گلستان

ادبی - تاریخی- سیاسی - انتقادی -فرهنگی -طنز- پندیابی

حسابداری شرکتهای سهامی
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
 

 
 
اصول حسابداری 1و2
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
 

 

بنام خدا

 

 

اصول حسابداری 1

 

سابقه تاریخی :

عمر حسابدار ی به اندازه تمدن سابقه دارد.ودرگذر زمان چون سایر علوم وفنون پویا وگویاست . هرجا داد وستد بوده حساب هم بوده است. آثار حساب درسفالینه های 3600سال قبل ازمیلاد در تمدن سومریان در بابل یافت شده است . درمصر در یونان باستان . سکه به عنوان واحد پول 700سال قبل از میلاد در لیدی پدید آمده ودر ایران زمان هخامنشی نظام مالی وپولی برقراربوده است .سوابقی ازسنگ نوشته های خزانه در تخت جمشید480سال پیش ازمیلاد بدست آمده است .

 درقرون 13و14همزمان با رشد بازرگانی ، صنعت وبانک  باعث شد امور مؤسسات ازعهده فرد خارج وآرام آرام موضوع جدایی کارفرما  ، صاحبکار از مدیریت ابتدایی مطرح گرددتا حسابداری نیز رشد یابد.دراوایل قرن 13.حسابداران ایتالیا مفاهیم بدهکار حساب وبستانکار حساب را درک وبه کار گرفتند.بانی گسترش حساب ودفترداری دوطرفه دراروپا  "لوکا پاچیولی "در1494بود که درکتاب ریاضی خود بخش مهمی را به حسابداری اختصاص داده بودکه "لئونادوداوینچی "نقاش برجسته درآن شکل هایی راترسیم کرده بود. ازقرن 16تااوایل قرن 19 تحول اساسی درحسابداری ایجاد نشد.حساب اموال وسرمایه مطرح وستون فرعی برای دفتر روزنامه وکل ابداع گردید ودفتر باطله که معاملات تاجر درآن سیاهه می شد منسوخ گردید.تاسال 1800موازنه حساب ها درپایان سال وتهیه صورت سود وزیان وترازنامه متداول گردیدکه تنها دردرون مؤسسه کارآیی داشت .سیستم دفترداری دوبل (دوطرفه ) که "گوته " اندیشمند بزرگ آلمان آن را یکی از زیباترین پدیده های بشری خوانده باعث شد کلیه معاملات مالی ثبت ، سود هرفعالیت تعیین واموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا مؤسسه جدا گردد.

با رونق گرفتن صنعت ، حسابداری صنعتی وبعدها حسابداری قیمت تمام شده رشد کرد. رشد کارحانجات ، پیچیدگی وافزایش تولید ، وجود رقبا ودرنهایت بازار بین المللی پدیده " مدیریت علمی " وسر انجام درگذرزمان فنون گزارش اطلاعات مالی برای تصمصم گیری های مدیریت پویا شد. وتصمیم گیری بر پایه اطلاعات درست موجد "حسابداری مدیریت "گردید.

درپی انقلاب صنعتی چون دامنه تولیس گترش یافت وکارخانجات بزرگ بنیان شد وطرح های صنعتی مثل احداث شبکه سراسری راه آهن وسدها جریان یافت برای تأمین پول وسرمایه نیاز به شرکای بیشتر وسهامدارانی بیشتر داشت بنابر این بازار سرمایه ووشرکت های سهامی  تعدادزیادی از سهامداران کوچک وبزرگ را دریک واحد اقتصادی گردآوردکه ازطریق سهام وانتخاب هیأت مدیره بر شرکت وسرمایه خود نظارت دارند ودیگر نیازی نیست که صاحب سرمایه خودرامستقیم درگیرکار شرکت نماید.   

حسابداری وحسابرسی حرفه ای :

برای استفاده گروههای مختلف از صورت های مالی قابل اعتماد مبتنی بر اسناد ومدارک عاری ازهرگونه تقلب واظهار نظر نسبت به صورت های مالی نیاز به حسابداران خبره وحسابرسان مستقل بیرون ازبنگاه اقتصادی احساس شدکه اولینبار درانگلستان بروز نمود. قانون 1862انگلستان به منظور حمایت از سرمایه گذاران درمقابل سواستفاده ، حسابرسی شرکت های سهامی را الزامی کرد که درسال 1880انجمن حسابداران خبره انگلستان وویلز  ازتعدادی حسابدار ورزیده بادانش ومهارت خاص وملزم به انجام وظایف و آیین حرفه ای تشکیل گردید. به موجب قانون سال 1945واصلاحیه 1970انجمن محاسبین خبره ومجاز فرانسه تشکیل گردیدووظیفه رسیدگی واظهار نطر نسبت به صورت های مالی شرکتهای سهامی را به عهده گرفتند. حسابداران حرفه ای کار خودرا به ارائه وطرح سیستم های حسابداری وارائه راه حل ها وامور مشاوره نیز تسری دادند. اینک حسابرسی مالی درجریان تحول به (Finansial audit) حسابرسی جامع (Comprehensive audit ) است که درآن علاوه بر رسیدگی وگزارش نسبت به  صورت های مالی ، عملیات ومعاملات را با توجه به رعایت سیاست های  مقررتوسط مراجع تصمیم گیرنده مثل مجمع عمومی وسایر مقررات ودرجهت نیل به اهداف وکارآیی مدیران درراستای بهینه اموردر منابع نیز بررسی می کند.

دولت وحسابداری گرچه درگذشته های دور دولت ازباب خراج ومالیات وهزینه قشون نیازمند حساب بود . درفرانسه یکی ازعلل انقلاب کبیر 1784-1789راحاکمیت مردم بر درآمدهای دولت بیان کرده اند. مالیاتی وضع نمی شد مگر به رضایت مردم وبا تصویب مجلس نمایندگان. باتفکیک قوای حکومتی به مقننه ، قضایی واجرایی لازم است که مجریان قانون درمقابل قانون ومردم پاسخگو باشند واین امر میسر نمی شود الا به قانون . لازمه اجرای درست قوانین به خصوص مالیات استفاده ی وسیع ودرست از خدمات حسابداردربخش عمومی وخصوصی ست . با ابداع حسابداری ملی (National  accounting )از طریق دست  یابی به اطلاعات دقیق مالی می توان به تولید ، مصرف  ، سرمایه گذاری ، تراز پرداخت های خارجی و ترازبازرگانی دست یافت . دامنه حسابداری ملی باطرح گزارش کیفی اززندگی اجتماعی مردم موضوع حسابداری اجتماعی را پدید آورد.پس می توان نتیجه گرفت که :

دولت بزرگترین استفاده کننده ازخدمات حسابداری است که لازم از تخصص حسابداری دولتی وسایر تخصص های حسابداری یهره مندگردد.دولت بزرگترین استفاده کننده از اطلاعات از تمام تخصص های حسابداری ازجمله حسابداری ملی است برای نظارت وکنترل بر فعالیت های اقتصادی واجتماعی تا تصویری روشن ازعملکرد بودجه ودرنهایت امو کلان کشور ارایه دهد. دولت با وضع قوانین نظارت بر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را از طریق روش ها وعملکرد حسابداری متناسب میسر می سازد.    

 گویند حسابداری زبان تجارت وکلید برنامه ریزی ست .

حسابداری : مجموعه قواعد وروشهاییست که با  به کارگیری آن ها ، اطلاعات مالی واقتصادی یک مؤسسه گردآوری ، طبقه بندی ودرگزارش ها خلاصه وبرای تصمیم گیری دراختیار افراد علاقه مند وذینفع قرارمی گیرد.

حسابداری درسایه سیستم کارآمدعلاوه بر اطلاعات لازم بایستی  به ضرورت های زیر پاسخ دهد:

1-  بیان وضعیت مالی ازاطلاعات دفتر کل  یک واحد اقتصادی در یک تاریخ معین (ترازنامه که نشان دهنده دارایی وبدهی وسرمایه است  )

2-  بیان نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی ازدفتر کل در دوره ای اززمان (عملکردو سودوزیان بازرگانی، صورت تولید در بنگاه تولیدی و یا درآمد وهزینه دربنگاه غیر انتفاعی  )

3-    ارائه مبنایی که تجزیه وتحلیل آن  برای تصمیم گیری در برنامه ریزی برای آینده مفیداست .

سیستم حسابداری

عملیات متنوع وفعالیت های مالی برخی از واحدهای اقتصای بسیار پیچیده است لذا یک بنگاه اقتصادی بایستی خودرابه سیستم کارآمد مجهز کند.این سستم ها گرچه با ابزار دستی، مکانیکی والکترونیکی بوده است ودرسالهای اخیر کمک شایانی به کارکنان کرده وسرعت ودقت عملیات را بالابرده است ولی هنوز یک سیستم فراگیرمالی همگانی که هر بنگاهی به نسبت عملیات محدود یا گسترده خود بتواند از آن بهره مند گردد دربازار عرضه نگردیده است .چون هنوز قوانین وجود دفتر روزنامه ،( معین) و کل را الزامی دانسته با وجود ابزاری چون رایانه که هرگونه اطلاعات وگزارش های لازم چه رسمی وچه ویژه را ارائه می دهد چاره ای جز تسلیم نیست گرچه بنگاههای  اقتصادی بیشترین بهره راازرایانه برای نیل به اهداف مالی خود می برند. دفتر روزنامه بر اساس مدارک مثبته اطلاعات مالی را ازطریق ثبت به ترتیب تاریخ نشان می دهد. دفتر کل اطلاعات هفتگی روزنامه را به صورت طبقه بندی شده درسرفصل های معین حساب نشان می دهد.

انواع گزارش های حسابداری خروجی های سیستم  :

1 صورت های مالی

2- اظهارنامه مالیاتی

3- گزارش های ویژه مدیریت

4- گزارش های خاص قابل ارائه به سازمان های دولتی

ویژگی اساسی اطلاعات حسابداری :

1-    مربوط بودن(relevance) یعنی درتصمیم گیری برای یک موضوع مؤثر باشد

2-    به موقع بودن(timeliness)  که بایستی درزمان نیاز پاسخگو باشد تا ارزش خودرا ازدست ندهد

3-    صحیح بودن(accuracy) متکی به واقعیات ومستند باشد

4-  قابل مقایسه (coparability) بتوان عملکرد سنوات مختلف یک مؤسسه یا چند مؤسسه مشابه رادریک دوره مالی مقایسه کرد

استفاده کنندگاه از اطلاعات حسابداری :

1- درون سازمانی :

مدیران برای نظارت و کنترل ،هماهنگی عملیات ،تعیین قیمت مناسب فروش، مدیریت موجودی ها وبرنامه ریزی بودجه وتعیین خطمشئ ها به صورت ها وگزارش های مالی مورد اتکا  نیاز دارند 

2- برون سازمانی : سرمایه گذاران برای ( سابقه سودآوری ،نقدینگی ، مطالبات واحد تجاری ،بهای تمام شده کالای فروش رفته ، افزایش روند فروش ، میزان بدهی تجاری ، مقایسه سود با رقبا، بازده سرمایه گذاری  خود درمقایسه باسایر راههای اقتصادی دیگر)

اعتباردهندگان برای اطمینان از عدم خطر ادای وام تکافوی موجودی برای ادای دین دررسید معین .

دولت مثل دارایی برای مالیات ، بیمه اجتماعی ، مرکز بررسی قیمت ها به گزارش های استاندار وموردی نیاز دارند. (گویند اطلاعات مندرج درصورتهای مالی گذشته نماست historical)

اصول پذیرفته شده حسابداری(general accepted accounting principles ( gaap)) :

 هدف از تدوین اصول حسابداری ، ایجاد سیستمی یکنواخت برای اعمال روش های حسابداری وتهیه گزارش های مالی است که بتوان مفاهیم وهم قیاسی با سایر مؤسسات را استخراج کرد . اصطلاحات دیگری همچون استانداردهای  حسابداری ، اصول موردقبول حسابداری و اصول متداول حسابداری نیز به کار رفته است . مسؤلیت واختیار تدوین وانتشار استاندارهایی که اجرای اصول حسابداری را درهرکشور هماهنگ سازد معمولا به عهده مراجع حرفه ای حسابداری کشوراست . درامریکا کمیته روشهای حسابداری(committee on accounting procedures) وسپس در 1959هیأت اصول حسابداری (accounting principles board (apb))واز1973هیأت استاندار های حسابداری مالی(financial acc standards board (fasb)) مسئولیت تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری را به عهده گرفتند. درانگلیس انجمن حرفه ای وازیال 1970کمیته استانداردهای حسابداری(acc standards committee) مرکب از نمایندگان پنج انجمن حرفه ای حسابداری عهده دار تدوین وانتشار استانداردهای عملیات حسابداری(statements of standards acc practice(ssap) ) شدند. درسطح بین الملل نیز در1973کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (international acc. Standards committee (iasc))با شرکت نمایندگانی از انجمن های اصلی عضو فدراسیون بین المللی حسابداران تشکیل گردیده که به تدوین وانتشار استاندارد های بین المللی حسابداری پرداخته است

تعریف حسابداری : حسابداری عبارت ازمجموعه عوامل( نیروی انسانی ، قوانین ، عرف و ابزار) ودانایی ها ( مجموعه دانش ،فنون وابتکار ) دادوستد( معامله ، مبادله ،) وتغییر موقعیت ثروت( کاستی ،فزونی ، زایش ) و سرمایه است که بتواند اطلاعات بودجه ای وعملکردی را پیش بینی  و جمع آوری کند برای ثبت ،دسته بندی ،خلاصه ودرنهایت گزارش دهی .

که به شکل خلاصه شده این تعریف  مراحل حسابداری را نیز دربردارد: شامل ثبت، طبقه بندی ،تلخیص ودرنهایت تفسیرنتائج حاصله ازبررسی اقلام(گزارش )می باشد.

بیشتر مردم به حسابداری عمومی توجه دارند در صورتی که مباحث طرح سیستم  های حسابداری با پیشرفت بوز افزون فنون ونیاز های بشری جدی تر و حسابداری تخصصی در زمینه قیمت تمام شده محصول یک کارخانه ویا مراحل تولید به عنوان حسابداری قیمت تمام شده وهمچنین حسابداری دولتی برای ثبت ونگهداری بودجه وسایر حساب ها در سازمان ها ی دولت وشهرداری ها نیز مطرح است . برای نگهداری بخش اعظم بودجه که مالیات است حیابداری مالیاتی نیز مورد توجه است هرچند درقالب حسابداری دولتی می گنجد. برای بودجه ریزی نیز به اطلاعات مهم حسابداری نیاز است . حسابرسی نیز یکی ازشاخه های مهم درحسابداری ست وبه حسابرسی قبلی (داخلی )و حسابرسی بعدی ( مستقل) تقسیم می شود .

فعالیت مالی چیست : آن چه موحب تغییردردارائی ، بدهی وسرمایه شود

فعالیت مبنای عملیات حسابداری ست که شامل دادوستد یا معامله می گردد.

معامله  عبارت از مبادله کالا یا خدمت با پول . کالا با کالا . کالا با خدمت خدمت باخدمت . رایج ترین نوع معامله همان مبادله کالا وخدمت با پول است یعنی دریافت وجه  یاپرداخت وجه یا خرید کالا وخدمت ویا فروش آن ها

هرداد وستد مستلزم ثبت حسابداری ست ولی هر ثبت حسابداری مستلزم وقوع معامله نیست . مثل ثبت اصلاح اشتباه ، افتتاح یا بستن حساب ویا ثبت های انتظامی . گرچه ثبت های بدون معامله باعص تغییرات درحساب می شود لکن داد وستد جدیدی نیست .

نتیجه معاملات وعملیات مالی با یستی به طور مرتب ودقیق  دردفاتر ثبت گردد. درهربنگاه اقتصادی ابتداتأثیرمعاملات وعملیات دراموال ویا حقوق مالی مشخص ودر برگه ها واسنادی ثبت وسپس در دفتر روزنامه ثبت واز آن  جا به هرحساب مجزا دردفتر کل منتقل می شود. هنگامی که گزارش خلاصه شده ای از دفتر کل ترکیب وارائه می شود برای مدیران ، صاحبان سرمایه ودیگران مفید وقابل فهم است .مهمترین این گزارش ها : ترازنامه ، صورتحساب درآمد وهزینه یا صورت سودوزیان است

ترازنامه : نوع ومبلغ هریک از اقلام دارائی ، حقوق صاحبان سرمایه ودیگران رادر یک تاریخ معین نسبت به دارائی نشان می دهد.

صورت حساب سودوزیان، موقعیت درآمد وهزینه یک مؤسسه را بین دوتاریخ معین درتاریخ مشخص نشان می دهد.

واحد اندازه گیری درحسابداری پول ا ست.گرچه ارزش واقعی آن همیشه ثابت نیست به خصوص درهنگام تورم .  

خلاصه فصولاز کتاب جلد اول حسابداری سازمان حسابرسی  :

فصل اول -  هدف اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی درباره واحدهای تجاری ویا سایر واحدهای اقتصادی است . این اطلاعات درداخل یک سازمان به وسیله مدیران ودرخارج ارسازمان به وسیله  اشخاص ثالث مثل بانک ، بستانکاران ، سرمایه گذاران وسازمان دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم افراد راجع به هرمؤسسه نیازمند اطلاعات مالی آن است .

-    بنگاه اقتصادی درطول سال مالی حجم بزرگی از معاملات ومبادلات را درفرم های اطلاعاتی فراوانیوارد می کند ولی برای این که خود و دیگران ازوضع او آگاه شوند لازم است از طریق سیستم مناسب حسابداری : روی داد مالی را تجزیه تحلیل وبه ترتیب وقوع آن را ثبت ، گروه بندی وبه صورت گزارش خلاصه ودراختیار تصمیم گیرندگان قراردهد. 

-        مهمترین گزارش هائی که بر اساس اصول پذیرفته حسابداری تهیه وارائه می شود:

 سودوزیان ،گردش وجوه نقد ، صورت حسابتقسیم ود و سرمایه وترازنامه ، اظهارنامه مالیاتی وسایر گزارش برای مراجع قانونی وگزارش ویژه مدیران

* اطلاعات مالی . قبلا بیان شد که ویژگی اطلاعات مالی عبارت از :" مستند، قابل رسیدگی ، مربوط ، به موقع، صحیح وقابل مقایسه بودن"می باشد.

*اصل بهای تمام شده تاریخی  دارائی بر اساس فرض تداوم فعالیت  به این معناست که بایستی دارائی به قیمتی که تحصیل شد ه است درحساب ها ثبت شود .ولی با توجه به تورم برخی پیشنهاد داده اند که ارزش جاری یا جایگزینی جانشین اصل بهای تمام شده گردد.

*فرض تفکیک شخصیت به این معنا است که هر بنگاه اقتصادی دارای شخصیت مستقل وجدا از شخصیت صاحبان آن دارد.

*فرض تداوم فعالیت یعنی این که هربنگاه اقتصادی دارای عمری طولانی است وانتظار بر چیدن آن قبل از هدفی که برای آن مقرررگردیده است ،نمی رود .

*فرض واحد اندازه گیری عبارت از پول رایج هرکشور

*فرض دوره مالی یعنی ارزیابی وگزارش وضعیت مالی در مقطعی از سال یا یک سال کامل

*اصل حاکمیت قانون یعنی تقدم رعایت قانون بر اصول پذیرفته حسابداری

*واحد های اقتصادی به دودسته اصلی انتفاعی وغیر انتفاعی تفکیک شده اند  

*واحد انتفاعی می تواند به شکل انفرادی ، ضمانتی ویا سرمایه ای ایجاد واداره شود.

فصل دوم هرمعامله با توجه به اثر آن بر معادله حسابداری ( دارائی = بدهی+ سرمایه ) که شالوده سیستم حسابداری است وهمیشه توازن دارد ،تفسیر می شود.

دارائی عبارت از منابع مالی متعلق به یک بنگاه اقتصادی

بدهی عبارت از دیون یا تعهدات مؤسسه به دیگران که اگر غیر از صاحبان مؤسسه باشد به آن ها بستانکاران گویند.

حق مالی صا حبان مؤسسه نسبت به دارائی را سرمایه، که در شرکت های سهامی به آن ارزش ویژه گویند..

ترازنامه ، دارائی وبدهی وسرمایه یک مؤسسه را درتاریخ معین نشان می دهد.

سند مثبته مثل چک ، فاکتور، رسیدوقبض انبار است که می تواند درمقام دعوی جهت احقاق حق ارائه گردد.

هرگونه معامله یا مبادله مستند در مؤسسه را روی داد مالی گویند.

فصل سوم

- فرآیند مالی با تجزیه وتحلیل معاملات وعملیات مالی شروع می شود .

 

-برای اقلام ترازنامه یک حساب جداگانه در دفتری به نام دفتر کل نگهداری می کنند که بسته به حجم تبادل آن ، صفحه یا صفحه هائی از این دفتررابه خود اختصاص می دهد .

-قاعده بدهکار کردن وبستانکار کردن : در زبان فارسی ، شخص یا حسابی که مبلغی را می گیرد درسمت راست بدهکار وشخص یا حسابی که مبلغی را می دهد در سمت چپ بستانکار می شود

-افزایش در دارائی ها واقمار آن در طرف بدهکار ثبت می شود وافزایش دربدهی وسرمایه واقمار آن  درطرف بستانکار ثبت می شود .

- هرحساب به طور طبیعی هم بدهکار می شود وهم بستانکار ، لذا طرف بدهکار آن زیر هم جمع می خورد وبه رقمی می رسد . وطرف بستانکارآن هم جمع می خورد وبه رقمی می رسد حال جمع دورقم بدهکار وبستانکار از هم کم می شود وعددی به دست می آید اگر دارائی باشد مانده بدهکار واگر بدهی یاسرمایه باشد مانده اش بستانکار می شود .

- مانده کلیه حساب های بدهکار بایستی برابر با مانده کلیه حساب های بستانکار باشد واین خود تعریفی از حسابداری دوطرفه است .

- چون دارائی در طرف راست ترازنامه ومعادله حسابداری است ، لذا افزایش دردارائی بدهکار وسمت راست وکاهش آن بستانکار وسمت چپ ثبت می شود .

- چون بدهی وسرمایه درطرف چپ ترازنامه ومعادله حسابداری است ، لذا افزایش درآن ها در طرف چپ یا بستانکار وکاهش درآن ها  درطرف راست یا بدهکار ثبت می شود .

- آثار ناشی از برخی معاملات بر ترازنامه به شرح زیر است :

خرید دارائی به طور نقد تغییری دردارائی به وجود نمی آورد زیرا پول رفته وجایش دارائی دیگری مثل اثاه آمده است

خرید یک دارائی به طور نسیه تغییر دردارائی به وجود می آورد . یعنی آن را افزایش می دهد ودر عوض به همان میزان بدهی را نیز افزایش می دهد .

پرداخت یک بدهی ، هم دارائی را وهم بدهی را کاهش می دهد .

-    تراز آزمایشی جزء صورت های مالی اصلی نیست ، تنها مرحله مقدماتی تهیه صورت های مالی اساسی مثل سودوزیان وترازنامه را به وجود می آورد.

-        ترازنامه درپایان دوره مالی از طریف فهرست مانده حساب های دفتر کل استخراج می شود

-        دفتر داری یا ثبت وپردازش عملیات حسابداری به وسیله رایانه بخش کوچکی از حسابداری است .

-    سیستم حسابداری  کارآمد سیستمی است فراگیر که کلیه اطلاعات مالی را به صحت ودقت وسرموقع ارائه دهد وآن را همرا ه مستندات لازم بایگانی نماید وقائم به یک فرد خاص نباشد.

 

خلاصه فصول از کتاب جلد اول حسابداری سازمان حسابرسی  :

فصل اول :

  هدف اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی درباره واحدهای تجاری ویا سایر واحدهای اقتصادی است . این اطلاعات درداخل یک سازمان به وسیله مدیران ودرخارج ارسازمان به وسیله  اشخاص ثالث مثل بانک ، بستانکاران ، سرمایه گذاران وسازمان های  دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم افراد راجع به هرمؤسسه نیازمند اطلاعات مالی آن است .

-    بنگاه اقتصادی درطول سال مالی حجم بزرگی از معاملات ومبادلات را درفرم های اطلاعاتی فراوانی وارد می کند ولی برای این که خود و دیگران ازوضع آن  آگاه شوند لازم است از طریق سیستم مناسب حسابداری : روی داد مالی را تجزیه تحلیل وبه ترتیب وقوع آن را ثبت ، گروه بندی کندوبه صورت گزارش خلاصه ودراختیار تصمیم گیرندگان قراردهد. 

-        مهمترین گزارش هائی که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه وارائه می شود:

 سودوزیان ،گردش وجوه نقد ، صورت حساب تقسیم سود و سرمایه وترازنامه ، اظهارنامه مالیاتی وسایر گزارش برای مراجع قانونی وگزارش ویژه مدیران است .

* ویژگی اطلاعات مالی عبارت از :" مستند، قابل رسیدگی ، مربوط ، به موقع، صحیح وقابل مقایسه بودن".

*اصل بهای تمام شده تاریخی  دارائی بر اساس فرض تداوم فعالیت  به این معناست که بایستی دارائی به قیمتی که تحصیل شد ه است درحساب ها ثبت شود .ولی با توجه به تورم برخی پیشنهاد داده اند که ارزش جاری یا جایگزینی جانشین اصل بهای تمام شده گردد.

*فرض تفکیک شخصیت به این معنا است که هر بنگاه اقتصادی دارای شخصیت مستقل وجدا از شخصیت صاحبان آن دارد.

*فرض تداوم فعالیت یعنی این که هربنگاه اقتصادی دارای عمری طولانی است وانتظار بر چیدن آن قبل از هدفی که برای آن مقرررگردیده است ،نمی رود .

