابان :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» زبان حالات رقیه -سکینه :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» روضه ششم :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» امر به معروف ونهی ازمنکر :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» ازکربلا تاشام :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» خدا درقیامت نمی گذارد قدم ازقدم برداری تا به چهارسئوال او پاسخ ندهی :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» برای رفتن :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» سخنرانی نمازجماعت - آقای یاسینی :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» گوشه ای ازعلو یات زینب کبرا :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» آزمایش الهی - محمد حنفیه وعباس :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» آخرین نگاه :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ارزش آدمی - زمانه وآدمی - خوبی ازخود وبدی از خدا - ضحاک عبدالله :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» عاقبت به خیری - بد مردم را نخواهیم - عمر سعد وحرً :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» دارایی بورس ایران وجهان - جمعیت :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» بیست وچارساعت با محرم :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» باز یاد کربلا - ابوالفضل :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» روز حصر آب برحرم و جنگ حضرت قاسم - کشتن ازرق :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» غافلگیری :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» خدای عوام - تاج وکلاه :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» درد های کربلا :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» نقاط ضعف آدم ها - ناله ها - شروع قصه :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» سید رضی :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» عدم تعلق بیمه به قراردادی که پیمان تنها توسط یک فرد انجام می شود :: ۱۳٩٠/٩/۸
» بیاد امام حسین علیه السلام :: ۱۳٩٠/٩/۸
» جنگ ایران وعرب اسلامی :: ۱۳٩٠/٩/۸
» لحظه ورودامام حسین به کربلا :: ۱۳٩٠/٩/٧
» جانشین عمربن خطاب بزور شورا وتهدید اعضای آن تعیین شد :: ۱۳٩٠/٩/٧
» سوک کربلا :: ۱۳٩٠/٩/٦
» سه جنگ امام علی - جمل -صفین - نهروان ( ناکثین ، قاسطین ومارقین ) :: ۱۳٩٠/٩/٦
» شرم باید برسر این سفره ها :: ۱۳٩٠/٩/٥
» ثروت امام خمینی درزمان رحلت چقدربود؟ :: ۱۳٩٠/٩/۳
» ثروت امام خمینی پس ازرحلت :: ۱۳٩٠/٩/۳
» عدم تعلق حق بیمه به قراراداد تنها شخص حقیقی :: ۱۳٩٠/٩/۳
» وزن واندازه خورشید - زمین - ماه :: ۱۳٩٠/٩/۳
» متعه یا صیغه :: ۱۳٩٠/٩/۱
» کاروان می آید :: ۱۳٩٠/٩/۱
» آیت الله گلپایگانی :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» آیت الله بروجردی - موافق ولایت مطلقه ی ولی فقیه نبود :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» آخوند ملاحسینقلی همدانی - سید علی شوشتری - آقانجفی :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» کاروان راه راتغییر می داد :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» مباهله :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» بابا شیخ حسن نظری :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» کار وان کربلا-12 مهرسال 59هجری شمسی وارد کربلا شد :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» روضه خوانی - سیدبن طاووس - علامه حلی :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» راه علی (ع)- ازسفسطه وداعی ایمان بگذر :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» توافق نامه خصوصی :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» راه علی :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» بدون تو کارجهان بگذرد - مگر چند مانی دراین روزگار :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» زیبا دماوند :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» پیام غدیر :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» اگر خدا بخواهد :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» سیمره وشهرکرد :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» جاده ای دراسفراین - بجنورد :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» برگ ریزان بی موقع :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» عروس برف :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» پیچ اسفراین - بجنورد :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» میوه جان :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» روز ولایت غدیر یا عید غدیر :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» برف آبان 90 :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» پیامک من :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» عرفه امام حسین وقربانگاه :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» آب یک پنگ هرپیاله - 6دقیقه :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» نمانده جای سستی - گذشت آن روزگارپیر :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» تعامل اعداد :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» بین ما گرمشکلی بود - باهمه نامهربانی ها :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» چرا لاله ها سرنگون - آب ها سرفراز :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» عروض - وزن :: ۱۳٩٠/۸/٩
» پیام ها به هم :: ۱۳٩٠/۸/۸
» سقوط هفت پیکر کاج :: ۱۳٩٠/۸/۸
» سه سنت پسندیده - آه دیگر :: ۱۳٩٠/۸/٥
» عقل مسلمان به ده خصلت کامل است :: ۱۳٩٠/۸/٤
» ازفرمایشات امام رضا علیه السلام :: ۱۳٩٠/۸/۳
» دوای افسردگان :: ۱۳٩٠/۸/۳
» تفاوت من وتو درسفر :: ۱۳٩٠/۸/٢
» همدون وممدون :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» خیوه با معماری منحصر به فرد - مدفن پهلوان محمو( پوریای ولی) :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» سلطان حرمسرا - گرانی وقحطی :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» مقصود ومراد :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» برق گیسو - لبی ازنوش تو :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» باغ دلم روشن :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» دگر زمهرمگو :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» نوبت ماست - این راه :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» نوبت ما - سرای عجیب :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» عجب ملتی :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» دادنامه شماره 58 مورخ 15/5/1376 :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» بی ربط بی هدف - گوشم به راه :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» دیوان عدالت :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» برکه واژگون - یک دورزندگی :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» واگذاری یا انقلاب :: ۱۳٩٠/٧/٩
» کوتاه کلمه :: ۱۳٩٠/٧/٧
» باور دیگر - آخرین فرصت :: ۱۳٩٠/٧/٧
» ماشین وآوازه :: ۱۳٩٠/٧/٦
» یه نوک پا :: ۱۳٩٠/٧/٥
» دم هوا :: ۱۳٩٠/٧/٤
» گفته های کوتاه به هم چسبیده :: ۱۳٩٠/٧/۳
» عریان نمی توان :: ۱۳٩٠/٧/۳