*فرض واحد اندازه گیری عبارت از تبدیل اطلاعات مالی به پول رایج هرکشور

*فرض دوره مالی یعنی ارزیابی وگزارش وضعیت مالی در قسمتی از سال یا یک سال کامل

*اصل حاکمیت قانون یعنی تقدم رعایت قانون بر اصول پذیرفته شده  حسابداری

*واحد های اقتصادی به دودسته اصلی انتفاعی وغیر انتفاعی تفکیک شده اند  

*واحد انتفاعی می تواند به شکل انفرادی ، ضمانتی ویا سرمایه ای ایجاد واداره شود.

فصل دوم:

هرمعامله با توجه به اثر آن بر معادله حسابداری ( دارائی = بدهی+ سرمایه ) که شالوده سیستم حسابداری است وهمیشه توازن دارد ،تفسیر می شود.

دارائی عبارت از منابع مالی متعلق به یک بنگاه اقتصادی

بدهی عبارت از دیون یا تعهدات مؤسسه به دیگران که اگر غیر از صاحبان مؤسسه باشد به آن ها بستانکاران گویند.

حق مالی صا حبان مؤسسه نسبت به دارائی را سرمایه، که در شرکت های سهامی به آن ارزش ویژه گویند..

ترازنامه ، وضعیت دارائی ،بدهی وسرمایه یک مؤسسه را درتاریخ معین نشان می دهد.

سند مثبته مثل چک ، فاکتور، رسیدوقبض انبار است که می تواند درمقام دعوی جهت احقاق حق ارائه گردد.

هرگونه معامله یا مبادله مستند در مؤسسه را رویداد مالی گویند.

فصل سوم:

- فرآیند مالی با تجزیه وتحلیل مقدماتی  معاملات وانجام عملیات مالی شروع می شود .

 

-برای اقلام ترازنامه یک حساب جداگانه در دفتری به نام دفتر کل نگهداری می کنند که بسته به حجم تبادل آن ، صفحه یا صفحه هائی از این دفتررابه خود اختصاص می دهد .

-قاعده بدهکار کردن وبستانکار کردن : شخص یا حسابی که مبلغی را می گیرد بدهکار وشخص یا حسابی که مبلغی را می دهد بستانکار می شود

-افزایش در دارائی ها واقمار آن در طرف بدهکار(سمت راست ) ثبت می شود وافزایش دربدهی وسرمایه واقمار آن  درطرف بستانکار (سمت چپ)ثبت می شود .

- هرحساب به طور طبیعی هم بدهکار می شود وهم بستانکار ، لذا طرف بدهکار آن زیر هم جمع می خورد وبه رقمی می رسد . وطرف بستانکارآن هم جمع می خورد وبه رقمی می رسد حال جمع دورقم بدهکار وبستانکار از هم کم می شود وعددی به دست می آید اگر دارائی باشد مانده بدهکار واگر بدهی یاسرمایه باشد مانده اش بستانکار می شود .

- مانده کلیه حساب های بدهکار بایستی برابر با مانده کلیه حساب های بستانکار باشد واین خود تعریفی از حسابداری دوطرفه است .

- چون دارائی در طرف راست ترازنامه ومعادله حسابداری است ، لذا افزایش دردارائی بدهکار وسمت راست وکاهش آن بستانکار وسمت چپ ثبت می شود .

- چون بدهی وسرمایه درطرف چپ ترازنامه ومعادله حسابداری است ، لذا افزایش درآن ها در طرف چپ یا بستانکار وکاهش درآن ها  درطرف راست یا بدهکار ثبت می شود .

- آثار ناشی از برخی معاملات بر ترازنامه به شرح زیر است :

خرید دارائی به طور نقد تغییری دردارائی به وجود نمی آورد زیرا پول رفته وجایش دارائی دیگری مثل اثاثه آمده است

خرید یک دارائی به طور نسیه تغییر دردارائی به وجود می آورد . یعنی آن را افزایش می دهد ودر عوض به همان میزان بدهی را نیز افزایش می دهد .

پرداخت یک بدهی ، هم دارائی را وهم بدهی را کاهش می دهد .

فصل چهارم:

-    معاملات وعملیات مالی به ترتیب انجام دردفتر روزنامه با درنظرداشتن تاریخ وشرح معامله ومبلغ آن و وضعیت بدهکار یا بستانکار ثبت می شود که درهرشرایط بایستی جمع ستون بدهکار با جمع بستانکار یک معامله باهم برابرباشد .

-    اطلاعات ثبت شده در دفتر روزنامه با سرفصل جدا وماهیت بدهکار یابستانکار درهریک ویا چند صفحه ازدفتری به نام دفتر کل ثبت می شود. امروزه اطلاعات با مشخصات لازم ومعرفی شده بار رایانه می شود وکلیه خروجی ها اعم از سند حسابداری ، دفتر روزنامه ، دفتر کل وهرگونه صورت حساب از آن استخراج می شود .البته ازجهت داخلی دیگر الزامی به ارائه دفتر روزنامه وکل وجود ندارد ولی هنوز طبق قانون تجارت ونظر وزارت امور اقتصادی ودارائی بایستی دفاتر قانونی به دارائی ارائه شود .

-    تراز آزمایشی جزء صورت های مالی اصلی نیست ، تنها زمینه تهیه صورت های مالی اساسی مثل سودوزیان وترازنامه را به وجود می آورد.

-        ترازنامه درپایان دوره مالی از طریق فهرست مانده حساب های دفتر کل استخراج می شود

-        دفتر داری یا ثبت وپردازش عملیات حسابداری به وسیله رایانه بخش کوچکی از حسابداری است .

-    سیستم حسابداری  کارآمد سیستمی است فراگیر که کلیه اطلاعات مالی را به صحت ودقت وسرموقع ارائه دهد وآن را همرا ه مستندات لازم بایگانی نماید وقائم به یک فرد خاص نباشد.

خلاصه فصل پنج :

-    دوچیز باعث تغییر سرمایه می شود : یکی آوردن دارائی وبردن آن ودیگری  سود یا زیان ناشی از عملیات مؤسسه ویا برداشت صاحب مؤسسه  .

-        سود ( درآمد) باعث افزایش وزیان( هزینه )  یا برداشت  باعث کاهش سرمایه می شود.

-        هزینه عبارت از قیمت تمام شده کالا وخدمات برای کسب درآمد هرچند منجر به درآمد نشود

-        در آمد عبارت از قیمت فروش کالا یا خدمات گرچه منجر به زیان شود.

-    سود خالص عبارت از کسر هزینه ها از درآمد که اگر درآمد افزون بر هزینه بود سود خالص واگر درآمد کمتر ازهزینه بود زیان حاصل می شود .

-    طبق استاندارهای پذیرفته شده حسابداری ، صورت حساب ها بایستی براساس حسابداری تعهدی تهیه شود .یعنی اصل تحقق درآمدمعتبراست  هرچند هنوز وصول نشده وهزینه ها که تحمیل شده معتبر است گرچه هنوز پرداخت نشده باشد .

-    دوره مالی یا دوره حسابداری عبارت از دوره ای ست که برای آن سود خالص محاسبه شود ( هرچند ممکن است مواجه با زیان شود)

-        برداشت عبارت از خارج کردن منابع مالی مؤسسه توسط صاحب سرمایه است برای مصارف شخصی

-        هرمعامله که موجب درآمد یا هزینه شود بر یک حساب ترازنامه اثردارد.

-         بستانکار شدن درآمد با بدهکار شدن دارائی مواجه است.

-    برای هزینه ودرآمد حساب جداگانه دردفتر کل نگهداری می شود . درآمد دارای مانده بستانکار وهزینه دارای مانده بدهکار است .

-    حساب دارائی هابه عنوان نمونه مثل اثاثه واتومبیل وساختمان و....وهم چنین  سرمایه وبدهی ها را حسابهای دائمی گویند واز سالی به سال یا حتی سال های دیگر منتقل می شود .

-    برخی از حساب ها مثل خرید وفروش ودرآمد وهزینه وتبعات آن حساب های موقت است ودرپایان سال مالی بسته می شود وبه سال بعد انتقال نمی یابد وتنها نتیجه آن که یا سوداست یازیان بر سرمایه اثر می گذارد.

-    مدیران زمانی می توانند ازسود وزیان واقعی مؤسسه مطلع شوند که هزینه هارا با درآمد هر دوره مطابقت دهند.سود یازیان مقطعی معیار مناسبی برای ارزیابی مدیران یا مؤسسات نیست بلکه باید دوره های مالی متناوب را  موردنظرقرارداد .

فصل ششم :

-    گردش یا چرخه حسابداری به مراحلی چون جمع آوری اطلاعات مالی وتجزیه وتحلیل مقدماتی ، ثبت وطبقه بندی ونقل اطلاعات ، اصلاح وبستن حساب ها وتهیه گزارش های مورد نظر گفته می شود.

-    برای تعیین سود ، عمر یک مؤسسه را به دوره های مالی مساوی تقسیم می کنند تا امکان مقایسه درآمد وهزینه درآن میسر گردد.

-    برخی از رویدادها ومعاملات دریک دوره مالی شروع وتا دوره های مالی بعد ادامه وخاتمه می یابد که لازم است، درپایان هردوره آن قسمت که مربوط به آن دوره هست را برای آن دوره منظور نمود وبقیه را به دوره های مالی بعد انتقال داد ( اصلاحات ).

-    اصلاح حساب ها بیشتر درشاخه درآمد، در پیش دریافت درآمد وخود درآمدکه ممکن است برای بیش از یک دوره مالی منظور شده باشد انجام می شود .

-    اصلاح هزینه بیشتر درشاخه پیش پرداخت ها وملزومات ،که ممکن است به  بیش از یک دوره مالی مربوط شود انجام می گیرد .

-        اصلاح حساب برای منظور کردن استهلاک در پایان دوره مالی یا اصلاح اشتباهات درطی دوره مالیی نیز انجام می شود .   

 فصل هفتم:

نحوه بستن حسابهی موقت در پایان دوره مالی ازروی کاربرگ:

-        حسابهای ستون بستانکار سود وزیان کاربرگ به حساب خلاصه سودو زیان بسته می شود.

-        حسابهای ستون بدهکار سود وریان کاربرگ به حساب خلاصه سود وریان بسته می شود.

-        باانتقال سود یازیان حاصل به حساب سرمایه  حساب خلاصه سودو زیان بسته می شود.

-        حساب برداشت به حساب سرمایه بسته می شود.

ثبت مربوط به برگردان برخی ازثبتهای اصلاحی پایان دوره مالی رادرابتدای دوره مالی بعد ثبت معکوس گویند: ثبتهای اصلاحی که معمولامعکوس می شو د:بدهی مربوط به انواع هزینه ها (هزینهای پرداختنی )و مطا لبات مربوط به درآمدها(درآمد دریافتنی )

"استهلاک دارائی های ثابت هر گز معکوس نمی شود".

 

تمرین:

سیستم حسابداری دوطرفه که گوته اندیشمند آلمان آن را پدیده زیبای بشری خواند چه کاری را به عهده گرفت ؟

 کلیه معاملات مالی را ثبت ، سودهر فعالیت راتعیین واموال شخصی تاجررا از اموال تجارتخانه جداکرد.

چه باعث شد تا حسابداری ازروش قدیم به روش نو گرایید؟

پیشرفت صنعت وگوناگونی خدمات وجدا شدن صاحب سرمایه ازمدیریت مؤسسات وایجاد بازار سرمایه 

یکی ازموارد نیاز به حسابدارن خبره وحسابرسان مستقل چیست ؟

گروه های مختلف نیاز به اطلاعات مالی قابل اعتماد مبتنی بر مستندات  عاری از هرگونه تقلب دارند که ارائه  این گونه اطلاعات اظهار نظر این خبرگان را می طلبد

بزرگترین استفاده کننده برون سازمانی از اطلاعات مالی ؟

انواع گزارش های حسابداری ؟

ویژگی اساسی اطلاعات حسابداری ؟

دوگروه کلی ازاستفاده کنندگان از صورت های مکالی ؟

معامله به زبان حسابداری

باسمه تعالی

سئوالات :

1- تعریف حسابداری

2 - مهمترین گزارش هائی که با توجه به اصول پذیرفته حسابداری ارائه می شود

3 - دواصل ازاصول حسابداری

4 - دارائی وبدهی

5 - رویداد مالی

6 - اثرخرید دارائی به گونه نسیه بر ترازنامه را توضیح دهید

7 -  چرا ترازآزمایشی جزء صورت های مالی اصلی نیست ؟

8 - ترازنامه ازروی کدام دفتریا مدرک تهیه می شود؟

9 - تعریف سیستم حسابداری کارآمد

9 - تعریف درآمد

10- دوره مالی یا دوره حسابداری

12 - چه معاملاتی روی ترازنامه اثر دارد؟

13 - حساب دائمی وموقت ؟

14 - چه زمان وبرای چه اصلاح حساب ها انجام می شود ؟

15 - حساب ها درپایان دوره چگونه بسته می شود ؟

 

مسائل

1 -  مانده حساب ها به شرح زیر ازدفتر مؤسسه "الوند" گرفته شده است لطفا ترازنامه طبقه بندی شده آن را درتاریخ 30بهمن 1384ارائه وسرمایه آن را تعیین فرمائید.( مبالغ : میلیون )

بستانکاران 160       زمین 250     بدهکاران 18      اسناد پرداختنی بلند مدت 50

اسنادپرداختنی105    ساختمان 60     اسناد دریافتنی 10      بانک 3      پیش پرداخت اجاره 2      اثاثه اداری 30      ملزومات 20      حقوق پرداختنی 15     پیش پرداخت بیمه 4

سرمایه   ؟

 

2 -  درآمد وهزینه ودریافت وپرداخت های مؤسسه "هنر" را به شرح  زیر دردوروش نقدی وتعهدی تنظیم وسود خالص بدست آمده را برای پایان اسفندماه 1384دردوروش مقایسه فرمائید .

الف درآمد خدمات انجام شده سال 1384:

نقد  210000

نسیه 18000

ب دریافت های طی سال 1384:

بابت خدمات انجام شده به طور نسیه درسال 1383به مبلغ  60000

خدمات انجام شده به طور نسیه  در سال 1384مبلغ 90000

پیش دریافت بابت درآمد مربوط به  سال1385مبلغ 160000

ج هزینه ها در سال 1384:

نقد 240000

نسیه 100000

د پرداخت بدهی ناشی از هزینه های سال 1384:

هزینه های نسیه سال 1383مبلغ 30000

هزینه های سال 1384مبلغ 60000

هزینه های سال 1385(پیش پرداخت )مبلغ 12000

 

3 اطلاعات زیر درپایان سال 1384از دفتر کل مؤسسه "کار"بدست آمده است :

هزینه آب وبرق 5000             بدهکاران 160000

بانک 70000                         هزینه حقوق 410000

بستانکاران 80000                 هزینه سوخت 8000

هزینه بیمه 3000                   درآمد 610000

پیش پرداخت اجاره 27000       موجودی ملزومات 32000

حقوق پرداختنی 4000             اثاثه اداری 20000

سرمایه ؟

با اصلاح مواردزیرکلیه عملیات را ثبت وگزارش های لازم را ارائه دهید :

ازملزومات 2000مانده  ازاجاره 20000هزینه شده برای اثاثه 15% هزینه استهلاک منظورواز حقوق پرداختنی 3000پرداخت فرمائید .

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

نکاتی برای بهینه سازی امور :

1-  گرچه هزینه های یک واحد به طور نمونه ....برای 6نفر درسال بالغ بر 670میلیون ریال است چنانچه سایر هزینه ها همچون آب ،برق ، سوخت ،تلفن ، آرایشگاه ، غذا وسایر موارد را نیز برآوردکنیم درطول سال بالغ بر 25میلیون ولذا در جمع 695میلون می شود که سرانه آن 115830000ریال می گردد. واحد دیگری به عنوان نمونه با اضافه کاری معادل 7800میلیون ریال وبه روش فوق 750میلیون نیز برای سایر هزینه ها جمع 8550میلیون ریال سرانه 47500000ریال می شود. درکل سرانه برای هریک ار 671نفر رقمی معادل 73638000ریال منظور می گردد.

2-  صرفه جویی برای رفع تنگناهای مالی . چنانچه وقت های اضافی را ازبرخی ازکارکنان بگیرند واوقات بیکاری خارج از محل کار بگذرد لا اقل درجبران خدمات 25درصد ودر کالا وخدمات هم 25درصد یعنی به ترتیب از 39میلیارد جبران مبلغ 9.75میلیارد واز 10میلیارد کالاوخدمات 2.5میلیار ودرجمع 12.25میلیارد به اعتبارات ... کمک می شود .

3-  آموزش کارکنان به صورت عملی /کارگاهی ویا تیؤری که حداکثر هزینه آن با جا بجایی تنها 2درصد مبالغ صرفه جویی یعنی رقم 245000000ریال می شود قابل پیگیری ست . ازطرفی درمحیط کار، کارکنان مسلط مثلا برای 6ماه تا یک سال یک یا دونفر را آموزش کاربردی دهد.

4-  وجود کارت حضور وغیاب وباز بودن باب ساعات اضافه کار بدون ابلاغ وپرداخت وجه تعجیل ورود وضعیت را آشفته تر ومدیریت را تحلیل می برد

5-  عدم توزیع عادلانه امکانات وواگذاری ابزار ووسایل نمونه بدون توجه به مقررات هزینه هارا خارج ازعرف وسقف مقرر افزایش می دهد.

6-     نبود سیستم سانترال باعث شده تا از مکالمات تلفن بی اندازه استفاده شود ومسرفین وجه را ازجیب خود نپردازند .

7-  وضعیت خوب بهداشت وعدم انتشار دودسیگار سرلوحه کارارزشی نبوده وجای یک یا دوتن کارشناس بهداشت محیط خالی ست .

8-  اخذ وام در دفعات مکررو اقدام به لیزینگ حتی برخی ازکارکنان ساده را نیز درگیر کرده است وکارکنان تا آخرین ریال خودرا به پای کارمزد واقساط می ریزند

9-  درباره کارکنان بدون  خانه مسکونی اقدام جدی نشده ومتأسفانه بیشتر تلاش به سرمایه گذاری بیشتر خانه داران منتج شده است .

10-          مدیران وکارکنان لازم است درسمینارهای مفیدوآموزش های حتی هفتگی  شرکت کنند وتجربیات خودرا به دیگر کارکنان انتقال دهند.

11-          مدیران ... لازم است به گونه ای مجهزوبه روز باشند تا امکان الگو قرارگرفتن آن ها فراهم آید . زیرا برخی از دستگاههای اجرایی برای دسترسی به برخی از اطلاعات بکر نیازمند مراجعه وبهره مندی ازآن می باشند.

باسمه تعالی

حسابداری رایانه ای 

الف آشنایی کامل به حسابداری ودرک درست از ارتباط واحد حسابدار ی با سایر واحدهای درون وبرون سازمانی

ب _ شناخت از سرفصل حساب ها ( گروه ،کل ، معین، تفصیلی ،جز....)

ج نمونه های گزارشگری قابل ارایه به مراجع قانونی واستفاده کنندگان

د کارکرد وسوابق ارایه دهندگان نرم افزارهای جامع حسابداری وانعطاف پذیری برنامه ها وسازگاری هنگام فراخوانی وانتقال داده ها به سایر سیستم ها

ه کاربری سخت افزارها ودردست بودن عوامل فنی با توجه به تخصص ها وتقسیم وظایف

و آشنایی با کار بری نرم افزارها وقبول  سطح دسترسی ها

ز گزینش بهترین سیستم با توجه به امکانات  وفراهم نمودن مقدمات لازم برای تنظیم قرارداد.

ح نصب سیستم ، راه اندازی ، آموزش کاربران ، استفاده آزمایشی وتأیید نهایی به صورت تنها یا شبکه

ط بهره برداری ، با ثبت داده ها وانجام اصلاخات ، پردازش نهایی ، گزارش گیری

ی تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات واطمینان از سلامت نگهداری ذخیره ها

ک پی جویی ارتقای سیستم وروزمانی آن

 

 

توجه

- کمتر اتفاقی درمجموعه  می افتد که گذرگاه مالی را طی نکند  

-         دیگر نمی توان به طور دربست باورکرد که حسابداری ثبت وقایع است

-         حسابداری مسیر یاب وتوجیه کنده برنامه وابزار مناسب بودجه گذاری ست

-    برای داشتن حسابداری پاسخگو، لازم است واحدهای کارگزینی ، پشتیبانی ، اداری ، بودجه ، پژوهشی ، توسعه ، زیر بنایی وسایر واحدهابانام های مختلف ووظایف ومسؤولیت های هرگونه فعل وانفعالی را  که به شکلی با امور مالی ومحاسباتی  مرتبط است را به اطلاع برسانند.

حسابداری بایستی ازچنان امکاناتی برخوردار باشد که بتواند هرآن آخرین اطلاعات را ارایه دهد.

 مراحل راه اندازی وکاربری از نرم افزار مورد نظر

 

1-    -روشن کردن رایانه

2-    Cdمورد نظررا دردرایو می گذاریم

3-    در mycomputerروی cd-romنشانه روید

4-    Cd فعال می شود

5-    روی setup.exe نشانه روید

6-     منوی welcomمی آید روی next  نشانه رویدnext     next  

7-    پس از تأمل علامت سیستم می آید

8-    روی آن نشانه روید

9-    شماره سریال cd: 5454754راوارد کنید

10-                        شماره کدورودی اصلی : 2858545را وارد کنید

11-                        کد کاربری را عدد 1 بزنید

12-                        کلمه ی رمزرا نیز عدد 1بزنید ستاره می آید

13-                        منوی دفاتر وسال مالی می آید

14-                        یا از صفحه کلید insertرا انتخاب  یا با ماوس روی  ایجاد دفتر مالی نشانه می روید

15-                        منوی ایجاد دفتر مالی جدید می آید کد شرکت به صورت پیش فرض عدد1 است

16-نام شرکت وسایر مشخصات لازم را ثبت فرمایید

17-                        ثبت اطلاعات را که سمت چپ پایین قراردارد نشانه روید

18-                        منوی  تأییدرا نشانه روید

19-                        منوی دفاتر وسالهای  مالی می آید سمت چپ روی ایجاد سال مالی بزنید

20-                        سال مالی 1384می آید چنانچه قبول دارید تأیید نمایید

21-                         اینک منویی می آید با کدشرکت  نام شرکت سال مالی 1384

22-                        درپایین  ورودمستقیم به سال   را بزنید

23-                        منوی اصلی نرم افزاریک پارچه می آید

24-                        دومنوی کوچک روی آن وجود دارد  ازطریق علامت ضربدر گوشه ها  آن راببندید.

25-                        اینک  روی نوشته حسابداری بزنید

26-منوی اسناد. دفاتر. گزارشات می آید

27-                        روی اسناد بزنید . اسناد موقت را بزنید

28-                        فرم اسناد موقت با 8گزینه می آید

29-                        گزینه سمت راست (صدورسند)را بزنید

30-                        منوی صدور سند موقت می آید

31-                        بالا سمت راست     ثبت سند را بزنید

32-                        سند شماره  1 می آید  تاریخ روز را دارد اگر لازم است آن را تغییر دهید

33-                        نشانه گر روی ستون کد سرفصل با رنگ زرد آمده درآنجا  enterکنید

34-                        فهرست سرفصل حسابهای کل آمده به صورت پیش فرض 0001آمده تا پایان باا کد ماهیت وشرح حساب

35-                        0001بانام تنخواه گردان (بدون مانده بستانکار) آمده

36-گزینه هایی سمت چپ فهرست حسابهای معین آمده که می توان  ازسطردرج کد کل استفاده  نمود یا آن را پذیرفت.

37-                        فرض کنید می خواهید مبلغ 100000ریال به عنوان سرمایه اولیه درصندوق ثبت کنید

38-                        با نشانه گر mous روی 0002 بدون مانده بستانکاری صندوق بزنید

39-                        منوی کدهای معین می آید

40-                        روی صندوق با شماره 00020001بزنید

41-                        نشانه گر روی سطر زردرنگ منوی سند آمده . شرح مختصری بنویسید

42-                        پس از enter درستون بدهکار مبلغ 100000را بنویسیدسپس enter کنید

43-                        درسطر دوم سند enter کنید

44-                        زیرفهرست سرفصل حسابهای کل گزینه سرمایه را انتخاب کنید

45-                        منوی لازم ظاهرمیشود که روی آن نوشته 2000بدون مانده بستانکاری سرمایه

46-Enter کنید

47-                        فهرست کدهای معین سرمایه آمده  enter  کنید

48-                        نشانه گر  روی سندبا 200001سرمایه آمده  است

49-                        شرح مختصری بنویسید

50-                        نشانه گررا ازبدهکار به بستانکار ببرید

51-                        100000را بزنید

52-                        بالای صفحه گزینه ثبت سند را بزنید

53-                        گفتگوی "تأیید "...را بزنید

54-                        منوی جدید اسناد موقت شماره سند 1تاریخ جمع جزآمده

55-                        اگر اصلاح یا بازبینی  سندرا  لازم دارید بزنید درغیر این صورت

56-برای مشاهده سند از بالا گزینه چاپ سند رسمی را بزنید

57-                        منوی چاپ می آید درقسمت پایین " تأیید" را بزنید

58-                        صفحه  نمایش گزارش ...  آمده

59-                        دربالای صفحه  روی چاپگر بزنید

60-سند لازم ارایه می گردد

61-خروج را بزنید

62-انصراف را بزنید

63-بازگشت را بزنید

64-منوی اصلی سیستم حسابداری آمده

65-روی حسابداری بزنید

66- ترازآزمایشی حسابهای کل ویا هرمورد دیگررا بزنید

67-تأیید را بزنید

68-ترازآمده 

69-پس ازمشاهده  خروج را بزنید

70-                        انصراف را بزنید

71-                        منوی اصلی سیستم می آید    

72-                         

 

 

شرکت مهدی درتاریخ 1384.7.1تصمیم گرفت اطلاعات حسابداری زیررااز طریق رایانه ثبت کند:

موجودی نقد دراختیار 1700000ریال

موجودی نزد بانک ملی ایران شعبه سعدی  25000000ریال

بدهکاری  آقای محسنی 1600000ریال

میز وصندلی ومبلمان 17500000ریال

خودروی سواری 86000000ریال

بدهی مالیاتی به امور اقتصادودارای 1100000ریال

بدهی به بازرگانی جلا 2800000ریال

.

درتاریخ 1384.7.4عوارض معوقه حودروی سواری را به مبلغ 95000ریال وکرایه رفت وآمدرا  90000ریال نقد پرداخت کرد

درهمین تاریخ حقوق شهریور دونفر ازکارکنان بازاریاب را هریک به مبلغ 1600000ریال یکی را ازطریق بانک ودیگری را نقد پرداخت کرد.

درتاریخ 1384.7.14بابت خدمات ارایه شده 1200000ریال به جاری شرکت نزد بانک ملی سعدی  واریز شد.

 

25مهرماه  خرید مواد اولیه وبسته بندی طی چک شماره 17451به مبلغ 122700000ریال . هزینه های حمل کالای خریداری شده طی چک 452به مبلغ 2500000ریال . برگشت ازخرید به حساب مشتری ( البرز) 600000ریال . پرداخت دستمزد مستقیم کارخانه طی سه فقره چک به شماره های 455تا 453به مبلغ 12100000ریال. هزینه سوخت وانرژی طی چک 456مبلغ 5600000ریال . هزینه های سر پرستی کارخانه طی  چک 457مبلغ 4700000ریال. حقوق ومزایای کارکنان اداری طی چک 458مبلغ 14500000ریال . هزینه آب وروشنایی طی چک 459مبلغ 1200000ریال . اجاره شهریور ساختمان طی چک 460مبلغ 15300000ریال . فروش محصولات درسه مرحله 280000000ریال . برگشت از فروش به حساب مشتری ( دیانا)1400000ریال .

 

باسمه تعالی

 

بعضی از اطلاعات مالی مشارکت مدنی  (نادی )  در 30/6/84چنین است : نوروز، احمد، داوود و یوسف به نسبت (1-2-3-4)شریکند

وجوه نقد 17بانک 250بدهکاران 120اسناددریافتنی 160موجودی کالای الف 120عددفی 500هزارریال بستانکاران جلا 230.دارایی 60وسرمایه 203میلیون ریال می باشد

 

 

در 1/7/74ازکالای الف 100عددفی 620هزارریال با چک  378911

 

سررسید 20/8/84به 50میلیون ریال وبقیه با فیش واریز به بانک . درهمین

 

تاریخ هزینه تبلیغات 25میلیون ریال طی چک 470با سررسید 15/7/84

وپرداخت حقوق 4.1میلیون چک 471مورخ 16/7/84

3/7/84خرید 150عدد کالای الف فی پانصدهزار با چک 472مورخ 20/7/84تعداد 10عدد کالای 1/7/84برگشت از فروش شد ووجه ان با چک شماره 473مورخ 21/7/84کارسازی شد

 

24/7/84فروش 240عددکالای الف فی 640هزارریال واخذ چک 378923.مورخ 29/7/84. پرداخت اجاره 15300000ریال طی چک 475ومالیات آن با چک 476هردومورخ 25/7/84

به غیر از چک 20/8/84 بقیه چک ها پاس گردید . عملیات را در 30/7/84نشان دهید .

 

جلسه 28آذر 1384 حسابداری رایانه ای  دانشکده اقتصاد

درشرکت موصوف آقای احمد آفاقی در بخش بازرگانی با شماره 2222استخدام 10دی 1372با عضویت 101شناسنامه 33متولد  20بهمن 1350درتهران بانام پدر محمد با مدرک لیسانس حسابداری با بیمه شماره 1117وحقوق ساعتی 8500ریال وحق مسکن 100000ریال،کمک خواربار40000 وجذب ماهانه 720000ریال سختی کار 410000وایاب ذهاب ریال دریافت می دارد محاسبات لازم راانجام وسند حسابداری تنظیم نمایید .سپس اطلاعات آن را به رایانه بدهید وخروجی های لازم را با توجه به امکانات سیستم دریافت نمایید .

100000+40000+720000+410000+210000+715000=2195000جمع هزینه

2195000-(40000+100000)=2055000پس ازکسر خواربارومسکن

2055000-1900000=155000پس ازکسر معافیت مقررمالیاتی

155000*10/100=15500مالیات متعلق

اکنون محاسبات بیمه ( با عدم احتساب مسکن وخواربار)

2055000*23/100=472650حق بیمه کارفرما وبیکاری

2055000*7/100=143850حق بیمه سهم کارمند

143850+472650=616500جمع حق بیمه

2195000-(616500+15500)=1563000ریالخالص پرداختی به کارمند

هزینه حقوق 2195000

حق بیمه پرداختنی 616500

مالیات پرداختنی 15500

بانک   1563000

30آبان پرداخت حق بیمه ومالیات  مهر ماه آقای اناری

باسمه تعالی    جلسه 5 دی 1384

مشارکت آبنوس با موجودی به  مبغ 147500000ریال دربانک عملیات مالی زیررا انجام داده است :

25 آبان 1384هزینه حقوق ومزایای آقای ابراهیم اناری با مشخصات مفروض  ازقرارماهی 1100000ریال  ، جذب ماهانه 1200000ریال ، اضافه کار 60ساعت درماه حق مسکن 100000ریال وکمک خواربار 40000ریال ، ایاب ذهاب 250000ریال ، هزینه سفر وحق مأ موریت به مدت 6روز  . حقوق آقای یونس بحری 900000ریال جذب 1100000ریال ،اضافه کار 80ساعت ، مإموریت 4روز وبقیه همچون آقای اناری

 

پرداخت هزینه های دیگری بابت ایاب ذهاب شرکت240000ریال هزینه نظافت وسایرهزینه ها 280000ریال ، هزینه اجاره ی ماه قبل  به مبلغ  2500000ریال   به ترتیب طی چک های 11و12و13مورخ 30/8/1384ودریافت فیش واریزی به  مبلغ 1570000ریال به حساب بانک  بابت درآمد از خدمات ارایه شده درماه شهریور بود . محاسبات وثبت های ، لیست حقوق وگزارشهای نهایی را  به صورت دستی ارایه وسپس از طریق رایانه عمل ومقایسه لازم را انجام دهید . بدیهی ست هرگونه کسور قانونی متصوررا لحاظ خواهند نمود.   (مأموریت 50%ضریب 380*400برای هرروز ) .( اضافه کاری معادل 192/1حقوق وحق جذب *1.4)

باسمه تعالی    جلسه 5 دی 1384

مشارکت آبنوس با موجودی به  مبغ 147500000ریال دربانک عملیات مالی زیررا انجام داده است :

25 آبان 1384هزینه حقوق ومزایای آقای ابراهیم اناری با مشخصات مفروض  ازقرارماهی 1100000ریال  ، جذب ماهانه 1200000ریال ، اضافه کار 60ساعت درماه حق مسکن 100000ریال وکمک خواربار 40000ریال ، ایاب ذهاب 250000ریال ، هزینه سفر وحق مأ موریت به مدت 6روز  . حقوق آقای یونس بحری 900000ریال جذب 1100000ریال ،اضافه کار 80ساعت ، مإموریت 4روز وبقیه همچون آقای اناری

 

پرداخت هزینه های دیگری بابت ایاب ذهاب شرکت240000ریال هزینه نظافت وسایرهزینه ها 280000ریال ، هزینه اجاره ی ماه قبل  به مبلغ  2500000ریال   به ترتیب طی چک های 11و12و13مورخ 30/8/1384ودریافت فیش واریزی به  مبلغ 1570000ریال به حساب بانک  بابت درآمد از خدمات ارایه شده درماه شهریور بود . محاسبات وثبت های ، لیست حقوق وگزارشهای نهایی را  به صورت دستی ارایه وسپس از طریق رایانه عمل ومقایسه لازم را انجام دهید . بدیهی ست هرگونه کسور قانونی متصوررا لحاظ خواهند نمود.   (مأموریت 50%ضریب 380*400برای هرروز ) .( اضافه کاری معادل 192/1حقوق وحق جذب *1.4)

 

 

-          

 حسابداری رایانه

 

1-شرکت گل را به سیستم معرفی کنید وعملیات حسابداری زیررا تامرحله گزارش های نهایی دراسفند 1384انجام دهید:

موجودی نزدبانک ملی شعبه سعدی 500میلیون ، موجودی درصندوق فروشگاه شماره1به مبلغ  40میلیون اسناد درجریان وصول/ دریافتنی  20میلیون وسا یط نقلیه 60میلیون ریال ، سرمایه را خودتعیین نمایید.

خرید کالای الف دربرابر چک 171711مورخ 25/12/84 به مبلغ 27میلیون  هزینه حقوق ودستمزد برابر چک 171715مورخ 24/12/84به مبلغ 31میلیون .

 فروش کالای الف ودریافت چک 663341مورخ 26/12/84()به مبلغ 77میلیون ریال . 6(نمره )

 

2-آقای منصور منصوری راباسمت مدیر تدارکات درمقطع کارشناسی مدیریت با تاریخ استخدام 10/7/78به سیستم حقوق ودستمزد رایانه معرفی  وسایر اطلاعات به شرح زیررا وارد نمایید:

حقوق روزانه 42000، اضافه کارساعتی 6740، حق اولاد برای هرفرزند122290ریال مسکن 100000ریال ،خواربار 40000ریال، جذب 920000ریال، سختی کار 310000ریال ،سایر مزایا 1100000ریال . نرخ مالیات را به نرخ های جدید تبدیل نمایید. درصورت عدم محدودیت سیستم لیست های لازم را نیز ارایه دهید .(4نمره )

 

3- به نظر شما علاوه بر وجود یک نرم افزار خوب چه عوامل دیگری جهت استقرار وبهره وری مناسب ازیک سیستم رایانه ای دارای اهمیت است .(1نمره )

 

4- نظر خود" درمورد این که چون وزارت متبوع متولی امر مالی ومحاسباتی کشور نیز هست  برای ارایه یک سیستم  فراگیر مالی ومحاسباتی دربخش عمومی وخصوصی به شیوه ای که رایگان دراختیار کلیه اشخاص باشد تا بتوانند به ثبت سیستماتیک اطلاعات وگزارش های مورد نظر دست یابند "را بیان دارید.(1نمره)

 

5- معایب ومحاسن سیستمی را که درکلاس تمرین داشتید بیان ومشکلات سرراه را نیز برشمرید .(1نمره )

 

***برای بیش از نیمی از دانشجویان آیا لازم می باشد کلیات حسابداری همزمان با رایانه یادآوری شود یا این که لازم بود به عملیات حسابداری وهمجنین به رایانه قبل از ورود به کلاس آشنا بود؟( )

 

 

 

 

باسمه تعالی

کارگاه حسابداری

کارگروهی هرسه نفر (ارایه حضوری )

الف کارعینی دربخش خصوصی یا دولتی :

1-    اولین مرحله حسابداری یک اقدام(کار اجرایی)

2-    شناسایی فرم وابزار عملیاتی

3-     جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل مقدماتی 

4-    ثبت ونگهداری اطلاعات

5-    طبقه بندی اطلاعات

6-     انتقال اطلاعات درمنابع

7-    تهیه وتنظیم گزارش های نهایی

8-    شناسایی مراجع گیرنده وتجزیه وتحلیل کننده گزارش

9-    کاربرد گزارش های نهایی

 

ب- ارایه پروژه تحقیقاتی به صورت کاربردی

1 منابع ومبانی موضوع

2 ضرورت پروژه

3 همکاران وتسهیل کنندگان

4 موانع درتهیه وتنظیم

5 ارایه نمونه کامل (الگو)

6 توجیه حضوری

 

ج کاربرد دربخش ....

1 بررسی امکان ادامه طرح دربخش

2 بررسی نقاط ضعف درمحیط

3 رفع نقایص احتمالی

4 بررسی چگونگی کاربرد طرح درجامعه

 

د ارایه نقطه نظر درباره موضع

 

پروژه : 10

ارایه مستندات مطالب مطروحه وبیان موارد اختلاف با قوانین ومقررات : 3

کارگروهی هرسه نفر سمینار : 3

معلومات جمعی : 4

ابزار کارگاه :

1- دانش ، تخصص، تجربه،نوآوری ، کارورزی مداوم ،ارتباط منطقی باسیستم ومشارکت هدفمند

2- سفارش کالایا خدمات ، صورتحساب ، رسیدکالا یا تأییدیه خدمات متکی به قراردادهای مستند

3- وجود سرفصل های مناسب حساب (شماره گذاری ) و راهنمای آن  ،برگه ی ثبت ونگهداری اطلاعات

4- دفتر قانونی ، نرم افزار وسخت افزارهای موردنیاز وبازخورد اطلاعات واصلاح روش بارعایت اصول

گردش کار دربخش عملیات مالی

1-درخواست رسیده بارمکاتباتی دارد بررسی ، پاسخ ، ارجاع یا بایگانی

2- درخواست  بارمالی دارد

3- پیوست کردن یا ارجاع مستند به  مجوز قانونی یا مصوبه لازم 

4- مسؤل بخش آن را با عنوان ارجاعی وسپس خلاصه اطلاعات آن را ثبت ونگهداری می کند

5- منابع مالی واعتباری آن تعیین گرددوموجود باشد

6- منابع مالی ( بودجه ومراحل آن )

7- اعتبار مصوب وابلاغ آن

8- دریافت تنخواه ازخزانه

 

مبادله موافقت نامه  اعتبارات سرمایه ای وهزینه ای با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

9- درخواست تخصیص ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

10-ابلاغ تخصیص به دستگاه وخزانه توسط سازمان مدیریت

11- تنظیم درخواست وجه ازخزانه براساس نسبت های تخصیص 

12- گرفتن امضای مجاز (ذیحساب) وارسال درخواست  به خزانه

13- ثبت درخواست درخزانه وپس ازتإیید صدور چک دروجه دستگاه اجرایی ( دستگاه ....)

14- وصول اعلامیه بانک مبنی بر واریز وجه ازخزانه به حساب بانکی دستگاه موردنظر

 

گذر ازمراحل افتتاح حساب قابل برداشت

15- اخذ سه برگ کارت نمونه امضا ازبانک مجاز خزانه

16- تکمیل کارت بانک ونحوه ی امضا وبرداشت ازحساب بانک

17- ارسال کارت نمونه امضا طی نامه ی ذیحسابی  به خزانه/( یا مدیریت بخش خصوصی به بانک )

18- افتتاح حساب بانکی یا درصورت وجود حساب بانکی ، منظورداشتن وجه به آن

19- وصول اعلامیه واریز وجه ازبانک

20- تنظیم فرم های قابل ارایه به سیستم حسابداری

21- انواع فرم (دستی ، نیمه دستی )

22- تأمین اعتبار ومراحل آن

23- تشخیص نهایی

24- ارجاع نهایی وتنظیم اطلاعات حسابداری

25- تأیید وامضا های مجاز

26- گذر ازمراحل نهایی حساب

27- نگهداری سوابق

28- ارایه گزارش های مقدماتی جهت بررسی

29- بررسی وضعیت حسابهای مبهم( مشتریان ، تنخواه ، علی الحساب و...ودراحتمالا سرفصل حساب ها)

30- بررسی ضمانت نامه ها وسپرده ها

31- تحلیل وارایه گزارش نهایی

32- بررسی وپاسخ موارد واخواهی

 

 

 

باسمه تعالی

آزمون کارگاه حسابداری اردیبهشت 1385تهران (4تا 6نمره )

دانشجوی ارجمند باسلام ، امید است با تلاشی که در ارائه  تحقیقات کاربردی گروهی خود وسپس ارائه پروژه  گروهی دوم  اعمال داشته اید و به نام خودتان در کتابخانه ماندگار خواهد ماند به سئوالات مطروحه زیر که از سمینار ارائه شده توسط خودتان استخراج گردیده است پاسخ لازم ( درصورت لزوم با ثبت های آن )  مبذول فرمایید . 

1 شرکتی بابت پیش پرداخت فروش کالا ازخزانه داری شرکت شما وجه نقد دریافت داشته اشت .

2 بودجه دولت از چه منابعی تأمین می شود.

3 -  تسویه تنخواه گردان درمقابل اسناد وصولی

4 ذخیره مالیات شرکتی درسال 1381مبلغ 420منظور گردیده لکن مالیات متعلق درسال 1383توسط کارشناس ارشد مالیاتی به رقم 500قطعی گردیده است تفاوت آن به چه حسابی می رود.

5 ثبت برگشت کالای فروش رفته ازمحل مطالبات

6 منابع مالی تأمین اجتماعی از چه اجزائی حاصل شده است

7 هدف از را ه اندازی شرکت " ساپکو" چه بوده است

8 منابع تأمین درآمد درنشریه مهندسی پزشکی ازچه محل وثبت به هنگام دریافت از بدهکاران

9 ثبت ارسال صورت حساب درآمدبرای مشتریان

10 ثبت درآمد تالاروحدت که با سه سالن وگنجایش 700نفر در1344تأسیس گردید ه هنگام درآمد عملیاتی چگونه است

11 ثبت حقوق به همراه مالیات ، بیمه وحقوق پرداختنی

12 ثبت خرید کالا به طور نقد ونسیه

13- ثبت برگشت کالا به انبار توسط واحد مصرف کننده

14 مالیات سود سالیانه شرکت چند درصد وثبت آن

15 - ثبت تنخواه برای گیرنده وجه

16 ثبت استهلاک انباشته

باسمه تعالی

آزمون حسابداری دولتی اردیبهشت 1385

دانشجوی گرامی باسلام با توجه به دقت واهمیتی که  برای حسابداری دولتی قائلید امید است فارغ از هرگونه اضطراب با صرف 90 دقیقه وقت وتعمق در مطالب ، نتایج مورد انتظار خودرا کسب کنید. بدیهی است چنانچه ادامه تحصیل ویا پذیرش مسئولیت درحسابداری دولتی مورد نظر شماست ، توصیه می شود جزوه وکتابهای معرفی شده و دستورالعمل های صادره وزارت امور اقتصادی ودارائی را به دقت مطالعه فرمائید. 

سئوالات وتعریف :

1-     حسابداری دولتی وکاربرد آن

2-    مؤسسه دولتی ( دستگاه اجرائی )

3-    حسابداری برمبنای نقدی

4-    اعتبار مصوب

5-    اعتبار تخصیص یافته

6-      تنخواه گردان خزانه

7-    تنخواه گردان حسابداری

8-    حساب های مستقل درایران

9-    حسابداری نقدی تعدیل شده

10-      نگهداری وتنظیم حساب عملکرد بودجه به عهده چه ارگان وتوسط چه اشخاصی است .

11-      نظارت بر عملکرد بودجه توسط چه مرجعی انجام می شود

12-      هزینه جبران خدمات کارکنان دولت جزء کدام فصل ازهزینه  طبقه بندی شده است

13-      کسور قانونی چون بازنشستگی وبیمه سهم دولت در چه فصلی پیش بینی شده است

14-      درخواست پایاپای

15-   برای برداشت وجوه از حساب بانکی افتتاح شده توسط خزانه غیر از امضای رئیس دستگاه اجرائی یا مقام مجاز ازطرف او نیاز به  امضای چه شخصی دیگری ست 

مسائل :

1 هزینه حقوق مهر 1384کارکنان دستگاه اجرائی " الف " در فصل اول ( جبران خدمات کارکنان ) ازمحل اعتبارات هزینه بالغ بر 22(میلیارد ریال )، بازنشستگی وبیمه کارکنان سهم دولت درفصل ششم ( رفاه اجتماعی) نیز ، به ترتیب 3/و1/ ومالیات کارکنان 6/ می باشد . مبلغ 4/22بابت کل هزینه را از خزانه به صورت تنخواه گردان حسابداری درخواست وجه نمائید سپس کلیه ثبت هارااز مرحله موقت بانکی  تا مرحله ارسال کسور قانونی انجام دهید .

2 پیش پرداخت دستگاه اجرائی " الف " به مبلغ 9میلیارد درسال 1381را به صورت تنخواه از خزانه درخواست وسپس تأمین اعتبار وپرداخت نمائید . چنانچه کل رقم پیش پرداخت به سال 1382منتقل شده باشد وسپس 6میلیارد آن هزینه و بقیه به صورت نقد واریز گرددثبت های لازم را انجام دهید .

3 پیمانی به مبلغ 680(میلیارد ریال ) درسال 1383 دردستگاه اجرائی " ج "‌ درتاریخ اول شهریور( درمقابل 5% ضمانت برای انجام تعهدات ) منعقد گردید چنانچه درتاریخ 20مهرماه  8% به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانکی پرداخت شده و صورت وضعیت موقت پیمانکار بالغ بر 300(میلیارد)در تاریخ 28آذر 1383به ذیحسابی واصل گردیده باشد کلیه ثبت های لازم را انجام دهید .کسور قانونی شامل 5% مالیات ، 10% سپرده حسن انجام کار ، 2درهزار صندوق کار آموزی ، 4/4%بیمه  و6/%بیمه بیکاری سهم کارفرما و6/1% بیمه سهم پیمانکار می باشد . برای استهلاک پیش پرداخت 5/14% منظور فرمائید .

 

 

بنام خدا

خلاصه ای از حسابداری 2 دانشگاه پیام نور

خیابان طالقانی

 

تعریف سیستم حسابداری : مجموعه ای ازاجزاء به هم پیوسته دریک مؤسسه که رویداد وآثارمالی آن را پس از ثبت وپردازش به صورت ها وگزارش های مالی قابل استفاده درمی آورد.

.دررایانه ،داده ها به صورت طبقه بندی شده وذیل کدهای تخصیص یافته تنظیم وپس از آن پردازش وبه صورت های گوناگون به شیوه ای که موردنیازاست درمی آید. درتنظیم ، نصب وراه اندازی ، راهبری سیستم حسابداری  باید تظارت وکنترل را به حدی توانا کرد که کوچکترین سوء استفاده  یا تقلبی پیش نیاید. هرچند گاه یک بار لازم است آخرین وضعیت احکام کارکنان ،مأمورین ومیزان حقوق وکسور آنان را با لیست های ارسالی به بیمه وبانک مطابقت داد.

درسیتم دستی اطلاعات حسابداری از اسنادومدارک روی برگه های حسابداری پیاده وازآن به دفترروزنامه (عمومی ، اختصاصی ،چند ستونی وترکیبی) ثبت وازآن به دفتر معین وفشرده آن به دفترکل منتقل می گردد. هرگونه صورت ، ترازوگزارش مالی مورد نیاز ازمانده های دفتر کل بدست می آید.

تعریف وجه نقد: پول نقد به صورت سکه رایج ، اسکناس ، موجودی نقد وسپرده های دیداری  نزدبانک ،اوراق بهادار که بدون قید وشرط به پول نقد تبدیل شودوسکه های طلا می تواند باشد. سپرده های مدت دارد نزد بانک واسناددریافتنی مدت دار ، وجوه استهلاکی مربوط به بازخرید اوراق قرضه که به بانک سپرده شده ووجوهی که بابت بازخرید خدمات کارکنان دربانک سپرده اند ومواردی ازاین نمونه جزء وجوه نقد مؤسسه نیست .

پول نقد چگونه بدست می آید. به طور طبیعی ازفروش کالا وارائه خدمات ووصول مطالبات وگرفتن وام حاصل می شود.

گردش وجوه نقد چیست : پول نقد تبدیل به کالا وسپس کالا فروخته می شود ووجه نقد ایجاد می شود. یا پول نقد صرف خرید مواد خام ودستمزد تولید وخرج سربار می شود تا کالای درجریان ساخت بدست آید سپس روی این کالا بازهم کارمی شودتا کالای ساخته شده بدست آید وبعد این کالای ساخته شد یا نقد به فروش می ورد یا نسیه که پس از وصول مطالبات تبدیل به وجه نقد می شود.   

عمده دارایی آنی مؤسسه را پول نقد تشکیل می دهد: دارایی آنی برابراست با دارایی جاری منهای (موجودی کالا + پیش پرداخت ).

نسبت جاری(CURRENT RATIO) برابراست با دارایی جاری تقسیم بر بدهی جاری .

 نسبت آنی(QUICK RATIO) برابراست با  دارایی آنی تقسیم بربدهی جاری .

مدیریت واعمال نظارت وکنترل بر وجوه نقد ودارایی ها:

1-    تفکیک نگهداری وجه نقد وعین دارایی هاازقسمت حسابداری ونظارت دقیق بر دریافت وپرداخت وجوه نقد ومانده آن وسایر دارایی ها

2-    دورنگهداشت دارایی ها ازمخاطراتی همچون سرقت و تقسیم وظایف به منظور کنترل امور کارکنان توسط یک دیگر ونظارت برآن

3-    نگهداری مبلغ معقولی ازوجه نقد به منظور تأمین نیازهای فوری وسرمایه گذاری وجوه نقد اضافی واستفاده بهینه ار دارایی ها

4-    توجه به دستور پرداخت واستفاده ازدارایی ها توسط مقامات مجاز با عنایت به قوانین ومقررات .