» خط کنار کوچه :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» جان برسر پیمان :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» کوتاه گفته ها - عددنامه :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» گفته ها کوتاه :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» ریز ودرشت - قوی ترین وضعیف ترین :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» بارها گفته ام و - کمی از خاطرات - تیغ آفتاب :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» آخرهرفصل - جرأت خلوت با خود :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» قفل زمستان - شاید ازراه - با دست پرازگل - سبزجوانی :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» قفل زمستان - بزک :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» سرسری گرفتن - سرمهتاب :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» تنها یک لحظه :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» جفا یا وفای سگ - مرگ دختربچه :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» گفته های کوتا :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» دنباله شرح زندگی - روز53را درکربلا بخوانیم :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» ازکودکی تا پیری :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» اضطراب دوران زندگی - قدردانی :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» هزاران شکر - کوتاه گفته ها :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» راه نو :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» بازهم شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» باران بی مثال :: ۱۳٩٠/٦/٧
» صبح تهران :: ۱۳٩٠/٦/٦
» درحسرت یک بوسه :: ۱۳٩٠/٦/٥
» زندگی - پیکار :: ۱۳٩٠/٦/۳
» میلاد حسن (ع) :: ۱۳٩٠/٦/۱
» آبی خنک به جیگر تفتیده :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» خشونت درانگلیس :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» شیفتگی مولانا :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» شنیده ها :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» گنه کارترازدیگر :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» دیدار با خدای خود :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» گل حضور ونغز های دیگر :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» کارسخت استکان رقیق :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» من وحیرانی - رمضان - صاحب نفس - توبهترین - افطارروی سبزه زار- :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» با کدام ابزار مالی - دست اندازها :: ۱۳٩٠/٥/۱
» درک محضر مولا :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» فروغ نورظهور :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» آن که بیاراست بگو :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» شعبان وانتظار- عشق بی حضور وباظهور :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» ناباوری ها- بی رنگی - تهی دستی :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» بعثت وحرا :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» مطلع حضرت سیدعلی - مطروحه- شیرین ترین واژه :: ۱۳٩٠/٤/٦
» غارحرا- تبت یدا :: ۱۳٩٠/٤/٦
» مبعث -خنده هدیه خدا :: ۱۳٩٠/٤/٥
» زینب - لاله لاله داغ دارم :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» وصیت یادآوری :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» علی ای کمال توحید :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» فرزند بعدازخدا :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» چنارتناور خیابان انقلاب :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» تنها باخدا :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» گهواره پاسخ :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» مادر خوب :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» شعرپدر :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» شعر پدر - تووالاترانه ای :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» قصه مرتضا ومریم :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» ببیب خاله ها :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» دنیای بچه ها :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» باغ آسمان :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» سلامت به تباهی -مرگ ارفرارسد :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» پیری نشسته - دسته گل فاطمه - اینان با طراوتند :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» پای برهنه - تشت ازبام - طاقت مرد :: ۱۳٩٠/۳/٩
» پهنه وژرفا - ناقلا- رنگ کودکانه :: ۱۳٩٠/۳/٥
» تولد حضرت زهرا(س) روزمادر :: ۱۳٩٠/۳/۳
» برف سفید- شاید غمی - مختار- اربعین - صدای پای سبزه تانسیم - ژاله می رفت - نرخ گل :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» جشن وحید وطارا :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» وازین دست فراوان دارد :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» گردش وجوه نقد :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» گفتم امروز :: ۱۳٩٠/۱/٦
» گفتم امروز :: ۱۳٩٠/۱/٦
» نوروز :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» شب از روگل - ارکیده :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» راهنمای برخی از کدینگ ها در حسابداری :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» نمونه کدینگ حساب ها :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» دلم گرفته - شاید اوهم :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» بوسه :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» مالیات حقوق - مشاغل -مستغلات :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» مالیات حقو ومشاغل ومستغلات :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» ثبت یک فروش فرضی :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» خوشامد :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» از پس دود وغبار بازآمد آفتاب :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» گذری بر مالزی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» کارآفرینی -کارگاه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» مدیریت مالی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» راهی که پانانش مرا معلوم نیست :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» اربعین افشای نقطه کور :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» اگر مختار زنده شود :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» پیام از خاک :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» زودباوران :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» بیراهه با یاربهمن :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» حسابداری شرکتهای سهامی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» اصول حسابداری 1و2 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» مالیات بر اجاره :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» کسی که عاشقه - شاه نیکمردان - دریغا - امروز فردا - روزجزا - دست مرا :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» مالیات حقوق کارکنان - کارگران :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» اصلاح داده ها وگرفتن مغایرات بانک :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» زوزه گرگها :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» شاید دیده باشید :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» خدا شناسی را بلدی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» عقل یا عشق :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» روش حسابداری 2 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» عجبا طناب دار :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» دختران باغبان پیر - همسایه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» استفاده از سیستم حسابداری :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» عید مذهبی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» رازها پیوسته نمی ماند :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» ما به دنبال ابرها که ببار :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» خاک فکه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» الله اصغر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» دخترکان - پسرکان نسل سهراب :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» زن متاعی بیش نیست :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» آیه های قرآنی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» بازنسیم دگری - وداع نبوی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» مادرخوب :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» غدیر آخربن دیدار :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» شعر دعای عهد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» راه پدر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» من نوجوان حادثه راه ملتم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» سری به خانه مهرووفا زنم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» الموت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» دادنامه خر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» خوی خوش :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» رمز نجابت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» حضرت معصومه - حضرت رضا :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» ای نوردیده :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» سابقه خدمت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» دل من بی خویش- توجیه کارخویش ! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» چه تضمین می دهدبلبل :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» رسم ادب زمادر آموز :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» گفت دیواری همی خواهم بلند :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» فرهاد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» ر’ویت هلال :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» قدر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» مروری بر حسابداری - بررسی وتحلیل اولیه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» بیمه بیکاری - بازنشستگی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» قبر وقاطر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» وداع با رمضان - سحری خوردن :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» نماز شب - تکبر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» بی کلاه - آفتاب - بی یار - قرار- مردادماه -ازگل - دست ازدنیا کوتاه می شود :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» خاطره خواستگاری و همزیستی درپناه هم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» معمای می وساقی -شرشرباران :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» چرا بیقرار- بلورین - تنهایی چرا :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» زلال شط عباس - جرعه آب :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» دلدادگان - بلندی - باور-نام ونشان - ایران :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» مینای - شریعت - تنگ ست دگر وقت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» وقت تمدید - وحدت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» ایران - آب عباس به حرم حسین (ع) :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» شرشیطان - نورمن -مرغ صیاد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» مهد دلیران - سروستان لیلی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» حاج حسن اکرامی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» کوچه میا - گذر زمان :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» طنز انتخابات 1384 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» قدر همسر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» لیلیان - ترنمات دیگر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» برگ تازه - پشت لب :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» مادرم هم نام رقیه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» رسم ادب مادر - لاله میان خانه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» رفتند - دیواربلند- فرهاد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» رویت هلال رهبر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» کندن دل اززمین :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» رفتن مادر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» - مهرویان - برما اشاره :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» به سلامت یارم - شیفته نشدم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» شانه تهران - ابرهای شسته :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» بانی الله اکبر - خوی مسلمانی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» وبلاگ من :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» نجف - کربلا :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» مرز کربلا و زوار :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» لاله - عزیز ما حشمت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» قضاوقدر- - چراغ راه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» فروغ مهتاب - کوچه جماران :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» تسنیم - فوج کبوتر ها :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» راز ومادر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» حسین - بودونبودم -گرمی مهرنماز :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» انتخاب - کجروی :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» قدر غدیر -گل روی محمد- پاپ دوآتشه :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» آوای خوش - درپاییز :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» بم - مرگ ستاره - ساقی بزم وصال - :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» به زلالی بهار :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» نقطه قرار :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» سرگذشت حاجیه خانم :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» ازدست رفت یاران :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» یکی شهرمانشد :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» باغ دل من غنچه فراوان داره :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» نیت