 

کسرواضافه صندوق :

چنانچه به هرعلتی درپایان روز وپس از عملیات دریافت وپرداخت مبلغی پول درصندوق اضافه ویاازصندوق کسرآمد می توان کسرواضافه را به شکل زیر ثبت کرد. به فرض که درفروشگاهی 500،000ریال کالافروش رفت وصندوق دار به جای آن 495،000ریال دریافت کرد دراین صورت مبلغ 5،000ریال کمتر گرفته ؛ لذا این رقم به عنوان کسر صندوق قلمداد می شود:

صندوق             495،000

کسرواضافه صندوق 5،000

                   فروش          500،000

اگر درمقابل 500،000ریال فروش مبلغ 505،000ریال وجه نقد دریافت شد:

صندوق 505،000

               فروش    500،000

کسرواضافه صندوق  5،000

درپایان دوره مالی کسرواضافه صندوق به حساب هزینه ودرآمد متفرقه درحساب سود وزیان برده می شود. بدیهی ست چنانچه حساب کسرواضافه دارای مانده بستانکار باشد جنبه درآمد متفرقه وچنانچه دارای مانده بدهکار باشد جنبه زیان متفرقه خواهد داشت .

 درحال حاضر عمر استفاده گسترده از حساب وجه نقد درصندوق به سر آمده وبهترین شیوه ،نگهداری وجه نقددرحساب بانک است . برای افتتاح حساب دربانک لازم است فرم لازم به همراه کارت معرفی ونمونه امضا تکمیل ونزد بانک بایگانی گردد. پس از واریز وجه به حساب بانک یک دسته چک از بانگ گرفته ودرمواقع نیاز هرمبلغی لازم بود ازطریق صدور چک وصول می گردد. مبالغ واریز شده وبرداشت شده از بانک وسایر موارد راهرچند وقت یک بارازطریق دفتر حسابداری وصورت حساب بانک مقایسه ومقابله می کنند چنانچه اختلافی مشاهده شد دررفع آن برمی آیند. صورت حساب بانک دارای ستون تاریخ ،شماره سند یاچک ،کد،ستون بدهکار ،ستون بستانکار ومانده می باشد . کد:((کد1 برای چک ، کد2برای فیش نقدی ، کد3برای هزینه وکد4اسنادوصولی ،کد5مربوط به اقلام ارزی ،کد6ارقام انتقالی ،کد7کارمزد،کد8حوالجات ،کد9متفرقه  می باشد))

ممکن است چکی به شخصی واگذار شده ولی درمدت معین به بانک نبرده(چک معوق) و وجه آن رادریافت نکرده است  درصورتی که حسابدار مبلغ آن راازمانده دفتر کم کرده که درصورت حساب بانک عمل نشده است . ممکن است یکی ازمشتریان مؤسسه ای بدون اطلاع مبلغی به حساب مؤسسه دربانک واریز کند که این مبلغ دربانک عمل می شود ولی حسابدار مدرکی نداشته که آن را به موجودی دفتر اضافه کند. یا برخی از مغایرت ها مربوط به برداشت های بانک بابت کارمزد وسایر هزینه های بانکی باشد. مغایرت دیگر این که مؤسسه وجهی را به حساب بانک گذاشته ولی به دلایلی ازجمله ضیق وقت بانک آن را درصورت حساب عمل نکرده باشد(وجوه بین راهی ) . یا  مثلا رقمی به مبلغ 23200ریال را حسابدار 22300ریال ثبت کرده باشد ویا وجهی را اشتباها افراد به جای این که به حساب خود واریزکنند به حساب مؤسسه ریخته باشندومواردی ازاین قبیل . دراین گونه موارد همه ماهه صورت مغایرات بانک تهیه وپس از رفع مغایرت هاوبدست آوردن واقعی موجودی بانک ، هرگونه اصلاحی لازم آید دردفتر روزنامه ثبت می شود.  برای رفع مغایرت باید مبالغ مشخص شده را ازصورت حساب بانک با مبلغ مشابه ثبت شده دردفتر حسابداری مطابقت داد ومقابل آن علامت زد. مبالغی که قابل مقایسه نبود ویا دردفتر یا صورت حساب وجودنداشت را یادداشت وپس از پیگیری وصحت آن رابه عنوان اصلاحی دردفتر روزنامه ثبت نمایند.

تعریف چک :

نوشته ای است که دارنده حساب جاری با امضانمودن آن به بانک دستور می دهد ، مبلغ مشخصی رابه خود اوویا هرشخص دیگری بپردازد. 

 

دراستفاده ازحساب بانکی  بایستی مراقبت ازاندازه موجودی نقد خود، دربانک بعمل آید تا درموقعی که چک صاد می شود، حساب دارای موجودی باشد. درغیراین صورت اصطلاحا چک بی محل صادرگردیده که مشکل قانونی دارد. درپاره ای ازموارد دارندگان حساب های جاری مختلف دریک شعبه بانک با اجازه بانک مبالغی بیش از موجودی خود ازیکی از حساب جاری خود برداشت می کنند که به آن اضافه برداشت درحساب جاری گویند . دراین صورت مانده این حساب استثنائا بستانکار می شود؛ هرچند درمجموع کلیه حسابهای جاری شخص دربانک مربوط بدهکار می باشد. 

تنخواه گردان :

درمواردضروری به مبالغی وجه نقد نیاز می شود که می توان مبلغ معینی راازصندوق ویا طی چک صادرشده به منظور انجام امور دراختیار کارپردازیا مأمور خرید ویا اشخاص دیگر قرارداد تا رفع نیازشود .شخص تنخواه بگیرپس ازانجام کاربایستی اسناد ومدارک مربوط به هزینه :مثل اجازه انجام خرج  ، فاکتورخرید،مدرک خدمت ، رسید کالا وخدمت وسایر مدارک موردنیاز حسابداری رادرسند هزینه برای تسویه تنخواه گردان تنظیم و ارائه نماید واگر لازم بودوجه آن ویا مبلغ دیگری رادریافت نماید.

حقوق ودستمزد

یکی از اقلام عمده درهزینه های عملیاتی درمؤسسات ازجمله کارگاه ها ما به ازای نیروی انسانی ست که با عنوان حقوق وجمع مزایاو بیمه وسایر خطرات ،مطرح است .

نیروی کار ممکن است به صورت پاره وقت یا فصلی ویا تمام وقت به صورت موقت یا دایمی خدمات خودرا به صاحب کار که می تواند دولت یابخش خصوصی باشد ارائه دهد.

استخدام ، بکارگیری،حضوروغیاب ،نظارت برکار،آموزش ،ارتقاء وگواهی کارواعلام خاتمه کاربا واحدی بنام کارگزینی می باشد. اطلاعات راجع به انجام کارومدت کارکرد ومیزان دستمزدوسایر مشخصاتدرپایان هرماه از کارگزینی به امورمالی (حسابداری) ارسال می شود. این امر مستلزم تهیه لیست حقوق ودستمزداست که با اتوماسیون شاید نیازی به تهیه لیست درامورمالی مشاهده نشود. برای کنترل مدت زمان مصروفه کارگران ازابزاری همچون کارساعت کار، ماشین ساعت زن وغیره استفاده می شود. به طور معمول تهیه لیست حقوق توسط حسابداری انجام می شود.کارقانونی کارگران به طور عموم 44ساعت درهفته (روزانه 8ساعت وبرای کارهای سخت وزیان آوروزیرزمینی  شش ساعت درروزو36ساعت درهفته ) . کارگروکارفرما موافقت می کنند درصورت لزوم اضافه کاری(حداکثر 4ساعت درروز)انجام شود که علاوه بر مزد اصلی 40% افزون برآن نیز پرداخت خواهد شد.

لیست که ازروی جدول کارکرد ماهانه تنظیم می شود،علاوه برعنوان وماه کارکرددرسال مربوطه وشماره کارگاه ونام شعبه تأمین اجتماعی وبانک واریزشده به حساب آن برای پرداخت به کارکنان ، دارای اجزایی است که درستون هایی به شرح زیردرج می گردد:

ردیف ، شماره پرسنلی ، شماره حساب هرپرسنل ، نام ونام خانوادگی ،شغل وتخصص،دستمزد ثابت ، میزان روزهای کارکرد، ساعات اضافه کاری ، ساعات غیبت ، انواع مزایا وکمک ها،حق مسکن ، خواربار، حق همسر،حق اولاد، جمع دستمزد ، جمع مزایاوکمک ها ، جمع هزینه مشمول وغیر مشمول بیمه ومالیات ، کسورقانونی مثل بیمه سهم کارکن ، مالیات واقساط بدهی ودرنهایت جمع کسور وستون نهایی بنام خالص دریافتی . درپایان لیست چون به موجب قانون فعلی، کارفرما (صاحب کار)موظف است غیر از حق بیمه سهم کارگر به نرخ 7% خود نیز مبلغ 20% بابت حق بیمه سهم کارفرما و3%هم بابت حق بیمه بیکاری پرداخت نماید.

به کارگران به منظور افزایش کارآیی مبالغی به عنوان پاداش تعلق می گیرد.که رقم آن می تواند مضربی از کاهش ضایعات ، افزایش تولیدومیزان سود آوری باشد. معمول این که درپایان سال مالی مضربی ازمقطع سود رادرمراحل مختلف ( پس ازکسر مالیات پیش ازکسرمالیات  وگاه خود رقم پاداش را نیز درمحاسبه منظور می دارند که به روش ساده ویا تشکیل معادله دومجهولی ارقام آن را بدست می آورند)به عنوان پاداش درنظر می گیرند. کارکنان اگر دراستخدام کارفرما نباشندممکن است به صورت پیمانکاری با آنان رفتار کرد. یعنی کار فرما بجزپرداخت مبلغ پیمان وکسور مالیات تکلیفی ودرصدی حق بیمه (5%) وظیف دیگری درمقابل کارگر ندارد.

 

*اصول ومفاهیم حسابداری

حسابداری با تکیه به اصول ومفاهیم که مجموعه ای ازقواعد، روش ورویه ها ست وهرچند سال یک بار دچار تغییر وتبدیل می گردد اهمیت خودرابازیافته ومی تواند درعرصه اقتصادی واجتماعی خدمات خودرا عرضه نماید.

 با تدوین استانداردهای حسابداری ، زبان معین ومفاهیم یکنواختی ارائه می شود تا صورت های مالی وگزارش های مربوط بتواند قابل مقایسه ومورد استفاده قرارگیرد.استاندارهای حسابداری به عنوان راهنما ودستورالعمل برای شناسایی وتجزیه وتحلیل مقدماتی  ، اندازه گیری ، ثبت وطبقه بندی وتحلیل نهایی رویداد های مالی است که درلباس گزارش های مالی بروز می کند. این استانداردها حسابرسا ن رادراظهار نظر نسبت به منصفانه بودن صورت های مالی یاری می دهدهرچند هنوزدارای بنیان مستدل علمی وبادوامی نمی باشد. 

سابقه وهدف اصول پذیرفته شده حسابداری(general accepted accounting principles ( gaap)) :

 هدف از تدوین اصول حسابداری ، ایجاد سیستمی یکنواخت برای اعمال روش های حسابداری وتهیه گزارش های مالی است که بتوان مفاهیم وهم قیاسی با سایر مؤسسات را استخراج کرد . اصطلاحات دیگری همچون استانداردهای  حسابداری ، اصول موردقبول حسابداری و اصول متداول حسابداری نیز به کار رفته است . مسؤلیت واختیار تدوین وانتشار استاندارهایی که اجرای اصول حسابداری را درهرکشور هماهنگ سازد معمولا به عهده مراجع حرفه ای حسابداری کشوراست . درامریکا کمیته روشهای حسابداری(committee on accounting procedures) وسپس در 1959هیأت اصول حسابداری (accounting principles board (apb))واز1973هیأت استاندار های حسابداری مالی(financial acc standards board (fasb)) مسئولیت تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری را به عهده گرفتند. درانگلیس انجمن حرفه ای وازیال 1970کمیته استانداردهای حسابداری(acc standards committee) مرکب از نمایندگان پنج انجمن حرفه ای حسابداری عهده دار تدوین وانتشار استانداردهای عملیات حسابداری(statements of standards acc practice(ssap) ) شدند. درسطح بین الملل نیز در1973کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (international acc. Standards committee (iasc))با شرکت نمایندگانی از انجمن های اصلی عضو فدراسیون بین المللی حسابداران تشکیل گردیده که به تدوین وانتشار استاندارد های بین المللی حسابداری پرداخته است .

سابق استانداردهای حسابداری درایران نیز مرهون خدمات ارزنده حسن سجادی نژاد ف اسماعیل عرفانی ، دکترعزیز نبوی ،دکتر اکبری ،دکتر وثوق ودکترثقفی  می باشدکه با ترجمه متون خارجی وتدریس در دانشکده های حسابداری ایران گام های مؤثری برداشتند. انجمن حسابداران خبره ایران وسازمان حسابرسی نیز دردهه 60شمسی به ترجمه استانداردهای بین المللی حسابداری بازو گشودند. دردهه 70نیز کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری درسازمان حسابرسی تشکیل ونشریه شماره 97 را منتشر کرد.

اصول ومفاهیم که شامل دستورالعمل های حسابداری است:

مفهوم تفکیک شخصیت (Accounting entity concept)یکی از اصول بنیادی است که بیان می دارد :"آن شخصیت حسابداری که مدارک واطلاعات مالی رویدادهای مالی هرمؤسسه رابه طور جداگانه از صاحب آن نگهداری می کند یک شخصیت مستقل است. شخصیت حسابداری : مؤسسه تک مالکی ،  شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت سهامی ، شرکت تضامنی و... بااین مفهوم اسناد ومدارک شخصی صاحبان از اسناد ومدارک مؤسسه آن ها منفک است .

فرض تداوم فعالیت concern Assumption) (Going فرض براین است که فعالیت بنگاههای اقتصادی دردرازمدت دوام دارد. بااین فرض است که می توان دارایی های یک بنگاه را به جاری وثابت تقسیم کرد. یا این که باید دارایی ها( ازجمله پیش پرداخت ها)را به قیمت تمام شده ثبت کرد. تنها درزمان انقطاع یا  انحلال می توان ازارش بازاریا جایگزینی روز استفاده کرد.

فرض دوره مالی (Time Period Assumption) 

با توجه به فرض تداوم فعالیت ، مدت نامحدود برای فعالیت شخصیت حسابداری قایلند. اندازه گیری وارزیابی  واقعی ودقیق فعالیت های یک بنگاه اقتصادی را می توان درپایان مدت فعالیت انجام داد ولی امکان صبر تاپایان یک دوره نامحدود چندین ساله برای صاحبا ن سرمایه ودیگر استفاده کنندگان به خصوص دریافت مالیات مقررتوسط دارایی نمی تواند موکول به پایان عمر بنگاه گردد.ازاین رو عمر بنگاه را به قطعات کوچکترمعمول  یک ساله تقسیم وارزیابی لازم را انجام وصورت های مالی را ارائه می دهند. با فرض دوره مالی است که می توان درآمدهای بدون وجه نقد را به صورت تعهدی ثبت کرد وسود تعهدی رابه حساب آورد.   

اصل پولی (Monetary Principle)

درحسابداری برای اندازه گیری از واحدی همگن درمیان همه واحدهابه نام  پول جاری استفاده می شود. نمی توان 2تن آهن را با 10متر گونی و3کیسه سیمان و4تن ماسه جمع ورقم هزینه را تعیین کرد؛ بلکه لازم است هریک ازمصالح را به پول اندازه گرفت وسپس تجمیع ونتیجه گیری کرد. البته واحد پولی درطول سالیان مثل متر وکیلو و... ثابت نیست . ممکن است قدرت خرید پول درسال های مختلف متفاوت باشدگرچه قیمت رویدادهای مالی به قیمت تمام شده تاریخی (Historical cost)بدون اندازه گیری قیمت واقعی پول اندازه گیری وثبت می شود. برای رفع این نقیصه ، سال هاست که حسابداری تورمی(Inflation Accounting) مطرح گردیده است .

اصل عینیت (Objectivity Principle)

هررویداد مالی بایستی با توجه به شواهد عینی ومدارک کافی ومستندات مربوط اندازه گیری ، ثبت ودرصور مالی ارائه گردد. درقیمت گذاری واندازه گیری بایدقضاوت  بیطرفانه اعمال کرد. بدیهی است درمورد خرید یک کالا دربازار قیمت پرداخت شده آن راملاک قرارمی دهند ولی در مورد موضاعتی که مبتنی به برآورد وتخمین است چاره ای جز اتکا به قوانین وبرآوردهای کارشناسانه وجودندارد.

اصل بهای تمام شده (Cost Principle)

با توجه به این اصل دارایی ، کالا ،خدمات وحقوق باید بر اساس قیمت تمام شده مستندودرموارد نبود مدارکی چون فاکتور وصورت تحساب به قیمت کارشناسی ومنصفانه بازار ثبت ونگهداری شود. قیمت های جاری وضعیت مالی بنگاه اقتصادی را بهتر نشان می دهدولی امکان استفاده ازاین روش عملی نیست . یعنی ارزش ها نه تنها روزانه که درپاره ای ازمواقع به طور ساعتی درحال افزایش وگاه کاهش است .

اصل تحقق درآمد(Realization Principle)

سود هنگامی شناسایی می شود که فرایندکسب درآمد کامل گردد. منظورازشناخت درآمد، تکمیل چرخه عملیات وقابلیت اندازه گیری آن است . دربنگاههای تولیدی تحصیل سود شامل مراحل خرید مواد، پرداخت دستمزد،تولید محصول ،فروش محصول ووصول جه آن است . ازجهت تئوری باید میزان درآمد درهریک ازمراحل بالا شناسایی شود. ازنظر عملی مرحله فروش یعنی تحویل کالا یا خدمت را می توان تکمیل فرایندسوددانست.درروش فروش اقساطی چنانچه یقین به وصول اقساط است ف هنگام فروش می توان درآمدرا اندازه گرفت ؛ درغیر این صورت بایستی پس از وصول قسط درآمدرا شناسایی کرد.هنگامی که دراثر پیمانکاری قراراست پروژه ای تکمیل شود برای اندازه گیری درآمد بایستی تا پایان تکمیل پروژه صبر کرد. این کار غیر عملی است وباید ازروش درصد تکمیل پیمان استفاده کرد. درباره برخی از کالاها که دارای قیمت ثابت ویا تضمین شد ه دولتی است می توان به محض تولید درآمد راشناسایی کرد.

اصل تطابق هزینه با درآمد(Matching Principle)

درآمدعبارت است از ناخالص افزایش دارایی ها یا کاهش بدهی ها که درنتیجه فروش کالا یا ارائه خدمات حاصل می شود.

هزینه عبارت است از ناخالص کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی ها به منظور تحصیل درآمد

ازمطابقت هزینه هردوره با درآمد همان دوره ،شناسایی واندازه گیری دقیق سود نتیجه می شود.

 سعی براین است که هزینه های یک بنگاه اقتصادی درطول یک دوره ازیک طرف ودرطی دوره های آتی ازطرف دیگر به شکلی جریان پیدا کند که بتواند خودرا بادرآمد مطابقت دهد. به عنوان مثال نمی توان یک دارایی که منشأ سود آوری برای سنوات مختلف است را دریک دوره هزینه کرد ؛ بلکه ازطریق استهلاک بنا به نسبتی که کاربرد داشته درجریان تحصیل درآمد به دوره آتی تسری می دهند. ارایه کالا وخدماتی که درطی یک دوره وطی مدت زمان مصرف شده  منجربه درآمد می شود، شامل هزینه تمام شده همان دوره وتقریبا همان زمان مصروفه می گردد. باید توجه داشت که برخی ازهزینه های عمومی  مثل استهلاک ، بیمه دارایی های ثابت وحقوق مدیرعمومی را نمی توان به درآمد خاصی ارتباط داد؛ ازین رو آن را به هزینه دوره مالی اختصاص می دهند.

با کاربرد روش تعهدی ، درآمدبه محض تحقق وهزینه به محض وقوع شناسایی وبا مقابله باهم منجر به سود مورد نظر می گردد. دراین روش توجهی صرفا به دریافت نقدبرای درآمد یا پرداخت نقد برای هزینه نمی شود.

اصل ثبات رویه (Consistency Principle)

هرشخصیت حسابداری ، یک روش حسابداری را برای شناسایی وثبت داده ها وتهیه گزارش های مالی را برمی گزیند که بایستی این روش را دردوره های بعدی (رعایت یکنواختی) نیز بکاربگیرد. اگر حسابداری برای ارزیابی موجودی کالادرپایان دوره هرسال روشی را اجرا کند ویا نحوه استهلاک دارایی های ثابت ویا منظور کرده ذخایر هرسال با یکدیگر متفاوت باشد. نه تنها از اصول متداول وقواعد پیروی نکرده بلکه دارای صورت های مالی قابل اتکا وقابل مقایسه نخواهد بود وامکان تصمیم گیر ی وبرنامه ریزی وارزیابی ازمدیریت را نمی تواندفراهم آورد. سایر مراجع حرفه ای ودارایی نیزازجنبه تشخیص ووصول مالیات  تن به چنین اقدامی نمی دهد.  

اصل افشاء(Disclosure Principle)

حقایق با اهمیت در وضعیت مالی ونتایج عملیات باید درصورت های مالی وگزارش ها افشاءگردد.

تعریف حسابداری : حسابداری عبارت ازمجموعه عوامل( نیروی انسانی ، قوانین ، عرف و ابزار) ودانایی ها ( مجموعه دانش ،فنون وابتکار ) دادوستد( معامله ، مبادله ،) وتغییر موقعیت ثروت( کاستی ،فزونی ، زایش ) و سرمایه است که بتواند اطلاعات بودجه ای وعملکردی را پیش بینی  و جمع آوری کند برای ثبت ،دسته بندی ،خلاصه ودرنهایت گزارش دهی .

 مواردبااهمیتی که بایستی (حتی اگر بعد ازتاریخ ترازنامه وقبل ازانتشار صورت های مالی رخ داده باشد)  درصورت های مالی ویادداشت همراه با آن افشا شود:

1-    خلاصه روش های حسابداری بکاررفته

2-    آثارتغییرات حاصله ازاعمال روش های بکارگرفته شده سال مالی با سال های قبل

3-    رخداد رویدادهای با اهمیت که به شکلی درصورت های مالی تأثیر بسزایی نهاده

4-    اغلام  دارایی های مورد وثیقه برای گرفتن وام

5-    سررسید اقساط وام دریافتی

6-    اعلام لیزینگ های شرکت ( اجاره سرمایه ای)

7-    اعمال روش محاسبات برای ذخیره بازخرید خدمت ، طرح پاداش وبرنامه های تحصیل دارایی های کلان

موضوع بااهمیت (Materiality)

هرچند برخی از دارایی های جزئی دارای طول عمربیش از یک سال می باشد ولی نگهداری وتعیین ذخیره برای آن بی اهمیت است .اهمیت درمؤسسا ت مختلف با یکدیگر متفاوت وطرز تلقی مدیران نسبت به آن فرق دارد. اگر یک قلم کالا یا یک رویداد درمؤسسه ای ازچنان اهمیتی برخوردار باشد که استفاده کنندگان ازعدم اطلاع نسبت به تصمیم گیری خود دچار اشتباه ویا غبن شوند ، بایستی این رویداد با اهمیت تلقی ودر صورت های مالی افشاءشود. تعیین کننده درجه اهمیت صرفا مبلغ رویداد نیست بلکه ،عدم رعایت مقررات و شخص درگیر با آن مبلغ اهمیت دارد. درهرصورت لازم است شاخص ومیزانی را برای اقلام درنظرگرفت تا امکان بررسی مهم بودن یا نبودن آن درسطح مؤسسه میسرگردد.زیرا ممکن است اگر میزان دقیقی از اقلام با اهمیت روشن وبیان نگردد، احتمال این که مدیریت درپاره ای ازموارد اقلامی را بااهمیت واقلامی از آن کلان تررا بی اهمیت تصورکند که این گونه رفتارمسئولیت سازاست .

احتیاط(Conservatism)

حسابداران درمواردی که تردید دارند اشتباهی رخ داده به نحوی که درآمد ویا قیمت دارایی بیش ازواقع برآورد شده است، رقمی را که کمتراست رامد نظر قرارمی دهند. چنانچه درموردهزینه رقم بیشتررا برمی گزینند. زیرا اعتقاد دارند نباید شیوه ای اتخاذ گرددکه سود اضافی وواهی بین سهامداران توزیع وبنیه مالی مؤسسه راتضعیف نمایند.

اصول ومفاهیم حسابداری باعث شده است تاهم اهمیت کارحسابداران شناخته شود وهم مدیران به نحو شایسته صورت تهای مالی خودرا طبق استانداردها تهیه وارائه دهند. ازطرفی حسابرسان نیز با توجه به وجود استانداردهای حسابرسی می توانند نسبت به صورت های مالی ارائه شده توسط هیئت مدیره شرکت ها اظهار نظرنمایند.

نمودار ده استانداردپذیرفته شده حسابرسی :

 الف - استانداردهای عمومی:

1-    صلاحیت وآموزش فنی

2 - استقلال.

3- مراقبت حرفه ای

ب – استانداردهای اجرای عملیات :

     1- برنامه ریزی وسرپرستی کارکنان 

     2- اشناخت از کنترل داخلی

     3- کسب شواهد برای اظهار نظر 

ج - استانداردهای گزارشگری:

     1- تطبیق یا عدم تطبیق صورت های مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری

     2- موارد عدم یکنواختی

     3- کفایت افشای اطلاعات

     4- اظهارنظر درباره کلیت صو رت های مالی

ده استاندارد فوق توسط بیانیه های استانداردهای حسابرسی تفسیر می شود.

 

 گزارش حسابرسان : گزارش نتیجه کار حسابرس است که درآن نسبت به صورت های مالی صاحبکار اظهارنظرشده است.هیأت استانداردهای حسابرسی درسال 1988تغییراتی درگزارشگری حرفه به عمل آورده است که گزارش مقبول واستانداردیکی ازاین تغییرات است .اخرین فرم گزارش استاندارداز سه بندزیر تشکیل گردیده است :

1-    بند اول ، مقدمه شامل مسئولیت های مدیریت کارفرما وحسابرسان

2-    بنددوم ،بند دامنه رسیدگی ،که نوع وماهیت رسیدگی هارا بیان می دارد.