پاک :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» وحید خراسانی :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» نجوای چهل ساله :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» خواب گنجشک :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» تاکنون کبوتربودی ؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» گاه شب ها مهتابی :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» سرگذشتی چون تو :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» لحظه آورد نزدیک است :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» این هوارا کس ندیده :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» خرداد بی سابقه :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» نفس گرگ - ماندن یانماندن :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» بی تو - رازورمز قصه هایم :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» غرش رعد - کرکس مکار :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» گلوی گل اصغر :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» دغدغه - مهروکین :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» بغداد به نیمه شب برفت :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» پیمانه- بلورباران - تابلوی آفرینش :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» افسون - مستی :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» چهره روح خدا :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» آزمایش شده ای :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» پنجره ها :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» هزل گیل و لر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» علی جویا :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» علی گویان :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» لای لای :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» کاروان شب شهر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» ترانه ها - برج عاج :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» دامنی از دانه های شعر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» یادش به خیر - پاداش انتظار - آبشارعمر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» طواف - آن سوی شریعت :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» پسران شیطان :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» عقیق انگور :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» نه دگر مهتابی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» سودای گل - خنجر مژگان :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» دیوانه - عاقل :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» منشا آب حیات :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» چهره روح خدا :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» بال بال درهوای تو :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» نیاوران - بالاترک :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» محمد -قطره باران - پیرما :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» یال - کوه :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» گل باغ محمد :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» شکراب آرزوی محال :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» نسیم گلخانه :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» سوهانک - شونه تهران :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» تهران 1381 :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» پارک شهر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» وداع - مرگ دور اززادگاه :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» نگاه بهمن -بی رمضان :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» گناه - باور - باران :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» گوش به تکرارقصه :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» بازهم دانه های شعر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» زایر رقیه :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» کلام مولا :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» یا مهدی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» زیارت وگنبد طلا :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» باهم برابرند - برج دوقلو امریکا :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» خزان عمر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» بازهم مرگ :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» دربیان مرگ - قفس تن برخاک نهادیم - مرغی زباغ حشمت الله :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» هشتپرشهادت :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» شهید عرفاتی وگل های دیگر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» نیمه ماه رمضان :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» شهر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» سلام بر کن :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» به خاروگل :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» بهمن :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» نورسیده -مزدخدمت :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» پیرمداحان- برادر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» شعری برای یاران :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» چکیده های جان من - دیوان من - شعرهای گم شده :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» شعرنابه غریب افتاده :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» شعر نابه - عباس -تسبیح :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» صلوات :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» ازما بهتران :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» همسر همسفرم :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» بیماری مادر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» مهرمادری :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» مهرپدر :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» ویرانی دل :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» گذشت پدر مقتول :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» پریشانی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» وداع رمضان :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» توسل :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» زایرکربلا :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» به آستان حضرت ثارالله :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» مردانگی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» تفرقه وجدایی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» انتظار مهدی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» یامحمد یا علی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» پروازدل :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» هوس :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» بینش ها :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» بینش های مردمی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» آغاز :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» مکتب ومدرسه :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» مردان نامی گلپایگان :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» جی لیز - جالیز :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» گولوزه - قوزه :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» پند برکت :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» هول کودکی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» مکتب :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» وادی شوریده :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» گرانی بزرگ :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» محرمانه :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» زنگ ریاضی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» زنگ تاریخ :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» نقشه گوگد :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» سفری به گوگد :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» تعزیه خوانی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» چا چشمه :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» گلپایگان سرای نجیبان :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» فامیل گوگدی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» هیزم و نان :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» تو ای گوگد :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» معرفی گوگد- چشم بیدار :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» زورآزمایی اسلام باغرب 2 :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» زور آزمایی اسلام باغرب1 :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» غرب 700سال در پنجه اسلام :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» راشدین . سفیانی ومروانی :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» بنی هاشم تا علی (ع) :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» معاد ازدید ناصرخسرو :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» سرنوشت قرآن :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» قضاوت دراسلام :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» بت وشیطان :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» تاریخ حج :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» شهادت امام علی :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» مسجد عمروعاص :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» نیم نگاهی به عباسیان :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» زبیر -طلحه . محمد حنفیه :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» تا ثیرادبیات ایران براروپا :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» راه شکوه وناجی :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» تولد قزوین :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» تخت جمشید پس از ویرانی :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» دختر یهودی :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» مراسم مرگ دردین زردشت :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» برخورد اسکندر با آرامگاه کورش :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» یک قدم به عقب :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» برگشتی به 5سال قبل :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» پایان حکومت قاجار :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» لیلا :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» ترتیب حکومت ها ازماد تا قرن حاضر در 100کلمه :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» گربه ها :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» من کوچک شمایم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» نگاهی دیگر :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» گذری بر حساب :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» مرز آسمان :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» شیطان اعظم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» قامت شب :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» یلدا :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» تفاوت :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» دیدار :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» امروز هم خبری :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» بهانه :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» بازصیاددیگری :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» درها گشوده باد :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» دل گرفته :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» سوگ :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» بی تبر :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» چه دیدی که این همه پریشانی :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» اکبر ولیلا :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» سینه ها :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» عاشورا :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» مادر :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» آزادی :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» کربلا ی لندن :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» شعرهای گذشته :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» خاک وطن را قیمت گذاشتیم وفروختیم :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» شفا :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» نه بتوان بااین غم :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» گام درسایه کربلا :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» راه را بسته مگر دیو ترا خانه خراب ست :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» چه آرام کوچه ها :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» تنهایی قلم :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» یاد هوای تازه :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» اینک جوانه ا :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» راهی که رفته ام :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» سزای ناشکری (ادامه) :: ۱۳۸٩/٩/٩
» سزای ناشکری :: ۱۳۸٩/٩/٩
» آن خسته می آید :: ۱۳۸٩/٩/۸
» این همه :: ۱۳۸٩/٩/۸
» نگاه - یک کوچه بالاتر :: ۱۳۸٩/٩/۸
» غدیر فاصله ها :: ۱۳۸٩/٩/٦
» چرا تو دلگیری ! :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» زیباوطن من :: ۱۳۸٩/۳/٦
» روزدیگر- درخت شهرداری :: ۱۳۸٩/۳/٥
» درخت زادگاه من :: ۱۳۸٩/۳/٥
» بی ولایت اخراج :: ۱۳۸٩/۳/٥
» غربالگری ذهن- تعویض پیشنماز :: ۱۳۸٩/۳/٥
» سرگذشت پدر وتولد من(1) :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» صحرای خودمون - چشمه وهوهوی کبوتران - قنات اسفرنجان - کیلچون :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
» سرگذشت پدر وزندگی من(2) :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