3-    بند سوم ، بند اظهارنظر ،که به طور مختصرنظر حسابرسان برمبنای رسیدگی رابیان می دارد.

نمونه گزارش

 

گزارش حسابرسان مستقل

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی خاص ....

    باسلام واحترام ؛

 

ترازنامه شرکت ...درتاریخ 29 اسفند 1386وصورت های سودوزیان ، سود(زیان )انباشته وگردش وجوه نقد آن برای سال مزبور مورد حسابرسی این مؤسسه قرارگرفته است . مسئولیت این صورت هابا مدیریت شرکت ومسئولیت این مؤسسه اظهارنظر نسبت به این صورت های مالی به اتکای حسابرسی به عمل آمده است .

 

حسابرسی این مؤسسه بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی اجرا شده است .براساس این استانداردها ،این مؤسسه ، حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی واجراکرده که ازنبود تحریفی بااهمیت درصورت های مالی ، اطمینان معقولی به دست آید.حسابرسی شامل رسیدگی نمونهای به شواهدپشتوانه مبالغ واطلاعات افشاشده درصورت های مالی است .حسابرسی همچنین شامل ارزیابی اصول حسابداری به کارگرفته شده وبرآوردهای عمده بعمل آمده توسط مدیریت ونیز ارزیابی کلی صور تهای مالی می شود.به اعتقاد این مؤسسه ، حسابرسی انجام شده مبنای معقولی را برای اظهار نظر فراهم آورده است .

 

به نظر این مؤسسه صورت های مالی یادشده دربالاوضعیت مالی شرکت ...در تاریخ 29اسفند 1386ونتایج عملیات وگردش وجوه نقد آن را برای سال منتهی به تاریخ مزبور طبق اصول پذیرفته شده حسابداری واز تمام جنبه های با اهمیت به نحومنصفانه  نشان می دهد.

 

14تیر 1387                                                 مؤسسه حسابرسی کارآفرینان پارس

 

                                                                                  نام -امضاء  

 

 

حسابداری شرکت های تضامنی

مؤسسات تجارتی :

Proprietorshipانفرادی

Partnershipضمانتی

Corporationsسهامی

شرکت تضامنی به موجب ماده 116قانون تجارت، شرکتی است که زیرنام مخصوص بین دونفروبیشتر وبامسئولیت تضامنی برای امرتجارت تشکیل می شود. روایط مالی وحقوقی شرکاءبر اساس شرکت نامه یا توافق کتبی می باشد. هرشریک مبلغی به عنوان سهم الشرکه ویا به صورت غیر نقد اموال دیگری را برای مشارکت تأدیه می کند. درشرکت تضامنی ، عبارت شرکت تضامنی ولااقل نام یک شریک درکلیه اوراق رسمی شرکت نوشته می شود.

شرکتنامه : سند کتبی است که توسط شرکای مؤسس تنظیم وقبول امضا می شود. درشرکتنامه نام ونوع شرکت ، اسامی مؤسسین ومیزان سهم الشرکه هریک وچگونگی تنظیم قراردادها وتقسیم سودوزیان (به نسبت سهم الشرکه یا ترتیب دیگر) ونحوه ورود وخروج شریک وانحلال وابقا درزمان ورشکستگی پیش بینی می شود.

برای تأسیس شرکت هرشریک بایستی سهم الشرکه خودرادرصورت نقدی پرداخت ودرصورت غیر نقد،عین مال راتقویم وتسلیم کند

مسئولیت بدون قیدوشرط شرکاء: چنانچه دراثرعملیات شرکت خسارتی به اشخاص بیرون ازشرکت واردآید ، خسارت دیدگان می توانند به همه شرکا ویا یکی ازشرکا مراجعه وطلب خسارت ویا تقاضای طلب خودرا بنمایند.

مالکیت درشرکت تضامنی براساس سهم سرمایه هرشریک است .ولی سودوزیان رامی توان به قراردیگری که توافق کرده اند بین آنان تقسیم کرد. سهم هرشریک ازدارایی ها هنگام انحلال براساس مانده حساب سرمایه آن ها تعیین وتقسیم می شود.

ورودوخروج شریک : در شرکت تضامنی نمی توان سهم خودرابدون اجازه دیگر شرکا به شریک یا شخص دیگری واگذارکرد.    

    

انحلال وتصفیه شرکت تضامنی

به موجب مواد93و136قانون تجارت ، شرکت تضامنی درموارد زیر منحل اعلام می شود:

1 وقتی شرکت به مقصودی که داشته نایل آمده ویا رسیدن به آن مقصود برایش ناممکن بوده است .

2 وقتی شرکت برای مدت معینی تشکیل شده ومدت آن پایان یافته است .

3 درصورت تقاضای انحلال یک شریک ازدادگاه وصدور رأی بر انحلال شرکت .

4 درصورت فوت یا محجوریت شریک وعدم اجازه قائممقام شریک متوفی یا محجور برای بقای شرکت .

5-  درصورت فسخ شرکتنامه

6 درصورت موافقت تمام شرکا

7 - درصورت ورشکستگی

حسابداری شرکت های تضامنی :

درحسابداری واحدهای تک مالکی ، نهایت رویدادهای مالی مربوط به سرمایه وبرداشت وسودیازیان عملیات دریک حساب واحد به نام سرمایه صاحب بنگاه تجاری منعکس می گردد.درشرکت های تضامنی چون تعداد سرمایه گزاران بیشتراست لذا برای هریک ازشرکا حساب جداگانه سرمایه افتتاح می گردد. برای برداشت شرکانیز از حساب برداشت جداگانه ای برای هریک ازشرکااستفاده می شود. بهتراست دردفتر کل حساب جاری شرکا را افتتاح نمود وکلیه دریافت وپرداخت آنان را دراین حساب ثبت کرد..

نمونه 1)- مهناز ومهدی ، شرکت تضامنی مهنازوشریک را در تاریخ اول مهر 1386تشکیل دادند که مهناز 12ومهدی 6میلیون ریال به حساب جاری شرکت خود که دربانک ملی شعبه صدر افتتاح کرده بودند واریز واغلامیه بانکی را اخذنمودند.

ثبت اقلام به شرح زیر میباشد:

سال 1386دفترروزنامه شرکت تضامنی مهنازوشریک

 

ردیف

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

روز

ماه

بانک

سرمایه مهناز

سرمایه مهدی

بابت سرمایه گذاری دوشریک درابتدای دوره

 

18،000،000

 

 

12،000،000

6،000،000

 

 

 

1

20

مهر

 

فرض کنید مهناز ومهدی هریک به صورت انفرادی شاغل بودند که برای بهره وری از امکانات شراکت وتوان مالی بیشتر درنظر دارند یک شرکت تضامنی با نام فوق تشکیل دهند. چنانچه وضعیت این دوبه شرح ذیل باشد:

                                                                                                                                     

 

 

شرح                                                                                   مهناز                                    مهدی

وجه نقد                                                                         13،000،000                          8،000،000

اثاثه                                                                               3،000،000                           2،500،000

حساب های دریافتنی                                                          4،000،000                           1،000،000

موجودی جنسی                                                                1،800،000                           2،600،000

حساب های پرداختنی                                                        (3،800،000)                         (2،100،000)

سهم الشرکه                                                                    18،000،000                         12،000،000

چنانچه پس از واریز وجوه به حساب جاری بانک وادغام دارایی های دوشریک ،اطلاعات داده شده را بخواهید دردفتر شرکت ثبت کنید:

سال 1386دفترروزنامه شرکت تضامنی مهنازوشریک

 

ردیف

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

روز

ماه

بانک

اثاثه

حساب های دریافتنی

موجودی جنسی

حساب های پرداختنی

سرمایه مهناز

سرمایه مهدی

بابت سرمایه گذاری                  دوشریک درابتدای دوره به صورت نقدی وجنسی

 

21،000،000

5،500،000

5،000،000

4،400،000

 

 

 

 

5،900،000

18،000،000

12،000،000

1

20

مهر

 

چنانچه شرکا درطی دوره برداشت برای مصارف شخصی داشته باشند ،حساب برداشت آنان بدهکار ودرپایان دوره پس از تقسیم سودیازیان وثبت آن درحساب جاری شرکا ، مانده حساب برداشت نیز به این حساب می رود. برای بستن حساب های موقت عملکردوسودوزیانی  درپایان دوره مالی ،ازخلاصه حساب سودوزیان استفاده می شود. مانده نهایی حساب سودوزیان ابتدا به حسا ب تقسیم ثبت وسپس ماند آن به حساب جاری شرکا ثبت می گردد. حساب جاری شرکا که جای حساب برداشت درمؤسسات تک مالکی را دارد، یا دارای ماندهبدهکار ویا دارای مانده بستانکاراست ک درهروقت ضرورت یابد مطالبات شرکت ازشرکا دریافت وبه حساب شرکت واریز می گردد وطلب شرکا نیز ازمحل حساب شرکت به شرکا پرداخت می شود.

صورت حساب سودوزیان وهم چنین صورت حساب سرمایه شرکت وترازنامه به شیوه ای است که درمؤسسات تک مالکی عرضه شده است . تنها درترازنامه سرمایه شرکا مجزا وحساب جاری شرکا(اشخاص) نیز جداگانه ذکر می گردد.

سرمایه :

طبق قانون تجارت سهم الشرکه هرشریک می تواند وجه نقد ویادارایی دیگری اعم ازمنقول وغیرمنقول وسایرحقوق باشد. وجه نقد مربوط به سرمایه  به حساب جاری بانک به نام شرکت واریز می گرددومعادل آن سرمایه او بستانکارمی گردد. چنانچه آورده شریکی عبارت از دارایی  های غیر نقدباشد. بایستی ارزیابی وکارشناسی ومستند شود وبه عنوان دارایی شرکت وسهم سرمایه شریک (سهم الشرکه )قلمداد گردد.

 

هنگام تصفیه شرکت ، بایدفردی رابه عنوان مدیر تصفیه منتصب نمایند. تصفیه شرکت هنگام انحلال باوصول مطالبات ، فروش دارایی ها وپرداخت کلیه بدهی ها ودرنهایت با تقسیم سود(زیان) دوران تصفیه به نسبت مقرردرشرکت نامه ودرصورت مانده وجوه نقد یا دارایی های فروش نرفته مبالغ آن بر اساس مانده حساب هریک ازشرکا بین شرکا تقسیم می شود.

الف فروش دارایی ها:

بافرض این که وضعیت شرکت تضامنی ابج به شرح زیر باشدوتقسیم سود وزیان به نسبت 3، 2،و1باشد:

شرکت تضامنی الف وشرکاء

ترازنامه

31/6/1386

(مبالغ میلیون ریال )

وجوه نقد 160                                                       حساب های پرداختنی 430

حساب های دریافتنی 210                                              سرمایه الف 100

موجودی کالا 150                                                           سرمایه ب 80

سایر دارایی 130                                                             سرمایه ج 40

جمع 650                                                                        جمع 650

مدیر تصفیه درطول فعالیت خودازاول مهرماه تا اواسط اسفند1386 مطالبات شرکت راوصول کردو موجودی کالارا 110وسایر دارایی را 158فروخت

ثبت عملیات :

25/10/86 وجوه نقد 210

                           حسابهای دریافتنی 210

بابت وصول مطالبات واسناد شرکت 

30/11/86  وجوه نقد110

       سودوزیان تصفیه 40                  

                                    موجودی کالا 150

بابت فروش موجودی کالا

 

2/12/86 وجوه نقد 158

                                   سایر دارایی    130

                                 سودوزیان تصفیه 28

بابت فروش سایر دارایی ها

18/12/86 حساب های پرداختنی 430

                                        وجوه نقد 430

بابت پرداخت کلیه حساب واسناد پرداختنی شرکت

بنا براین حساب دارایی وبدهی شرکت تسویه گردیده است. مانده حساب وجه نقد پس از عملیات دریافت وپرداخت وماندهاولیه اش بالغ بر 210میلیون ریال می گردد. نتیجه حساب سود(زیان ) تصفیه نیز بالغ بر 12میلیون زیان می گردد. اینک 10میلیون زیان به نسبت 3و2و1بین شرکا تقسیم می گرددومانده وجه نقد به نسبت مانده حساب سرمایه شرکاتقسیم می شودوکار تصفیه شرکت پایان می یابد.

سرمایه الف 6

سرمایه ب 4

سرمایه ج 2

سود(زیان ) تصفیه 12

208ریا ل مانده وجه نقد به نسبت مانده سرمایه بین شرکاتقسیم می شود.

مانده سرمایه شرکا: الف 94 ، ب76وج 38میلیون است ووجه نقد به نسبت این اعداد که همان مبالغ 94میلیون ،76و38میلیون می گرددتقسیم می شود.

شرکت های سهامی :

 

 

ثبت حسابداری خط سیر سودوزیان از لحظه ایجاد تا پرداخت آن در شرکت های سهامی :

1-    نقل ازحساب سودوزیان به تقسیم سود(سودوزیان انباشته):

خلاصه سود وزیان

                                                          سودوزیان انباشته

2-    با پیشنهاد هیئت مدیره :

سودوزیان انباشته

                                                         سود سهام پیشنهادی

3-    با تصویب مجمع عمومی :

سود سهام پیشنهادی

                                                         سود سهام پرداختنی

4-    هنگام پرداخت سود سهام:

سود سهام پرداختنی

                                                                 بانک

 

نمونه :

2،000سهم 1،000ریالی شرکت سهامی به ارزش هریک 1400ریال فروش رفت . مانده حساب سود(زیان) انباشته 600،000ریال بود . پس از ثبت حسابداری حقوق صاحبان سهام را نیز گزارش کنید.

حل :

بانک 2،800،000

     سهام سرمایه 2،000،000

    صرف سهام 800،000

 

گزارش حقوق صاحبان سهام :

2000سهام سرمایه 1000ریالی 2،000،000

صرف سهام                          800،000

جمع سرمایه پرداخت شده          2،800،000

سود(زیان) انباشته                   600،000

جمع حقوق صاحبان سهام          3،400،000

 

 

 

بنام خدا

 

آزمون حسابداری( 2)  دانشگاه پیام نور- طالقانی تاریخ 25-10-1387  مدرس : حسین آقامحمدی

 

1-    تعریف سیستم حسابداری

2-    تعریف وجوه نقد ونحوه تأمین آن

3-    ثبت تنخواه گردان وواریز اسناد هزینه وتسویه آن

4-    موارد مغایرت ارقام حساب بانک مندرج در دفتر مؤسسه با صورت حساب دریافتی از بانک

5-    اجزای تشکیل دهنده لیست دستمزد کارگران وکسور قانونی آن

6-    بیان اصل قیمت تمام شده وفرض تداوم فعالیت

7-    صدوراوراق قرضه درشرکت های سهامی عام به چه منظور انجام می پذیرد.

8-    ثبت های مربوط به سود سهام پیشنهادی ، سود سهام پرداختنی وپرداخت سود را نشان دهید.

 

مسایل :

1- شرکت تضامنی جلال وشرکاء اطلاعاتی به شرح زیر ارائه نموده است :

صندوق 200،000ریال بانک 1،800،000 ریال حساب های دریافتنی 600،000ریال موجودی کالا 300،000ریال وحساب های پرداختنی 800،000ریال است . سرمایه را خود تعیین کنید .

نسبت تقسیم سود(زیان)برای جلال 3،احمد2ورقیه 1می باشد.چنانچه سود خالص حاصل ازعملیات 6،000،000ریال باشد ثبت حسابداری انتقال سود به حساب جاری شرکا را نشان دهید .

 

2- سهام عادی  سرمایه شرکت آناتا:

 الف )2،000به ارزش اسمی هریک 1،000ریال به قیمت 1،500ریال عرضه شد. مانده سود (زیان) انباشته بالغ بر 600،000ریال می باشد . پس از ثبت حسابداری ، حقوق صاحبان سهام را گزارش دهید.

ب ) درصورتی که قیمت فروش هرسهم 900ریال باشد ، ثبت حسابداری وگزارش حقوق صاخبان سهام را نیز ارائه دهید .

3- جزئی از اطلاعات حسابداری سال 1385 شرکت سهامی یخ سپیداران دماوند که سودخودرا دردوسال گذشته تقسیم نکرده به شرح زیر است :

- سهام ممتاز1،000ریالی با حق انباشت سود5% ومشارکت درمازادسود10،000قطعه

- سهام عادی 500ریالی 40،000قطعه

-  سود سهام قابل تخصیص 4،900،000ریال

محاسبات سود قابل تقسیم را درسال 1385برای شرکت موصوف نشان دهید.

 

4 -  اطلاعات مربوط به حقوق یکی ازکارگران شرکتی به شرح زیراست . پس از تنظیم لیست ، ثبت حسابداری را نیز ارائه دهید:

حقوق ودستمزد: حقوق عادی 2،480،000ریال

اضافه کاری 1،200،000ریال

پاداش 800،000ریال

حق مسکن 200،000ریال

خواربار 120،000ریال

کسور قانونی :

حق بیمه سهم کارگر336،000ریال

مالیات 230،000ریال

وام مسکن 180،000ریال

وام ضروری 120،000ریال

5- چنانچه شرکتی بخواهد سود سهام پرداختنی خودرا به صورت  سهام جایزه پرداخت کند درصورتی که سود سهمی یک نفرجمعا بالغ بر 50،000ریال باشد ثبت لازم را ارائه دهید:

 

اصول حسابداری 1

 

 

 

 

بنام خدا

کار وانضباط درکلاس 4نمره

آزمون زمستان 1387علمی کاربردی خانه کارگرطالقانی  مدرس : حسین آقامحمدی

 

الف - تعاریف زیررا مرقوم فرمایید:

1- دارایی

2- بدهی

3- سرمایه

4- درآمد

5- هزینه

6- انواع حساب

7- طبقه بندی حساب ها

8- حساب های موقت درپایان دوره راچگونه می بندند.

9- منظور از تفکیک شخصیت چیست .

10- ترازآزمایشی به چه منظور تهیه می شود.

ب -  مسایل

        1)اطلاعات مالی مؤسسه فراز در تاریخ 1386،12،29به شرح زیراست : (مبلغ میلیون ریال)

اثاثه 4،200ریال هزینه ملزومات 2،000ریال - بانک 5،000ریال - پیش پرداخت بیمه300 ریال - بستانکاران 1300ریال ،پیش دریافت درآمد900ریال وسرمایه 12000ریال است

200ریال ازپیش پرداخت بیمه هزینه شده است .موجودی ملزومات درآخرسال 500ریال باقی مانده . 600ریال ازپیش دریافت مربوط به درآمدامسال می باشد.

ترازآزمایشی را تهیه   وسپس اصلاحات لازم را با توجه به اطلاعات داده شده  ثبت وترازآزمایشی اصلاح شده را بدون ترسیم کاربرگ ارائه دهید :

             2) مؤسسه ترازدر 15فرودین سال  1385با 20میلیون ریال وجه نقد واریز شده به بانک به عنوان سرمایه کارخودراآغازکرد. درمرداد ماه مجددا مبلغ 5میلیون ریال به عنوان سرمایه گذاری درموجودی حساب بانکی خود واریز کرد. برداشت صاحب مؤسسه در15شهریور مبلغ 3میلیون وسود خالص مؤسسه بالغ بر 8میلیون ریال بود . باثبت عملیات فوق ، لطفا صورت حساب سرمایه مؤسسه را درتاریخ 31 شهریور1385نیزارائه فرمایید.

 

3) مؤسسه خرداد در طول سال 1387مبلغ 170میلیون درآمدداشت .هزینه حقوق 60میلیون وبقیه هزینه ها نیز مبلغ 35میلیون بود . صورت حساب سودوزیان را برای دوره منتهی به 31شهریور 1387ارائه نمایید.

4) شرکت شوریده در25-1-85مبلغ 600میلیون فرش به طورنسیه خریداری کرد. 29- 1- 85مبلغ 40میلیون ریال آن را برگشت داد در30-2-85مبلغ  940میلیون ریال فروش نسیه داشت . در1-3-85مبلغ 30میلیون ریال ازفرش ها برگشت شد. چنانچه درتاریخ 31-3-85موجودی فرش ها بالغ بر 120میلیون ریال باشد صورت عملکرد شرکت ودرصورتی که هزینه حقوق 50میلیون ،هزینه حق العمل 10میلیون وهزینه اجاره 36میلیون ریال باشد؛ سودوزیان شرکت را برای دوره منتهی به 31-3-1385تهیه فرمایید.

 

  

 

صفحه 1

 

بنام خدا

آزمون حسابداری مالیاتی       مدرس : حسین آقامحمدی

توضیح : نرخ ماده 131 پس ازمعافیت های مقرر:

تا 30میلیون15درصدتا 100میلیون 20%تا 250میلیون 25%تا 1میلیارد30%بالاتر35%

نرخ مالیات برارث وراث طبقه اول پس ازمعافیت :

تا50ملیون5%تا200ملیون 15%تا500ملیون25%وبالاتر 35%

(معافیت مقرربرای  هرورثه 30میلیون و ورثه زیر 20سال 50میلیون ریال می باشد)

 

سؤال :

1)     وراث طبقه اول چه کسانی هستند ومعافیت هریک چه میزان است ؟

2)     طبق ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم درچه مواردی مالیات مؤدی ازطریق علی الرأس تشخیص می شود؟

3)     طبق ماده 45 برای اخذوامی به مبلغ 30،000،000ریال ازبانک ، چه میزان سفته خریداری می کنید یا به تعبیری دیگر چه میزان حق تمبر اخذ می گردد؟

4)     معافیت مقرر موضوع ماده 84قانون چگونه محاسبه می شود. درصورتی که ضریب حقوق کارکنان دولت درسال 1386به میزان 454باشد معافیت مالیاتی درسال چه مبلغی ست ؟

5)     درمشارکت های مدنی (به عنوان نمونه د رمشاغل ومستغلات ... )درصورتی که شرکا بیش از دونفرباشند  معافیت مقرررا برای چند نفر وچگونه منظور می دارید؟

6)      اشخاص حقوقی وشرکت ها طبق ماده 105به چه نرخی مشمول مالیات می باشند؟

 

مسائل :

1)     دریافتی یک شرکت پیمانکار خارجی درسال 1376درایران بالغ بر 400میلیاردریال  و  عایدی یک شرکت خارجی دیگر بابت حق واگذاری امتیاز درایران بالغ بر 120میلیاردریال بوده است . نخست درآمدمشمول مالیات هرشرکت را جداگانه وسپس مالیات متعلق را نیز محاسبه وچنانچه پرداخت ها به این شکل باشد ثبت حسابداری را نیز انجام دهید : 25% به عنوان پیش پرداخت ، 20% دیگر به صورت علی الحساب وبقیه هنگام قطعیت .

 (درآمدمشمول مالیات را 12%دریافتی ودرآمدمشمول مالیات برای حق واگذاری امتیاز را 20% عایدی منظور بفرمائید)

 

2)     مرحوم بزرگوار درسال 1380 دارفانی را وداع گفت . اموال متوفی شامل یک قطعه زمین به مساحت 900مترمربع به قیمت هرمترمربع 22،000،000ریال . یک باب خانه مسکونی کلنگی به مساحت عرصه 600مترمربع به ازای هرمتر مربع 18،000،000ریال واعیانی 300مترمربع هرمتر 700،000ریال . دیون مستند بانکی 120،000،000ریال . هزینه های کفن ودفن 100،000،000ریال . وراث اوعبارت از همسر ودودختر ونیزیک پسر زیر 20سال می باشد. مالیات مورد نظررا محاسبه فرمائید . 

صفحه 2

3)     شخصی درسال 1386واحدهای مسکونی درتهران را به شرح زیر اجاره داد:

140مترمربع طبق اجاره نامه رسمی ماهانه 6میلیون ریال . خانه دیگری با زیربنای مفید 110مترمربع به ارزش معاملاتی  اجاری هرمترمربع 40،000ریال . واحدمسکونی دیگری با 180مترمربع زیر بنا و اجاره رسمی ماهانه 7،100،000ریال . ملک دیگری بازیربنای 80مترمربع بدون دریافت اجاره به خانواده ای واگذارکرد .( ارزش تقویمی املاک مشابه این خانه دراین محدوده هرمترمربع 30،000ریال می باشد). درصورتی که این مالک خوددر سال مورد نظر مستأجر باشد وکلا بالغ بر 32،000،000ریال اجاره پرداحت کرده باشد مالیات متعلق را محاسبه فرمائید.

 

4)     مسعود وساعد به خرید وفروش کالا مبادرت دارند . درسال 1386فروشی معادل 8،400،000،000ریال داشتند . ضریب فعالیت این دوبزرگوار 10% ویکی ازآنان کارمند دولت نیز می باشد. درآمد مشمول مالیات ومالیات متعلقه را محاسبه فرمائید. 

5)     حقوق ومزایای کارمندی درسال 1386ازقرارماهی 6،400،000ریال وازمسکن با اثاثه واتومبیل با راننده نیز استفاده  می نماید به فرض که همه ماهه به طور متوسط از 60ساعت اضافه کار نیز برخوردار باشد، درآمد مشمول مالیات ومالیات متعلقه را محاسبه فرمائید.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنام خدا

دانشکده علوم اقتصادی حسابداری رایانه

آزمون مورخ 5/10/1387پنج شنبه ساعت 9الی 11 -  مدرس : حسین آقامحمدی

الف)) کدینگ مناسبی برای گروه ، کل ومعین ( تفصیلی وجزء وریز)عناوین حساب های ذیل اختصاص دهید :

1-    دارایی های ثابت ، سرمایه گذاری وذخایرمربوط به آن

2-    موجودی مواد، کالای درجریان ، کالای ساخته شده ، سایر وکالای امانی شرکت نزد غیر وذخایر مربوط به آن

3-    دارایی های جاری نقدوبانک ، مطالبات وسرمایه گذاری کوتاه مدت وذخایر آن

4-    حساب های پرداختنی ، پیش دریافت ها ، اقساط جاری تسهیلات بلند مدت ، سود سهام وکالای امانی دیگران

5-    سرمایه ،اندوخته ها ، سود وزیان انباشته،حسابهای پرداختنی و تسهیلات بلند مدت مالی وذخایرمزایای پایان خدمت کارکنان

6-     حساب های انتظامی ، کنترلی ، جاری (اشخاص)، تراز افتتاحیه واختتامیه

7-    درآمد ، فروش محصولات (داخلی /صارات)،سایر درآمدوهزینه عملیاتی وغیر عملیاتی وبرگشت وتخفیفات

8-    هزینه مواد، دستمزد، دستمزد، سربار وهزینه ای اداری تشکیلاتی ، توزیع وفروش ،مالی وسایر هزینه ها

9-    قیمت تمام شده کالای درجریان ، ساخته شده ،خریداری شده ،فروش رفته وعملکردد وسودوزیان

ب)) محاسبات ونحوه گزارش دهی را برای تعیین سود هرسهم درهرمرحله را دریک شرکت سهامی عام نسبتا بزرگ که دارای 10میلیون سهم 10،000ریالی است با عنایت به اطلاعات ذیل نشان دهید:

فروش خالص 300میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته 160"

هزینه های عملیاتی 70"

سود حاصل ازتوقف بخشی از عملیات شرکت 5"

زیان ناشی از اقلام غیر مترقبه (سیل) 1"

زیان غیر عادی (رأی محکمه)2/"

آثارناشی از تغییر رویه های حسابداری 4/"

ج)) حقوق ودستمزد ساعتی یک کارگر 20،000ریال . کارکرد ایشان 61ساعت درهفته . سایر مزایا ماهانه 480،000ریال ، فوق العاده وشرایط سختی کار360،000ریال حق مسکن 100،000ریال ، خواربار 50،000ریال حق اولاد وهمسر طبق تعرفه ها ی مقرر.

لیست حقوقی مربوط به 31 شهریور 1387را ازطریق رایانه تهیه وکسور قانونی وحقوق ویژه را تعیین وثبت های حسابداری را نیز نشان دهید.

د)) حقوق یکی از کارکنان دولت درسال 1387ماهانه 2،300،000ریال ، فوق العاده مدیریت 2،700،000ریال ،حق جذب 1،900،000ریال ،سایر مزایا 1،800،000ریال ، اضافه کاری 75ساعت ، حق همسر معادل 70%حقوق مبنا درضریب سال ، حق اولاد 20%حقوق مبنا درضریب سال وبه تعداد یک فرزند. کسور قانونی اعم ازمالیات وبازنشستگی سهم کارمند ودولت را با توجه به نرخ های مقررمحاسبه ولیست مربوطه را ازطریق رایانه تنظیم وثبت حسابداری را ارائه دهید.

(اسامی دانشجویانی که درکلاس به طور میانگین 4تا 8جلسه حضورداشته وآزمون داده اند)

آقایان: احمد ابراهیمی – حسن عسکری – مسعود تابان شاهی – علی اکبر توکلی – مسعود گروسیان –علی جعفرنژاد- محمد رضا سهرابی – محمد اسماعیل سراج – محمد باقر اعلایی – عباس کاظمی اسکی – علیرضا هاشمی – اسداله طایفی نصر آبادی  )

 

بنام خدا

 

آزمون اصول حسابداری1 دی 1387علمی کاربردی خانه کارگرطالقانی  مدرس : حسین آقامحمدی

کار وانضباط درکلاس 4نمره

الف - تعاریف زیرراارائه دهید:

1- دارایی

2- بدهی

3- سرمایه

4- درآمد

5- هزینه

6- انواع حساب

7- طبقه بندی حساب ها

8- حساب های موقت درپایان دوره راچگونه می بندند.

9- منظور از تفکیک شخصیت چیست .

10- ترازآزمایشی به چه منظور تهیه می شود.

ب -  مسایل

        1)اطلاعات مالی مؤسسه فراز در تاریخ 1386،12،29به شرح زیراست : (مبلغ میلیون ریال)

اثاثه 4،200ریال هزینه ملزومات 2،000ریال - بانک 5،000ریال - پیش پرداخت بیمه300 ریال - بستانکاران 1300ریال ،پیش دریافت درآمد900ریال وسرمایه 12000ریال است

200ریال ازپیش پرداخت بیمه هزینه شده است .موجودی ملزومات درآخرسال 500ریال باقی مانده . 600ریال ازپیش دریافت مربوط به درآمدامسال می باشد.

ترازآزمایشی را تهیه   وسپس اصلاحات لازم را با توجه به اطلاعات داده شده  ثبت وترازآزمایشی اصلاح شده را بدون ترسیم کاربرگ ارائه دهید :

             2) مؤسسه ترازدر 15فرودین سال  1385با 20میلیون ریال وجه نقد واریز شده به بانک به عنوان سرمایه کارخودراآغازکرد. درمرداد ماه مجددا مبلغ 5میلیون ریال به عنوان سرمایه گذاری درموجودی حساب بانکی خود واریز کرد. برداشت صاحب مؤسسه در15شهریور مبلغ 3میلیون وسود خالص مؤسسه بالغ بر 8میلیون ریال بود . باثبت عملیات فوق ، لطفا صورت حساب سرمایه مؤسسه را درتاریخ 31 شهریور1385نیزارائه فرمایید.

 

5) مؤسسه خرداد در طول سال 1387مبلغ 170میلیون درآمدداشت .هزینه حقوق 60میلیون وبقیه هزینه ها نیز مبلغ 35میلیون بود . صورت حساب سودوزیان را برای دوره منتهی به 31شهریور 1387ارائه نمایید.

6) شرکت شوریده در25-1-85مبلغ 600میلیون فرش به طورنسیه خریداری کرد. 29- 1- 85مبلغ 40میلیون ریال آن را برگشت داد در30-2-85مبلغ  940میلیون ریال فروش نسیه داشت . در1-3-85مبلغ 30میلیون ریال ازفرش ها برگشت شد. چنانچه درتاریخ 31-3-85موجودی فرش ها بالغ بر 120میلیون ریال باشد صورت عملکرد شرکت ودرصورتی که هزینه حقوق 50میلیون ،هزینه حق العمل 10میلیون وهزینه اجاره 36میلیون ریال باشد؛ سودوزیان شرکت را برای دوره منتهی به 31-3-1385تهیه فرمایید.

 

 

بنام خدا

 

آزمون حسابداری( 2)  دانشگاه پیام نور- طالقانی تاریخ 25-10-1387  مدرس : حسین آقامحمدی

الف )تعاریف :

1-    تعریف سیستم حسابداری

2-    تعریف وجوه نقد ونحوه تأمین آن

3-    ثبت تنخواه گردان وواریز اسناد هزینه وتسویه آن

4-    موارد مغایرت ارقام حساب بانک مندرج در دفتر مؤسسه با صورت حساب دریافتی از بانک

5- اجزای تشکیل دهنده لیست دستمزد کارگران وکسور قانونی آن

6- بیان اصل قیمت تمام شده وفرض تداوم فعالیت

7- صدوراوراق قرضه درشرکت های سهامی عام به چه منظور انجام می پذیرد.

8 - ثبت های مربوط به سود سهام پیشنهادی ، سود سهام پرداختنی وپرداخت سود را نشان دهید.

ب) مسایل :

1- شرکت تضامنی جلال وشرکاء اطلاعاتی به شرح زیر ارائه نموده است :

صندوق 200،000ریال بانک 1،800،000 ریال حساب های دریافتنی 600،000ریال موجودی کالا 300،000ریال وحساب های پرداختنی 800،000ریال است . سرمایه را خود تعیین کنید .

نسبت تقسیم سود(زیان)برای جلال 3،احمد2ورقیه 1می باشد.چنانچه سود خالص حاصل ازعملیات 6،000،000ریال باشد ثبت حسابداری انتقال سود به حساب جاری شرکا را نشان دهید .

2- سهام عادی  سرمایه شرکت آناتا:

 الف )2،000به ارزش اسمی هریک 1،000ریال به قیمت 1،500ریال عرضه شد. مانده سود (زیان) انباشته بالغ بر 600،000ریال می باشد . پس از ثبت حسابداری ، حقوق صاحبان سهام را گزارش دهید.

ب ) درصورتی که قیمت فروش هرسهم 900ریال باشد ، ثبت حسابداری وگزارش حقوق صاخبان سهام را نیز ارائه دهید .

3- جزئی از اطلاعات حسابداری سال 1385 شرکت سهامی یخ سپیداران دماوند که سودخودرا دردوسال گذشته تقسیم نکرده به شرح زیر است :

- سهام ممتاز1،000ریالی با حق انباشت سود5% ومشارکت درمازادسود10،000قطعه

- سهام عادی 500ریالی 40،000قطعه

-  سود سهام قابل تخصیص 4،900،000ریال

محاسبات سود قابل تقسیم را درسال 1385برای شرکت موصوف نشان دهید.

 4 -  اطلاعات مربوط به حقوق یکی ازکارگران شرکتی به شرح زیراست . پس از تنظیم لیست ، ثبت حسابداری را نیز ارائه دهید:

حقوق ودستمزد: حقوق عادی 2،480،000ریال

اضافه کاری 1،200،000ریال

پاداش 800،000ریال

حق مسکن 200،000ریال

خواربار 120،000ریال

کسور قانونی :

حق بیمه سهم کارگر336،000ریال

مالیات 230،000ریال

وام مسکن 180،000ریال

وام ضروری 120،000ریال

5- چنانچه شرکتی بخواهد سود سهام پرداختنی خودرا به صورت  سهام جایزه پرداخت کند درصورتی که سود سهمی یک نفرجمعا بالغ بر 50،000ریال باشد ثبت لازم را ارائه دهید:

 

 


 
 
مالیات بر اجاره
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
 

*محاسبه مالیات املاک ومستغلات

هرکس ملک خودرا به دیگری ( غیر از پدر‏‏ مادرهمسر وفرزندان یا افراد تحت تکفل خود )واگذارد‏ اجاری تلقی می شود گرچه اجاره دریافت ننماید .

اجاره ماهانه هرچقدر باشد درصورتی که یک ملک ویا چند ملک بنام یک فرد درتهران از 120مترمربع ودرشهرستان هااز 150مترمربع بیشتر باشد  تفاوت آن مشمول مالیات بردرآمد اجاره می گردد .

ازاجاره بها به میزان 25% به عنوان هزینه های مورد اجاره کسر می شو دونسبت به 75% اجاره مالیات مقررکسرمی گردد .

برای محاسبه مالیات مبلغی را قانون مالیاتها  به عنوان معافیت مقررداشته که بایستی از درآمد مشمول مالیات محاسبه کسر نمود . میزان این معافیت به طور معمول هرسال تغییر می کند ومیزان آن طبق ماده 84قانون مالیات مشخص گردیده است . در این ماده رقم معافیت را برای همه افراد ایرانی  به این شرح بیان داشته است :

"150برابر عدد400ضرب در ضریب حقوق کارکنان دولت "  

ضریب حقوق تقریبا همه ساله تغییر می کند . به عنوان نمونه درسال 1389به میزان 875 می باشد .

محاسبه مالیات :

چنانچه اجاره بهای ملکی ماهانه بالغ بر4200000ریال باشد درصورتی که زیر بنای  ملک مورد نظر 130مترمربع  باشد مالیات سالانه آن رامحاسبه نمایید .

چون تنها 10مترمربع مشمول مالیات می گرددمحاسبات به شرح زیر است :

چنانچه اجاره ماهانه را بر متراز بنا تقسیم نمایید اجاره هرمترمربع بالغ بر32300ریال می گردد. اجاره ماهانه مشمول برای 10متر بالغ بر 323000ریال می باشد . چون 25% مربوط به هزینه هاوسایر موارد قانونی ست لذا محاسبه چنین می شود:

75%مبلغ 323000ریال بالغ بر 242310ریال می گردد. چنانچه مدت اجاره یک سال باشد  درآمد سالانه بالغ بر 2907720ریال می گردد که چون میزان معافیت هرفرد سالانه بالغ بر  

 52500000ریال است و این درآمد زیر سقف معافیت مالیاتی می باشد بنابر این فرد مشمول پرداخت مالیات نمی گردد.

چنانچه مالکین املاک چند نفر باشند . به هریک از معافیت سالانه 52500000ریال برخوردار می گردند.

با توجه به محاسبات فوق مشخص شد که :‌

1-    متراژ بنا درمجموع برای تهران وشهرستان باید مورد نظر قرارگیرد

2-    تعداد مالکین مورد توجه باشد که هریک ازمعافیت خود استفاده می کنند

3-    اجاره بایستی به درآمد مشمول مالیات ازطریق اعمال ضریب 75%تبدیل شود

4-    درآمد مشمول مالیات بایستی در سال مورد نظر از میزان معافیت قانونی بیشتر باشد  تامابه التفاوت آن درمحاسبات مالیاتی منظور گردد.

5-    چنانچه مالک محل مسکونی را دئراختیار پدر مادر همسر یا فرزندان خود گذاشته برای هریک ازآن ها تنها یک واحد مسکونی راقار داد ه باشد نه بیشتر   


 
 
کسی که عاشقه - شاه نیکمردان - دریغا - امروز فردا - روزجزا - دست مرا
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
 

*کسی که عاشقه عشقش حسینه

کتاب ودفترو مشقش حسینه

جوانی ونشاط زندگانی

 بود راهی  که آیینش حسینه

* ای شاه نیکمردان  مخلوق پاک یزدان

با لطف خود غبار غم را ز ما بگردان

این وادی پرآشوب ازنیل تا به دانوب

خاموش نماز فتنه  دفع بلابگردان

* دریغا که باید گذرکردورفت

چه یک ساله باشی چه هفتادوهفت  

خوشا آنان که بستند میان توشه را

گزیدند نه  لب را  به دندان خفت

*چو نیک آمد امروز به فردامکن

به انجام آن ترس وپروامکن

چو بربام بنشست ترا مرغکی

به جان همتی کن زسر وا مکن

*تو ازقرآن وبسم الله  من از حمد ومن از الله

تو ازروز جزای دین  وانعمت ولاالضالین

   * رفت وبمن نگاه نکرد  به آه من نگاه نکرد

این که سفر نمی شود  دست مرا رهامکن   


 
 
مالیات حقوق کارکنان - کارگران
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
 

محاسبه مالیات حقوق کارکنان

با توجه به ماده 8۵قانون مالیات های مستقیم  کلیه افراد ایرانی بابت درآمد حقوق سالانه خود تامبلغ 52،500،000که درماه مبلغ 4،375،000ریال می گردد ،ازپرداخت مالیات معاف می باشند. درخصوص کارکنان دولت مالیات متعلقه   افزون براین درآمدهرچه باشد ، به نرخ 10%می باشد.

درموردکارکنان بخش خصوصی پس از منظور کردن مبلغ معافیت بالا ،مالیات تا مبلغ 42،000،000ریال سالانه به نرخ 10% ومالیات بقیه درآمد به نرخ مقرردرماده 131قانون مزبور محاسبه می گردد.  

با توجه به ماده ٨۴قانون مالیاتها میزان معافیت مالیاتی موء دیان مالیاتی همه ساله با اعلام ضریب جدید حقوق کارکنان دولت بدست می آید .

ومحاسبه آن عبارت است از : 150برابر عددمبنای حقوق پایه کارکنان(400) ضرب در ضریب هر ساله :

مثال درسال 1389: (ضریب حقوق کارکنان دولت درحال حاضر ۶٣۶می باشدکه مقرراست در ۵٠٠٠ضرب ومبلغ عیدی سال ١٣٨٩بالغ بر ٣،١٨٠،٠٠٠ریال گردد)اگر ضریب 875باشد:

52،500،000=875*400*150

به توضیح دیگر : اگر کسی سالانه  مبلغ 94،500،000ریال درآمد حقوق وسایر مزایا واضافه کار داشته باشد پس از معافیت ، تنها حد اکثرتا 42،000،000ریال به میزان 10% مالیات پرداخت خواهد کرد .

مثال : اگر شخصی ماهانه 4،500،000ریال حقوق داشته باشد درآمد سالانه او بالغ بر 54،000،000ریال خواهد بود . چون سالانه تا مبلغ 52،500،000ریال از پرداخت مالیات معاف است بنابراین تنها مبلغ 1،500،000ریال آن مشمول مالیات به نرخ 10% خواهد بود که مالیات آن سالانه بالغ بر 150،000ریال ودر 1ماه بالغ بر 12،500ریال خواهدشد .

مثال دیگر :

چنانچه حقوق ، انواع  فوق العاده،  مزایاواضافه کار فردی سالانه  ٩٨،٠٠٠،٠٠٠ریال باشد:

سالانه تا 52،500،000ریال معاف

سالانه تا 42،000،000ریال 10%مالیات که می شود 4،200،000ریال

حال تکلیف  این مبلغ روشن شد : 52،500،000+42،000،000=94،500،000  

باید تفاوت 3،500،000=94،500،000-98،000،000 روشن شود :

نرخ مالیات بالای مبلغ 94،500،000ریال ازروی نرخ ماده 131قانون مالیات ها استفاده می شود :

که چنانچه به نرخ های مندرج درماده 131سری بزنید ، نرخ مورد نیاز ما درجدول 20% خواهد بود که دراین صورت مالیات مبلغ تفاوت ،یعنی مبلغ 3،500،000ریال به مأخذ 20%  به  700،000ریال بالغ می گردد.

جمع مالیات بدست آمده :

برمبنای 10% مبلغ 4،200،000ریال

برمبنای 20%مبلغ 700،000ریال

جمع مالیات سالانه  به مبلغ 4،900،000ریال

که چون هرماهه بایستی مالیات متعلق کسر وبه دارایی پرداخت شود ، مالیات ماهانه :

408،333=12/4،900،000ریال می گردد.   

 


 
 
اصلاح داده ها وگرفتن مغایرات بانک
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
 

اصلاح داده ها :

چنانچه نیازی به اصلاح اطلات حسابداری باشد ، ازمنوی اصلی سیستم فلش کوچک کنار گزینه حسابداری را کلیک سپس درردیف 15"گردش حساب " را کلیک می نمایید . منوی گردش حساب دوره مالی  می آید . درقسمت "عنوان حساب "  کد موردنظر یا شح مختصری از نام حساب را تایپ می نمایید . چنانچه روی آن اینترشود زیر منوی لازم احضار که چنانچه روی آن دوبار کلیک  یا اینتر نمایید حساب موردنظر می آید .جلوی عنوان حساب درمنوی گردش دوره مالی (سند) می آید . چنانچه ازقسمت پایین گزینه "بازسازی " زده شود شماره ،شرح ، بدهکارو ... ظاهر می گردد. اینک با ماوس کنار  پیکر سند ، حرکت تا به نقطه دلخواه یا سند مورد نظر یا مبلغ موردنظر دسترسی پیدا کنید . فرض کنید مورد یافت شد که دراین صورت سطر دلخواه انتخاب گردیده است . روی آن دوبار کلیک کنید تا سند حسابداری ظاهر گردد. چون سند حسابداری مخصوص یک روز مشخص است . روی آن باماوس حرکت نموده وهرسطر یا سطوری که لازم است راانتخاب  واززیر منو گزینه اصلاح را بزنید وپس از بررسی با زدن اینتر ستون لازم رافعال واطلاعات موردنظررا اصلاح  نمایید. پس از انجام اصلاح درهرستون  باید اینترنموده  ودرنهایت گزینه"ثبت " را درزیرمنوی سند بزنید . اینک عملیات اصلاح پایان پذیرفته است . می توانید منورا ببندید واز این محیط خارج شوید .

گرفتن مغایرت بانکی

می توانید از منوی اصلی در کنار گزینه حسابداری کلیک تا به سطر مغایرت بانکی برسید . روی آن کلیک کنید تا منوی "مغایرت بانکی " ظاهرگردد.مقابل  حساب بانک  باید شماره حساب موردنظررا از کنار آن که باعلامت سبز رنگ مشخص شده انتخاب نمود . با این توضیح که مقابل جایی که نوشته شده "حساب بانک" کلیک نمایید سرفصل های حسابداری ظاهر می گردد.روی شاخه دارایی وسپس دارایی جاری وسپس روی بانک وسپس روی شماره بانک مورد نظردوبا ر کلیک نمایید . آن گاه درمنوی مغایرت بانک ومقابل حساب بانک هم شماره وهم نام ومشخصات بانک مورد مغایرت می آید . همزمان گزارش وگردش عملیات بانک نیز مشاهده می گردد. برای گرفتن نتیجه وانجام عملیات مغایرت می توان با ماوس فاصله تاریخی مشخصی را انتخاب کرد یا تاریخ مورد نظررا درمقابل ازتاریخ - تاتاریخ انتخاب وثبت نمود . دراین حالت به گزارش مورد دلخواه دراین فاصله می توان رسید . عملیات جستجو ومقابله اطلاعات ثبت شده با ارقام صورت حساب بانک  انجام ومغایرت لازم بدست می آید .می توان گزارش مورد نظررا به طریق دستی  یا از طریق انتقال به اکسل بدست آورد. ( البته سیستم هایی وجوددارد که به صورت هوشمند اطلاعات دفتررا با بانک به صورت آن لاین مقایسه ومغایرات را اعلام می دارد)  


 
 
زوزه گرگها
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
 

***26دی 89

گرگ ها ازچه زمستان ها زوزه می کشند

گرسنگی درد گرانی ست که جز به زور درمان ندارد  

تا سگ نباشی ضعف گرسنگی را نمی شناسی

چه سگی گوشت گوسفند وبز را مباح نمی داند  

یا دوست ندارد

یا به آن عشق نمی ورزد

اما وفای به صاحب مانع از درندگی اوست

دردنیای وحوش چیزی

بالاتر ازهوس و جود ندارد وهوس اوج درندگی درنهایت گرسنگی ست

تا آدم نباشی درکی از  قوت سیری نداری  

ونمی فهمی که سیری منشأ همه تجاوزات ست

قتل وغارت ونیستی!

گرگ صفتی دارد که میزان درندگی اورا

درمیان تمام درندگان ممتاز کرده است

وقتی میان گله می افتد به دریدن یک گوسفند بسنده ندارد

تا بارفیقانش دوسه روزی را سیر بگذراند  

ولی هرچه گوسفندسرراه بگیرد می درد

 ولاشه آن را در اسطبل یا بر زمین می گذارد  

این حرص ،خدادادی ست نه اکتسابی

این چه رازورمزی ست که هنوز برای کسی روشن نشده

چشمان هوس گرگ که بازمی شود ، وجدان معنا ندارد

زندگی یکی دوساله ویا چندماهه گوسفندمعنایی ندارد

چه کسی گفته گوسفند صرفا خوراک آدمیزاد مهربان ونجیب ست

گوسفند وبز خوراک آدمیزاد ست 

ولی در سال سهم گوسفند یک خانوارنباید از یکی تجاوز کند

که اگر کرد در آدم بودن آن ها شک کنید  

گرگ ها با سرمای زمستان غریب ترین موجودات و

گرسنه ترین درندگانند

اما گوسفندان در طویله گرم ونرم !

عطر کاه که از گل وبرگ وساقه

خشک یونجه ها وساق گندم ها

می آید ،سرمست وگاه شیرمستند

چه خبر از شکم های چسبیده به پشت

گرگ ها وسرمای درون آن هادارند

میش ها که سرمست ازباده هوس تند قوچ ها

باردار و دررءویای بره های خود

درآخرزمستان وآغاز بهارند

هرگز محرومیت گرگ هارا

دریخبندان زمستان نچشیده اند

چه خبر ازاین ماجرا

درکدامین محکمه ،درندگی گرگهای گرسنه و

بره ٌ گی گوسفندان چرب وسنگین

 جرم شناخته شده

زوزه گرگان گرسنه،

 درشب سرد زمستان

که همه طویله های حیوانات اهلی

 مهروموم شده ونفوذ نا پذیرست

خبر از خوردن بچه آدم ها می دهد

که آدم ها خلاف خلقت خدا راه را بر

گرگان سرمازده وگرسنه بسته اند

وآدم ها مجبورند بر آخور طویله هاشان

سوراخ کوچکی بگذارند

تا گرگ ها به ضرب پنجه پر قدرت خود

روزی خودرا ازخالق هستی وا ستانند

وصدقه ای را که آدمیان از آن دریغ داشتند

اینک به زور  ادا نمایند

وپس از غلبه گرگ ها بر گوسفندان

بگویند شکر خدا

این هم قضاوبلای دیگری ! 


 
 
شاید دیده باشید
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
 

مهدی به سرعت می دوید

یک قوطی خالی کوچک را درمحوطه بیست سی متری می گذاشت

چه خبره

فلانی به من گفته هروقت ازین طرفا میای یه جایی برای پارک ماشین منم بگیر

پس از دقیقه ای ماشین آمد اما پارک نکرد

مادرم صندلی جلو کنار راننده ومن با بچه کوچک صندلی عقب کنار محمود به طوری که یک نفر دیگر هم بین من ومحمود بود، نشستیم .

من توجه زیادی نکردم وبه هوای این که شاید مزاحمم حتی سلام هم نکردم . کمی نگران بودم که چه باید بکنم .درمسیر یواش یواش من به خواب رفته بودم به طوری که وقتی بیدار شدم خودم رادرماشین دیگری دیدم وخبری از محمود نبود .

درمسیر راه ده پانزده نفر از جوونایی را دیدم که کنار راه ایستاده وحرف می زنند ومثل آدم های منتظرپیرامون چیزی بحث می کنند وهمه نسبت به موضوع بحث هم نظرند . هرکسی از محمود طرفداری وخوبی های اورا به رخ می کشید . دقایقی بعد قرارشد به کوچه نسبتا وسیعی برویم . مردم جشن کوچکی گرفته ولباس های محلی ببر کرده ومشغول رقص وپایکوبی شده بودند . ازاین گروه شاد گذشتیم. کنار راه چیزهایی مثل خیمه بپا شده ولی مردم ازآن ها بیرون واطراف محمود چمباتمه زده بودند. ماهم نزدیکی های محمود جایی پیدا کردیم . محمود محاسنش خیلی کوتاه واندکی خسته وضعیف بنظر می رسید . یکی از بستگان که محرم بود و ظاهرا ازشهرستان آمده بود محمود رابوسه زدویه حالت دلسوزانه وتشکر آمیزی به خود گرفته بود . اطرافیان از او سئوالاتی کردند که به طرز جذابی به آن ها پاسخ می داد . درعین خستگی روزمره برای گپ زدن وپاسخگویی به گرفتاری های مردم ازصمیم قلب مایه میذاشت .منکه اولین بار به این نزدیکی روبروی او بودم ازاین برخورد بسیار راضی بودم . نمی دانم چه باعث شده بود من با او خوش وبش نکنم . شاید همان مزاحمت اولیه وسوار شدن به ماشین ایشان ویامقام بالای او که ایجاب می کرد من کرنشی داشته باشم . یا بدگوی های مکرر مردم  چنین ایجاب می کرد .به هرشکل ،از رفتار خودم خیلی ناراحتم وخودم را نمی بخشم وبه بزرگواری او غبطه میخورم . وخیلی خوشحالم که می توا ن گذری هم عالی ترین مقام اجرایی راد رکوچه وخیابان بدون تشریفات وگاه بی اهمیت ملاقات کرد ومتأسفانه نسبت به او کم توجه هم بود . ماخودرا در باغ های انبوه با درختان میوه م شاهده کردیم ، در صورتی که او می رفت تا باز هم کار شبانه روزی خودرا دنبال کند .شما که حتما ایشان را می شناسید واحتمال داردهم به طور تصادفی اورا از نزدیک در گوشه ای از محل زندگی خود دیده باشید .      


 
 
خدا شناسی را بلدی
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
 

** 25دی 89

گیرم که تو یک پیراهن بیشتر ازمن پاره کرده ای

یک لیوان آب بیش از من نوشیده ای

من چه باید بکنم

من چه باید بکنم تا به حرفم گوش کنی

چه بایدم تا نظرمرا هم بشنوی

توکه  با داس سخن کلام مرا درو می کنی

تو که فرصت به بمن نمیدهی تا کلامی را تمام کنم

توکه نمی دانم به چه بهایی وبه چه مجوزی

هرچه دلت می خواهد بگویی ونتیجه بگیری

که آری این چنین  ست که من می گویم

 

من برای حرف هایم دلیل دارم

من وقتی چیزی را می گویم  نباید  به آن شک کنی

شک تو کفر توست وتو چه می دانی خدا کیست

آیا خداشناسی را بلدی

آیا می دانی خدا شناسی یعنی چه

تو باید بپذیری که من آن چه می گویم حق است

 وتو نادان تر ازآنی که بفهمی خدا کیست

خداشناسی وایمان بخدا راه دارد

راهی که به آن میندیشی راه درستی نیست .

 

" من که هنوز چیزی نگفته ام"

 

تو لازم نیست چیزی بگویی همین

بس که حرف های مرا نمی فهمی

همین بس که اعتقادت ضعیف ست

برو ابتدا ایمانت را کامل کن سپس با من بحث کن

تو هنوز خیلی خامی  این موضوعی ست که دست گیرمن شده است

سال های فراوانی لازم داری تا بفهمی منظور از خلقت بشر چه بوده

باید سال های درازی وقت بگذاری واز راهی که من رفته ام  بفهمی

 

"من که ادعایی نکرده ام"

 

این هم خودش یک نوع ادعاست تو چکاره هستی

که ادعا کنی  تو کوچکتر ازآنی که بتوانی درباره خدا فکر کنی

وحتی کوچکی برای این که بتوانی در باره صفات خدا فکر کنی

تا چه برسد که با من وارد بحث شوی

بحث درباره این موضو ع ها به آدم خبره نیاز دارد که تو نیستی

 

"خودت مگر .."

 

حرف مرا قطع نکن  من با توفرق دارم

خودت را با من مقایسه نکن

من عمری را به خدا شناسی وآداب آن گذرانده ام

اگر قرارباشد هرآدمی مثل تو وارد این وادی شود خدا قهرش می گیرد

بروبه خود بیا وآدم شوبعد وارد بحث شو

 

"من ازکدام راه باید آدم بشم"

 

تو آدم شدنت مشکل وحتی بعید ست

فکر کنم به همین وضع بمانی بهتر باشد !


 
 
عقل یا عشق
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
 

 

22دی 89

دیدی آن جوانه از پس دیوار سال ها

سربرآورد وسبزه پرچین کرد

آن که از پس ماهها درون تیره خاک

بالید ودرچشمان خورشید خیره گشت

بودند دانه ها که پوسیدند

بودند جوانه ها که هرگز به قامت دیوار نرسیدند

امروز روز شکفتن شگفتی هاست

فردا برای شکفتن آماده ست

وهرامکانی دست بالاتری دارد

ودست تو یارای کار افزون تر

کار آبادی کهنه های پیر

کار پیران کهنه کار با شانه های

شکوفای ترانه بهار جوانی

جوانی  جوهر وجدان انسان یگانه هستی

جوانی آن که چه قدرش دانی وندانی خواهد گذشت

از پل تاریخ باعقل وازرودخروشان تاریخ

با عشق

تو عاقلی یا عاشق  که اگر عاشق نباشی

عقل به تنهایی بهایی ندارد مگر

به اندازه زدن یک پل به درازای زندگی

وعشق ارزشی دارد به بهای ایثار جان

این بستر پیر این دنیای دون  ازپس قرن ها

به شماره میلیون ها، جوان را به جرم عشق

ودرازای یک بوسه تکفیر وسنگسار کرده

ومن دیده ام که زیر ضربه های تماشا ییان

هرزه به فجیع ترین شکل ممکن جان ارزشی ندارد

وهرزگان مصلحت پرست که بلوا بپا می کنند

 درتابوت خانه شان به بهای عقل هنوز پابرجایند

هان توای نهال برومند خانوار تمدن

با دستان شکوفه از گیسوان نسیم آخرین بوسه هارا برگیر

گرچه طوفان بنیادت را براندازد

ووجود چون سروت راقلم شکن کند

زیبایی وطنازی دختران  انگشت نشان

مزرعه هستی  دل از که نمی ستاند

آن که دل نمی دهد کنده ای ست بدون قلب 

با دودی تنوره کشان  در فضا !


 
 
روش حسابداری 2
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
 

* توضیح : درسطر بعدی درقسمت شرح می توان درصورت تکرارمطلب ، از کلید F3استفاده می نمایید که دراین صورت شرح لازم دراین سطر کپی خواهد شد .

برای چاپ سند :

ازمنوی سند حسابداری ، گزینه عملیات را انتخاب ،سپس روی "چاپ"کلیک تا گزینه مشاهده چاپ ظاهر گردد، سپس کلیک وپس از مشاهده واطمینان از عملیات حسابداری ، روی چاپ سند می زنید که در این صورت سند حسابداری چاپ  می شود .


 
 
عجبا طناب دار
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
 

عجبا !

شهدا بهر چه رفتند وازچه جان دادند!

که تو باور کنی چون شاهدی  

حکم اعدام را توباید صادر کنی

واگر آملی !نه توبدهی که به زعم خود قائدی

بایارانت بیندازی طناب داررا برگردن

اصحاب! که نه  یاران فتنه

تو به بهانه حمایت از حضرت  آقا

بی خبرکه به آستان مقدس ایشان نیزجسارت می رود

گرباد رحمتی بوزد وکلاهی از بام خانه افتد

و بر سر گذاری خودرا گم کنی وبه هرکه

می خواهی نثارکنی آنی ر اکه

برخود پسند نمی دانی  

ظلم آن که همه را بد پنداری

وتنهای تنها سردار حاکمیت رانیک

نه ازته دل که به مصلحت گل !

این ست خلاف فرموده امام عزیزمان که :

متهم می کنند یک یک اطرافیان  مرا

تا کی نوبت به من افتد     


 
 
دختران باغبان پیر - همسایه
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
 

دی89

میوه های باغبان پیرهمسایه هست

رنگارنگ وشیرین سایه درسایه

یک نگاه ساده وآزاده باید داشت

 تا تلاش وزحمت سالها چه می جوید

او که دستانش پر از خلق شکوفایی ست 

حاصل رنج فراوانش چه غوغایی ست

سردو گرم روزگار وغارت ایام

  یادگار چهره اش چون سعدی وخیام  

گل حریر دامن رءویای باورها

   درطلوع بامدادان رمز خاورها

گرنسیمی از ورای باغ می آید

   دلبری را یادمن یا دیگری باید

این بهشتی تحفه را چون جان به برگیری

 چون  به مقصد می رسد ایام هرپیری

واژه های دفتر عشق وتمنایی

  قطره ها پیشانی آن مرد مینایی

دست کم کی می توان بود با هنرمندان

 چون بیاراید گلی با چنگ وهم دندان    

میوه های باغبان سیب وگلابی یا هلو گیلاس یاشبرنگ

نه نه دختران با دستهای یونجه ای شبدر

لپ گلی سالم سرخ وسفید با ستبر شانهاشان رنگ دررنگ

سال ها بگذشته ازبخت شان  بی مادر

 باغ هم دامنگیروفکر تنهایی بابای خوب که

چه خواهد کرد دردوران سخت بابای بی یاور 


 
 
استفاده از سیستم حسابداری
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
 

استفاده از سیستم حسابداری :

یک سیستم فرضی را درنظر بگیرید :

سیستم کاربردی ما به عنوان جامع می باشد که اینک آن را بکار می گیریم :

ازمنوی سیستم گزینه حسابداری انتخاب وازآنچه مشاهده می شود،گزینه اسنادکلیک می شود. فهرست اسناد حسابداری مشاهده می گردد.چنانچه ماوس به انتهای صفحه برده شود ازروی فهرست اسناد بدون توجه به شماره ردیف (که ذیل عنوان شماره سندآمده ) درانتهای ستون شرح آخرین شماره را می خوانیم وبرای سند جدید یکی به آن اضافه می کنیم . به طور مثال شماره اسناد را درسطور موردمشاهده مثلا 19،17،21می بینیم . بدیهی ست آخرین عد 21می باشد که عددمورد نظر ما 22خواهدبود که به عنوان شماره سند جدید درنظر می گیریم . این منورا می بندیم تا به منوی اولیه بازگردیم .

اینک  روی فلش کوچک حسابداری کلیک می شود . فهرست انتخاب ها می آید . اولین را با عنوان "سند حسابداری "کلیک می نماییم . حال منوی سند حسابداری می آید . درقسمت زیرین انتخاب هایی مانند : جدید – اصلاح - .. – انصراف آمده که باید گزینه –جدید- را کلیک نماییم . حال درقسمت شرح سند حسابداری شماره 22را باقسمتی ازشرح ورودی اطلاعات تایپ می نماییم . پس از اینتر  می رسیم به ستون "کد و نام"{ اگر حساب قبلا معرفی نشده باشد ، ازمنوی سند برمی گردیم به منوی اولیه سیستم . دراین حالت ماوس را روی فلش کوچک حسابداری برده ، آن راکلیک می نماییم . از صفحه ای که باز شده ، درسطر دوم آن "سرفصل حساب" را بازمی کنیم . آن گاه عنوان مورد نظر وکد مربوط به آن را ثبت می نماییم . } قسمتی از نام را تایپ نموده سپس روی آن کلیک یا  اینتر نموده وسپس درفهرست روبرو دنبال سرفصل مورد نظر که کد مربوطه نیز کنارآن نوشته شده می گردیم . پس از مشاهده ، روی آن کلیک نموده که خود بخود می رود درقسمت "کد  و نام" سند می نشیند . روی آن اینتر نموده سپس به ستون بدهکار می رسیم . مبلغ مورد نظررا وارد  واینتر می نماییم . بعد با ماوس به ردیف بعدی می رویم وبرای ثبت بدهکار برای "کد ونام" دیگری به همین شیوه عمل می نماییم . ستون بستانکار نیز به همین گونه چیده می شود ودرنهایت که ازثبت عملیات فارغ شدیم . ذیل سند حسابداری گزینه "ثبت " رامی زنیم . اگر سند دیگری نداریم ، از منوی سند بیرون می رویم . درغیر این صورت ، شماره سند بعدی که دراین نمونه 23خواهد بودرا درابتدای شرح می زنیم وهم چون سند 22رفتار می کنیم .  

 


 
 
عید مذهبی
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
 

دربرخی از کشورهای اسلامی حدود ۴٠روز قبل از سال نو مسیحی چراغانی وبساط شادی راه می اندازندکه زادروز مسیح مصلوب یا مظلوم گشته بدست مسیحیان را جشن بگیرند . عجبا که این جشن ، شکوه وجلوه خودرا درمراکز خرید وبرج های عظیم تجاری خیلی بیشر وجدی ترنشان می دهد. مراکز خریدی که نه مسیح را می شناسند ونه مسیحیت را حرمت می گذارند. عید یهود هم به شیوه خود وعید اسلامی هم به آیین خود . هرچه ازدایره دین ومذهب فاصله می گیری ، زرق وبرق وشعایر ساخته دست بشررا بیشتر اهمیت می دهی . به اصطلاح کاسه داغ تر ازآش . یک عارف وارسته ،یک متدین برجسته ، یک مسیحی ناب دراوج دلبستگی لحظه ای را به دعا کفایت دارد. در برخورد مظاهر دیگر مذهب نیز مردان حق بی جنجال وعاری از هر تکلف به زیارت ویا عبادت دراماکن مقدس می پردازندواگر نشناسی وندانی مقام روحانی آن ها را هرگز اعتنایی هم به  آن ها نداری . چون آنان نیز نیازی به اعتنای توندارند. اعتنای حضرت منیع وحی وحاملان وعاملان وحی برای آنان ارزش دارد. ولی روش ومنش آنان در ادای دعا ونیایش مارا برآن نداشته که ازسروکول هم بالانپریم برای این که بتوانیم انگشتان خودرابه ضریح مطهر برسانیم . چهل سال پیش که اطراف ضریح حضرت ثامن الحجج (ع)بسیار خلوت بود . شخص برجسته ای تعریف کرد : به طواف زیارت بودم که دیدم پیر محترمی درگوشه ای ایستاده وباحالت زاروگریان زیارت نامه می خواند . چون عکس اورا قبلا دیده بودم، اورا شناختم آیت الله گلپایگانی بود.من از جسارت وبالاپریدن های خود شرمنده شدم  وباخود گفتم کدامیک از زیارت خود بیشتر لذت برده ایم من ، ما، یا ایشان . من تصور کردم که همه ما به اندازه هم فیض برده ایم چون دراین مکان امام نگاه به مقام آدم نمی کند . ولی یک موضوع مهم ست وآن لذت زیارت نیست . آداب وادب زیارت است ونیازردن زایرین دیگر . درسایرشعایر به ظاهر مذهبی وشبه مذهبی نیز این افراط را داریم به گونه ای که خودمان نیز بدون توجه به دیدگاه بیکانه از کارهای خود شرمنده ایم . دراین گونه موارد خیلی ریا می کنیم . قصه گریستن وگریاندن وخودرا به گریه زدن موضوع دیگریست وبساط به راه انداختن وتبذیر وتندروی در مسائل موصوع دیگر . به امید وقار مذهبی ومتانت رفتاری تا راه را برای گروندگان به دین حق هموارتر وجوانان اهل خودرا نیز با اعمالمان نسبت به شعائرراستین دین  بیزار نکنیم       


 
 
رازها پیوسته نمی ماند
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
 

 

رازها پیوسته نیست

شاید مجبوریم هر چند گاه یک بار رمز خودرا بگشاییم وآن چه برایمان حیاتی ست را جدا واز نو رمزگذاری کنیم . رازهای ما شاید امروزدیگر راز نیست ؛زیرا حادثه ای آن راافشاکرده است . ازآن خبر نداریم . اطرافیان خیلی مواظبند . هرحادثه ای که برای آدمی رخ می دهد اغلب آنان زودتر خبر می گیرند . ما مجبوریم برای پنهان کردن فلان ماجرا به گونه های مختلف حاشیه بریم .هزار دلیل وبهانه بتراشیم تا آنان رااز ماجرادور کنیم . ونظر آن هارا تغییر بدهیم . ولی آنان باتأیید مطلب وعلامت سر می فهمانند که متقاعد شده اند ! حادثه در هرجایی اتفاق می افتد . آشپزخانه .کبریت وگاز .بگو مگو با همسایه ها . درگیری درمحیط کار. جاده وماشین وکسانی ازدور مراقب . اکنون بیهوشی وبی خبر . خیلی از رازورمزت افشا گردیده است . یک شماره یا یک مشخصه می گوید نام تلف شده محمدی ست . زنگی می خورد وجواب می شنود : نه . نمی شناسم . کدام محمدی . نه . سپس با یکی دیگر ازدوستان وآشنایان تماس : الو شما شخصی بنام محمدی می شناسی ؟ کدام محمدی . دوباره با بعدی تماس .این بار ازشماره موبایل می شناسند ومی گوید بفرمایید . محمدی اینک دربیمارستان ...

بعداز ساعت ها وساعت ها بربستر تو حاضر می شوند . بازهم تو بی خبر . تمام قضایا گزارش شده . تو نیز درحال بهوش آمدن ،اطلاعات زیادی منظم وغیر منظم داده ای . کسانی راکه همیشه ازکار خود بی خبر می گذاشتی واطلاعات زندگی ات را ازآنان مخفی می کردی . اینک درپیش رو وتقریبا ماجراهایی را خبر دارند که توخبر ازآن نداری                                


 
 
ما به دنبال ابرها که ببار
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
 

دی 89

ما به دنبال ابر ها که ببار   ابر می رفت ومی غرید بر یار

 که تویی مایه خجالت من  عیب پنهان نه برحکایت من

ای نجابت گذشته فکری کن   دامنم را ترانه عطری کن

آن زمانی که گیسوانم را   می کشیدی به شانه جانم را

می سرودی ترانه های امید  گوش جانم  به دانه های سپید

دانه های تگرگ رءویایی  رقص باران وفصل شیدایی

گرنسیمی گذشت زگیسویم  یا گرفتی توبوسه ازرویم

می شدم من عروس رءویاها  بال دربال مهر سوداها

ابر دیگر زبان به شکوه گشود  دل به دریا چنان که باید بود

که تویی همچو خاله ات نازا   ندهم من ترا  نه مزد و بها

راه بسته مرا زپیش وزپس  این مصیبت نگویمت با کس

لحظه دیگری نخواهی دید  می شوم  دور زورطه خورشید

ابر اگر چون منی عقیم باشد  به کزان باطنش لئیم باشد

من ترا می سپارمت به خدا  وقت آمد شویم زهم جدا

می روم تارسم به مقصد خویش  حرف تو کرده این دلم راریش

ابر دیگر فغان کرد وبسوخت  لب ازین ماجرا  بباید دوخت

دردلش گفت خدای حی ودود  بخت واقبال وعقل من که ربود

تو رحیمی وابر رحمت تو  می رساند به بنده نعمت تو

من کیم گشته ام زخود خالی  هرزمان می روم به یک حالی

حال دردست توست که رحمانی  تو کریمی ورب سبحانی

عمر من ساعتی نخواهد بود  نرسانم به بندگانت سود

تومرا قوتی که بارانم  شاد سازم قلوب یارانم

آن خبیر لطیف بنده نواز   بردمید رحمت  خدایی ساز

آسمان تیره شد تیره وتار  غرش و رعد چنان که ناید کار

هردو ابر درمیان پیچیدند   هردوخودرا یکی میان دیدند

رفت باران ترانه خوان به زمین  شیرکردآهوان خود به کمین    


 
 
خاک فکه
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
 

١۵دی 89

شیب شب وفرازروز هردویه روی سکه اند

سکه عمر آدمی بهای خاک مکه اند

این همه شور وهلهله ختم دعا وهروله

گرندهد غنیمتی زجمع بریده یکه اند

هرکه گرفت صیقلی  گشته زحق منجلی

قطره ز جوبیار حق فیض نبردچو  لکه اند

لحظه ای بی خدا مگر لحظه آدمی بود

پرده بیت اگر نشد  قابل خانه تکه اند

مرشدوپیر بهانه بود خون زدلم روانه بود

قابل قرب روی یارشهید خاک فکه اند


 
 
الله اصغر
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
 

چرا الله اکبر

امشب صفر از راه می آید

صفر نحس

صفر بلا وگرفتاری

فرموده باشند دراین ماه صدقه فراوان

دعا فراوان که لااقل دفع هفتاد بلا بکند

دعا دافع بلا ورافع درجات وشفای دردهاست

امشب نقطه تلاقی محرم است با صفر

امشب سر ابی عبدالله  به دمشق می رسد

گفته باشند دستور عمال یزید است برچراغانی شهر

چراغانی غلبه حق بر باطل

سخن نحس  یزید که  الحق لمن غلب

آری دروادی زر دروادی دیانت خرمقدسین

آن که غالب ست حق ست

وتو که غریبی و تندیس حق وخون حق ، چون مغلوبی -  باطل

واما چرا الله اکبر

همه شنیده ایم که

شهدای کربلا درخاک وخون غلطیدند

یک شهید تنها یک شهید

درخون خود ودرخاک نغلطید

خونش ازارتفاع امامت  وبالاتر ازقامت حسین (ع)

وفراتر از دستان حسین به سوی آسمان

عروج کرد و

معراج دین شد

وجسمش درآغوش حسین آرام گرفت

الله اکبر

واینک الله اصغر

که اگر تکفیر می کنند

پس الله واصغر


 
 
دخترکان - پسرکان نسل سهراب
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
 

باغ آرام وصبورم

ازپس پرچین هاو دیوارها

از ورای انبوه درختان سپیدار ، تبریزی و...  ون

ازشکاف ابرهای در گذر

درتمام سال های  تنها یی

باری درخرد و باردیگر درمرداد

آب اول برای  ترش وشیرین

آب دوم بعد ازآنی که دستانت را بریدند

ودستان پر از برگ پنجه های خوردنی ات  

سفره گوسفندان دهقان

گوساله وگاوهارا کرد رنگین

باغ دستان تو یک پارچه شیرین  می شود

بخت باکه  یارست

که با اولین یاقوت  یا درٌ ت از خوشه براق

دندان های خودراتر وتیز کند

ونوش کند لقمه بهشتی  دشت بیکران کویررا

آن گاه که دخترکان از پس شراره های مو

واز پس آبشار خوشه ها باشرم باستانی خود

شاید چشمک پسرکان نسل سهراب جوانمرگ را اشارتی

وآن گاه که خسته از بارگیری برای سبد های بزرگ

برای لیل های ده منی

لیل ها ی پر ازانگور که باید بارشوند بر استران والاغ

واینک پسران می خواهند خودی بنمایانند دربلندکردن آن

بارانگور از کیلومتر ها فاصله می آید با برکت

 برای آونگ ازسقف

ا شاید آخر های زمستان

کشمش فرا آید

ونیمی ازانگورها نیز  به کاروانسرای شیره رسد

تا له شود درچرخ دندانه های عصاری  یا

له شود زیر پای ستبر مردان کارگاهی

وآ ب انگورساعت ها بعد

 باخاک شیره ، محصول دامن کوه قبله

 دردیگ های عمیق زلال شوند ،چون اشک ماهی

وآن گاه بجوشانند بر پاتیل های نشسته بر

آتش . آتش

که از هیزم های سخت درختان واغلب از چوب مو

 یاقوت  ودرٌ دانه ها کجا چوب سخت مو کجا

ازماست که برماست !    


 
 
زن متاعی بیش نیست
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
 

زن متاعی بیش نیست

گر زتاریخ نقطه ها یا عقده هایش وا ستانی بی گمان کورمی شود .

گر ستانی از حکومت ها بساط زرق وتشریفات -

یا ستانی از مردان غرور

سخت منفور می شود

گرزشاهان  برگیری کیان یا تاج را

عاری ازتزویر واز  زور می شود

لیک از زن گرستانی  مهر اندر سینه اش  یا کودکش

زرد ورنجور می شود

خود قضاوت کن که آیا زن متاعی بیش نیست !


 
 
آیه های قرآنی
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
 

آیه های قرآنی

تو از قرآن وبسم الله

من از حمد ومن از الله

من از روز جزای دین

تواز انعمت  ولاالضالین

تو ومن

نه

همه عالم  همه آدم

یهودی ونصارا

بت پرست ،آیینه بین ، رمال

سوپرمن ،تاجر وحمال

وزیروکاسب وبقال

وآن که می پرستد آتش وگاو و خرو دجال

همه چون قطره باران

یکی دریا  یکی رود ویکی صحرا

یکی برجنگل و خشک بیابان ها

کدامین قطره  می جوید ره دریا

ره بی انتهای آسمان وابر

 

نه دیگر قطره  نه دریا

که ازان سبزه ای  روید

زسبزه گوسفندی  گاوی

وزان گرگی یا .....و  آدمی خورده

وبعد آدمی مرده

وسالهابعد خاکی درعمق یا سطح 

نشاید زان سبزه ای روید. شایدم  روید

دلیلی نیست

که قطره   قطره باید بود

یا آدم

ولی سیرش الی الله

مقصدش پیدا

یا ناپیدا !


 
 
بازنسیم دگری - وداع نبوی
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
 

6آذر89

باز نسیم دگری می رسد   ازقدمش باروبری می رسد

ازچه نسیم دگری گفته ام  وزقدمش باروبری گفته ام

این بماند به وقتی دگر    باش که دهد این دل مارا اثر

روزوداع نبوی آمده   حجت برهان نبی آمده

غافله ها ازپی هم می رسند   باروبنه برسر هم می نهند

موسم ایام وداع آمده    کشتی امت به شراع آمده

باردگر لحن خدایی شنو   از دولبش لفظ جدایی شنو

چشمه جوشان رحمت روان   جاری دل ها شده اندرجنان

ملک نبوت به ولایت رسید  ساغی کوثر به امامت رسید

تکمله دین به ابلاغ او     می بنهد بردل ما داغ او

اوکه به عمری دررحمت گشود  لطف کنان آیه رآفت نمود

سایه مهرش به سرعالمی  کسوت علمش به بر آدمی

بازگرفت این دل مغموم من خون شدن دل شده محتوم من

زین پس ،تنها علی می شود    چون که ازین پس ولی می شود

بکر وعمر کوس ولایت زنند  پنچه سر و روی امامت  زنند  

خانه نشینی شده سودای من   مصحف قرآن سویدای من

عالم قدسی براین  برکه خوش   نام علی رابزنند سکه خوش  

پرچم حق چون برافراشته شد  بذرمحبت به زمان کاشته شد.

روزمحمد نه علی فاطمه  کوثر مهدی ست دراین واهمه  

پیکر ایام چویک پیکرست  نقش ولایت زپیغمبرست

گفت مگر دین همانست که بود  گرد تغیر نپذیرد چه سود

دین به ولایت بود زندگی  راز امامت بود ماندگی

شاهد مهدی ست در معرکه گرچه ازآن دور بود مهلکه

آن که بگوید نبی مردورفت  مانده میان عددهشت وهفت  

زنده وجاوید همه مردگان  چون نفس آید بر زندگان

هرنفسی مرد ولی زنده کرد  همچو خودی را برازنده کرد

ختم نبوت به ولایت رسد  شوکت هستی به امامت رسد

مرد اگر شاعر بی دست وپا   لب کلامش بماند بجا 


 
 
مادرخوب
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

آذر 1389

مادر خـــــــــوب وصبور همچو پرستو لانه را  

  با محبت می نشــــــــاند دردورنج خانه را

 

دست تدبیــــــــــــرش برآیدازمیان آستین 

   دامن همت ببنـــــــــدد درمیان کاشانه را

 

چون که طوفان بلا ناگه افتـــــــــــددرمیان  

  چون صدف گیرد به خود هریک زمادردانه را

تب مگر جرأت کنــــــــد ازدردرآیدنیم شب 

    قطره ای با قل وهوالله پرکنــــــد  پیمانه  را

کس مگــــــر یارای غم خوردن برد اندردلش 

   چهــــره شادان می کند هم قصه و افسانه را

خاطــــــــرات نغزوشیرین در کلام دلکشش  

   بس کـــــه دارد سینه بگشاید دم  آزاده را

تومگر غفلت کنی پایت به چیــــــزی برخورد  

  کـــــوس رسوایت زند از خانه تا همسایه را

جمعیت  را شمع وتن هارا همــــــه آرام جان  

  ورد موعــــــودش کند عاقل همه  دیوانه را

دربساط خود نهــــــــان داردفراوان هدیه ها   

 هـــــرچه می خواهد دل تنگت بگو جانانه را

یک شب از حـــــلوا سخن رانی تو ازراه هوس   

 آردروغــــــــــن باگلابزعفران هل دانه را

گرهوس رانی به ییلاقات ودوردست های خوش 

  مــی کشاند ظرف وزنبیل جامه دان وجامه را 

درمسیر چون می گذاری با مسافت هـا ی دور  

   جملگـــــی خوابند کمک یارست او راننده را

باحواس جمع داردجاده هـــــــــارا زیرچشم  

  تامگرخمیــــــازه را حسرت خوری سامانه را

ضــــربه ضــربه قلب  نازش می نوازد زندگی 

   بار خـــــــدا افزون کند پرواز این  پروانه را

گـــــــــــرخدا ناکرده ماشینی زکوچه بگذرد   

 وارسی ها مــی کند هم دوست وهم بیگانه را

بامـــــــــدادناگشته بیدارست به ذکر و نا فله 

   روزتا شب در تکــــــافو هال و آشپزخانه را

ساعت شش می رود تا هفت ونیم ورزش کنـان  

  چون که ازره می رسد سنگک بگیـــردچانه را

کتلت وحلــــــــــوا فسنجونش بود آرام جان  

   سفـــــــره اش آباد سازد گشنه و ویرانه را 

ما اگر عمـــــری نشستیم پای او افسانه نیست  

   طـــــــــالع نیکش کند شیدا دل رندانه را 

نرگس ونسرین زنسل دوره شــــــــاهان  بوند 

   گـــــــــل پریسا ووحیدپرشاد پرپرشانه را

درحـــــــــریم دولت اسلام حال دیگری ست  

  شکــــــــر باید این بساط غیرت شاهانه را

میوه صبروقناعت  عزت ست ازکــــــــــردگار  

  ناسپــــــاسی بی برکت می کند  یارانه  را 

 مـــــادر این روزها که قدری دوروبارش خلوتست 

    درس ومشق داردفــــــراوان ترمی وماهانه را  

عنقـــــــــــــــریب دوران ضعف وپیری ونکس می رسد   

  دست وبال خویش باید جمع کــــــــــرد میخانه را


 
 
غدیر آخربن دیدار
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

باغدیر 3آذر 1389

گرد آیید از اقالیم و جود  حاجیان  این آخرین دیدار بود

گوهر یکدانه ای را در میان  تامگر اورا بیابید همچو جان

روح آمد این سفررا دربدن  تا رساند پیک را برانجمن

من رسولم ازپی فرمان حق ازپی تکمیل دین قرآن حق 

چون خدا نعمت تمانی می دهد  برنبی مهر امامی می دهد

چون منم مولا علی مولا بود  برجمیع مو منین والابود

تارکم من امتم را  درمیان   مصحف الله مجید ودودمان

هرکه زین ره میرود شادان بود   پیشوا وقاید  یاران بود

هرکه گم کردره فتد اندر هلاک   یافتد چون پاره سنگی درمغاک  

هدیه ای  به زین ندارم ماترک   تارک آن گو نشاند با درک  

بعد ازین جان من وجان علی  گوش دارید نوش فرمان علی 

زین سخن اعراض کردند عامیان  هم مدینه مکیان هم شامیان 

حومه وشهر ولایت بسته شد   سر به چه مظلوم عالم خسته شد  

منبر چرخ ولایت جمع شد  دیده ها محروم زنور شمع شد 

هرگروهی فکر جاه ومال بود   روزوشب  تاراج بیت المال بود  

رنگ می رفت ازرخ دین نبی  خون دل می خورد ولی وهم وصی 

شد اسیر خانه اش اندر سکوت  غاصبان نفرین ولعن اندر قنوت

پیرهن عثمان نمودند برعوام  پایمال گردید حق با ننگ ونام 

شد جمل برپا ودامنگیر شد  شیرمردان خدا زنجیر شد 

فتنه آمد ازپس هرفتنه ای  رشته هاگردید آخر پنبه ای 

 پایان قسمت اول

نیست نوردیده من مصطفا    تا بگیرد جان ودل ازو صفا

رحمت عمر مسلمانانی ما     چشمه جوشان ایمانی ما

آیه تطهیر از بهرکه بود   گرنه برآل نبی ،دارد چه سود 

دوست ودشمن درید فرمان او   گشته امت بسته پیمان او 

جای او خالی ست درجنگ جمل   تا ببیند تابعین بد عمل

ما بفضل ایزدی فایق شویم    بهر فرمان نبی لایق شویم

دست اهل کفر قطع باید نمود   گرمنافق می زند طبل عنود

ما به راه نیک  رهرو گشته ایم   راه برمرد پشیمان هشته ایم

گر بوحدت می رسیم کار خداست  راهجوی تفرقه ازما جداست  

صحنه جنگ جمل قرآن ونی  ناطق قرآن منم با نای ونی

یاد ازروز اسیری می کند   بر سر سرها امیری می کند 

یاد ازروز اسارت وای ازآن   سرزنش با گریه  هایم های ازآن

ام حسبت ان اصحاب رقیم   برسرقرآن همی خواند رحیم 

چون حسین خون خداوندی بود   قاری قرآن رضا مندی بود

زیوردنیا بلا باشدبلا   خوش برآنی که نگرددمبتلا

گرحدیث کربلا گویی مرا  چهره را ازگردغم روبی مرا  

مکتب ما آه وحسرت گشته است  اشکوخون مارا مسرت گشته است 

ای بنازم مکتب خون حسین   عالمی را گشته مجنون حسین 

آبروی دین حسین ونهضتش   تا جهان جاویو جاوید مکتبش 

روز عاشورارغم خورددرغدیر   کی به گیتی این دورا باشد نظیر

کن بساط خویش جمع ودرگذر  زین غم وماتم که داری درنظر

 

 

 

 

 

 


 
 
شعر دعای عهد
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

ترجمان دعای عهد تاریخ 25آبان 1389

ای خدای صاحب نوربزرگ وی خدای کرسی معنا سترگ

 ای خدای لجه دریای نور نازل تورات وانجلیل وزبور

 ای خدای آفتاب وسایه ها  نازل قرآن کتاب آیه ها

 ای خداوند ملایک برترین  انبیای پاک وجمع مرسلین 

 مسئلت دارم زوجه اکرمت روشنای چهر پاک انورت 

ای که هستی مالک ملک قدیم    زنده وپاینده درملک نعیم 

مسئلت ازنام اشراقی تو   هم زمین وآسمان باقی تو

  ای بنام مصلح کل امور    ابتدا وانتها تا نفخ صور

 ای توزنده پیش از هرزنده ای   ای پس از هرزنده ای پاینده ای

 زنده ای آن گه که نیستند زندگان  مردگان گیرند چهر بندگان

 زنده ای که نیست خدایی جزترا   ای خدا برما رسان مولای ما

هادی مهدی قائم رای ما   داروی درمان روح افزای ما 

 بادرودی بروی و برآل او  ازجمیع مومنین بر حال او

  درمشارق درمغارب اززمین   دشت وکوه وخشکی بحرمبین

ازمن وازوالدینم این درود  هم تراز وزن عرشی ودود

مستمر بادا کلام دلکشش   در شمار دانش  وهم مکتبش

  بازآمد بامداد بیعتم  عقد وپیمانی به عمرم عزتم

گردنم فرمان او درریسمان   بسته بادا تا ابد ازقلب وجان

 ای خدا مارا زیارانش شمار     حامی ومشتاق دیدارش بدار

هرچه خواهد دررهش گیرم شتاب هرچه فرماید مطیعم بر جناب 

من طرفدارم همه دربست او  درارادت جان دهم دردست او 

ای خدا گرمرگ شد مانع مرا همچنانم بندگان قانع مرا

کن کفن پوشان زقبرستان روان دست به شمشیروچو مشتاقان دوان

 یاورجان برکف آقا منم  درمیان شهر ودشت آوا منم

آن رخ زیبا نمایانم نما  وزفروغ چهره بینایم نما

سرمه چشمم خاک راه او   دیده ام روشن زفجرماه او

د رظهورش کن شتابی ای الاه    برخروجش می گشا آسان راه

گسترش ده شیوه شیوای او   پیرواوکن مرا شیدای او

 امراونافذ چو آب چشمه سار  پشت اومحکم چو کوهی درقرار

ازوجودش ای خدا آباد کن    با ظهورش بندگان آزادکن 

خوش گفتی کزفساد مردمان    پرشده خشکی ودریا بی امان

پس بما بنما ولی خویش را    پور دخت مصطفی اندیش را

 بارالها کن درود برآل او   درسلامت دارهمه احوال او

  تانماندباطلی اندرجهان   محوگردد بی اثرازهر نشان

آن چه حق است جامه حق پوش آن   تانماند جزحقیقت  کوش آن

بارالها بنده مظلوم را   رستگاری کن عطا معلوم را

یاوری فرما که مضطر گشته ایم  جزتویاری نیست پرپرگشته ایم

 اوکند زنده حکم مانده  را    برفرازد پرچم افکنده را

تازه گرداند سنن رابرنبی  تاکند دل رابه آن رحمت قوی

   بارالها کن درودبرآل او  برسلامت دارهمه احوال او

 بارالها کن نگهداری ازو  وزستمکاران وغوغای عدو 

شاد بادا ای خدا پیغمبرت   بادرود برآل سبط اکبرت

شادی امت زشوق دیدنش   تابعین دعوت بالیدنش

رحم کن برجمله بیچارگان   برجمیع خسته ودرماندگان

 ای خدا غم های امت واگذار   باحضورحضرتش آید قرار

 زود می آید ظهورش درپدید   گر چه دانند دیگران آن رابعید 

ما به فضل ورحمتت امیدوار   برترازخیل رحیمان  پایدار


 
 
راه پدر
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

راه پدر21مهر1389

راه پدر

 

ای عزیز رفتی وآموختی که ره چون طی کنیم توشه برگیریم وراهت هم چنان از پی کنیم

چند سوختی درفراق مهـــــدی صاحب زمان   داغ سوزت لاله وار از جمکران تا ری کنیم

صبح وهرشب ذکر یارب یارب و یا فاطــــمه  خود حدیثی خوش گـوار اتا سبو ازمی کنیم

ماهمه  ای نازنین اندر خوروخوابیم هنــــوز   روز وشب ایمان خودرا صرف ملک جی کنیم 

زرمیندوزدل مسوزان خاطــــری را شادکن     خانه عشق ومحبت بر بنــــــای نی کنیم

وقت تنگ وپای لنــگ وره بســی دورودراز      می نشاید آرزو از خسـروان کـــــی کنیم    

هرنفس گامی ست به سوی مقصدبی انتها  ای خوش آنروزیکه مرکب سوی مقصدهی کنیم  

دم به دم بانگ انالموت می رسد ازکاروان   گوش دل باید مهیـــــــــــا برندای وی کنیم

تن رهاکن بی شکیب دآرزو از خسروان کی کنی دل فناه راه دوست  چون زمستان می رســـد آن گه هوای دی کنیم

مال وفرزندزینت وزن فتنــــــه دنیا بود کوششی باید رضـــــــــــای حق را  پاپی کنیم 

 

 


 
 
من نوجوان حادثه راه ملتم
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

یازده خرداد  87

من نوجوان حادثه راه ملتم  بشکسته پاوپاره شکم درمذلتم 

دردم فزون وطاقت وتابم برآمده  درهم شکست جان وتنم عین علتم

 هریک به فکر خود به پرستاری منست با دست وپای بسته به دریای حیرتم

 موشم درخور خور آزمایش به چون وچند   بازارعلم وتجربه را چوب قیمتم

نا پختگان عرصه دانش به جستجو  دراین تن نحیف عاری زعزتم

دستان من زجستن رگ پاره گشته است  سردم ززندگانی وغرق مشقتم

مورفین هم حریف وچاره درمان من نشد   ازبس دچارماندگی ودرفلاکتم

کارازمراحل عمل وبخیه هم گذشت   چندین عمل نوشته شد اندر حکایتم

اینجا به فکر گذر عمرمی روند   نی دردپارگی وسوند آلتم

یارب مددکه ازین ورطه بگذرم  یک لحظه می رود همه اعضا به غارتم

بودی اگر طبیب دل بیقرارکس  آرام وبیصدا چو ملک درعیادتم

ازجیب خلق ببرند پول بی حساب  کشتارگاه نصیب من شد به عادتم

یک شهر واین همه تبعیض وناروا  یارب چراست این همه بحران حالتم

جایی زباله جای میوه میدهند  جائی میوه ازبهشت درحوالتم 

یک شهر وچند نرخ نداردمرام ما  آئین دیگری یقین درکتابتم

دوزخ تحمل آتش نمی کند زین کاروبارسراپا خجالتم


 
 
سری به خانه مهرووفا زنم
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

به دشت وکوه وصحراها گذرکن به گل ها ازسر لطفی نظر کن

چوگردی همسفر با همسرخود  زتیر چشم بدخواهان حذرکن

هفتم خرداد87

گفتم سری به خانه مهرووفازنم  چندی به خیل اسب جفا پشت پازنم

 دیشب صدای پنجره رامی شکست باد من زخمه برنوائی خودبی موازدم

دردی ست که سال ها به دلم مانده بی علاج  بس این دلشکسته به پرت وپلا زدم

درکنج عافیت نتوانم دمی خزید  آرام رفته ازتن ودل برهوازدم

 این تنگنا که زندگی اش نام نهاده اند بهرگذرزمعبرآن یا خدازدم

امیدواری ارنبودراهنمای من  یک گام نرفته ازآن جابه جازدم

فصل قناعتست وسپاسست بیکران  پس من چرا همه اش دست وپازدم

اینک غروب می کند گل گلزارآفتاب  با قایق شکسته به بحردعازدم

یا للعجب زتخمه نوشیروان نماند  زان بانگ مأذنه الله و لازدم

این باغ وآسمان پرازگل ستاره را  تعبیربرو نوشته به دارالشفا


 
 
الموت
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

الموت یکشنبه 18/1/87

همسفر بهارمن درسفرم کنارمن  راه به سوی نور بود گرچه بلندودوربود

صبح علی الطلوع بود راه گذشت فروع بود  راه اگر بهشت بود بذرونهال وکشت بود

برزگران دربهار دشت ودمن نقش ونگار  درنفس هوای توگل گرفته بوی تو

شاخه به شاخه نو به نو ساقه به ساقه جو به جو  باغ پر ازشکوفه را جوی پر از علوفه را

تنگه به تنگه آب را چشم نه جای خواب را  قله مگر زقاف بود  برف سرلحاف بود

پرتو زرد آفتاب  دورنمای ماهتاب  این به عشوه آن جواب  برده زدل قراروتاب

تا خط باغ می زنی بردل آب می زنی  ساق وتن بلوررا جام شراب می زنی

دست به دست یار ده بردل من قرارده این چه نشست ورفتن ست فرصت انتظارده

باد مگر نسیم بود ساق مکر زسیم بود ای سرسرفرازمن لب به لبم قسیم بود

شکر ازین فضای پاک بوی نم ست وبوی خاک  شیفته کلام توره زند بسوی چاک

 

گل دگرت به وعده داد سکر شکر به باده داد هوش چو ازسرت برفت  جان زسرفتاده داد

سوم خرداد


 
 
دادنامه خر
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

دادنامه

شنیدم اززبان مابسی حرف  بریزند همچو ریگ وبارش برف

نفهمی قسمت مارا ازل بود   صدای عّرعّرمارا غزل بود

به درس و مدرسه  خرخون بودیم   به گاه قلدری خرزور بودیم

نبودی روزگار  ،مال خران بود  به کام ما واز ما بهتران بود

زسوی دشت وصحرا وبیابان  بهاربند وطویله وخیابان

صدای عّروعّر بیداد می کرد  زهرگوشه خری فریا دمیکرد

خروسان لال بودند وقت خواندن  میان ما نه جائی بهر ماندن

همه دردشت ودر کوه وبیابان  به بودیم یکه تاز آسیابان

من از روزنخست بیچاره بودم گرفتار(پالون)پلاس پاره بودم

نه اوساری برای حفظ آبرو   نه نعلی تا روم  این سو به آن سو

ببین طرزسلوک آدمی را    همان داعی فرمان نبی را

شیروکنجدبرای مرغ وجوجه  برای قناری تخم کبوتر

برای ماده گویونجه وشبدر   یه کوفتی هم بریز تو آخورخر

خوراکم گنگری وکاه گندم  گوساله چیده سی سانتی زمن  دم

شنیدم از خر میرزا غضنفر  میان توبره دارد جوو گل پر

من حسرت به دل هرسال یک بار    خورم جوچون بگردم زاروبیمار

خوراک مانده هرگاو وگوسفند  مرا قوت است میان آخر وبند

هوس باشد مرا ازخورد تازه  علف کاه یونجه وپوست پیازه

مرا طالع نموده صاحب پیر  به سیخ وسکنه وچوب وزنجیر

به گردن میخ و زنجیرم به پهلو  بهرجا می کشید این رو ازآن رو

سیخونک را به مغز استخوانم  چرابا پیر لنگی  همزبانم

مکافات می کشیدم درسواری  می آورد م دمار ازروزگاری

به هون ونچ ونچ وهشه هشه به خارومادرو به هرچه فحشه

نه غشه بود نه سبقت دربر او     خرلنگی زیاد بود ازسر او

عروسی وعزا پا دررکابی  امام زاده قصّابی وکبابی

به حمام رفتن ومسجد گزیدن  طبیب و خانه افوام دیدن

بیابان های دور ازبهر هیزم  پی کاروتلاش حرف مردم

زسنگینی بار گوشم شده شل  به شیب جاده ها وکوچه وپل

چو گاز ازشیب تند وبارسنگین  زمن بیرون شده شرمنده ننگین

به هربار صاحبم می داد حواله  سبیل کدخدامانرا قباله

میان کو چه ها با جوب دستی     زشوخ بچه ها بی کم وکاستی 

تمام عقده ها خالی سر من     نبود یک تن رفیق و یاورمن

همه ظلم خلایق راچشیدم    نه جبرانی فقط آهی کشیدم  

حوالت برخدا وخالق ما       جز این بهتر نشاید لایق ما

چو اسم گرگ می بردند تنم را         به لرزه گوش و پا وباسنم را

گهی میخم به دندان می کشیدم      شمیم زندگی را می چشیدم

همی جفتک زنان سوی رفیقان      گهی چارنعل تا کوی رقیبان

گهی سر برسر هم مگذاریم      قرارروزفردا می گذاریم 

دلم می خواست جوانی صاحبم بود    به چالاکی وفرزی طالبم بود

به دور ازچشم تیز صاحب خود      سروگوشی به آب ازجانب خود

به صحرا وبیابان ودرودشت     می ا فتم درپی یاری به گل گشت

صدا برمی کشم تا عرش اعلا     قرارما به خرمن جای با لا

نگشته عیش ما تبدیل ، فریاد      بلند می شد زهرسو دادوبیداد

چو صاحب ازعروسی بازمی گشت    به چوب ودسته بیل دمساز می گشت

می افتادند به جون ما چو گرگان      سروپا می دریدند نره شیران

یکی بیل ویکی با چوب وباسنگ  مگر من کافرم یا عرصه جنگ 

هوای خوب وخواب آتشینم   به سرگین وبه کاه بهترینم

نه گازی نه منوکسیدی نه کربن    نه مرگی نه بسوزد شاخه را بن

نه تاکسی واتوبوس وترافیک     نه مترو نه منوریلی نه تکنیک 

به جا ترمز به جا گاز وسکندر    به جا دنده به جا ُلکّه سمندر

به وقت یورتمه  دل را  می ربودم    به چارنعلم پرو بال می گشودم

تقاس ماست که این ملت کشیده   که طعم حق کشی ما چشیده 

زمستان کار وبار تعطیل می شد  دلم سوراخ چون غربیل می شد

چوکاه وخورده ریز کمیاب می شد   الاغ ازگشنگی بی تاب می شد 

رها درکوچه ها بی یارویاور   عروسی مال  گرگ و در عزا خر

سه فصل  کارومشقت بینوائی  زمستان می رسد پا درهوائی

خوشا گرگان عروسی دارند امشب   زگوشت خر روبوسی دارند امشب

مرا گرگ اجل یک فرصتی داد  وصیت کردنم را رخصتی داد

وصیت کن هرآن چه می توانی   به قدردانشت آن طورکه دانی  

مروت نیست مثقالی به بازار  ازآن دل درعذاب ورنج وآزار

ترامحتاج اگرباشند بخوانند  وگر سیرت شوند از خود برانند

فریب و چرب زبانی وقت کارست   دگر جان توو وقت شکارست

رسد وقت بهار و روزپیکار    دوباره روز رنج ومحنت بار 


 
 
خوی خوش
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

/10/86

خوی خوش

توکه دردیده یاران چوحــــــــریر وپرنیانی     من بی نوا زمختـــــم چــــوگلیــــم نخ نمائی

توزشـــوق باوقاری به مثال کبک خــــرامی     من ورفتن کلنــــگی  وگهـــــی سکـــــندرانی

تو زخلق ، خوشتر ازگل توشکوفه بهــــاری     من تنگ وترش واخمـــوبنشسته درکنـــــاری

تو به  نام علی نقـــــی وتو به کنیه موسویی     من اگر حسین شــــــــاید به لقب محمـــدآیی

تو که درگذربه مردم  دل وجان شکفته داری     من وقهــــــروبی وفائی سخـن از غم وجدائی

تو کـــــــه ابری وپرنده توکه باغ لاله زاری     من وخشت وخاک وچوب وخسک وغبار کوئی

تو که دامنت معطر زصفای حضرت دوست      من ژنده پوش عــــا  صی بکشم به سر پتوئی

تو گمــــان باغ ایمان تویقین قدس وطوری      من و یک وجب مــــزار و مگـــرم به  بوریائی

تو به چــهره خدائی به خوشی نشاط داری      من وغـم فـــزوده روئی  چوقلنــــدران دوائی  

تو کــه دربساط  مـــــــولا متنعم ازنعیمی      من بــــی نصیب ازآن در بشــدم زنو گــدائی

توزمـا نه می شناسی  وبه دل نشا نه داری      من بی نشـــــان برونم زحـــریم کبـــــریائی

تو کـــه مـــایه امـــیدی به زبان درنویدی      من ویأس و نامـــرادی نه به نی زنم نـــــوائی

تو اگـر دلـت بخــواهد به ترانه دل سپـاری      من و شعــر و یاوه هــایم همـه رنگی وریائی

توودی هزاروسیصدوفزون هشتده وشش       من ولحظــــه وداع ومـــترنم از  جـــــــدائی 

 


 
 
رمز نجابت
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

/10/86

رمز نجابت

سیــد خوش خوی من ای گـــل خوشبوی من      رمـــز نجابت توئی عطر سمن سوی من

خوش دلی وخوش گمان بهـــــر زمین وزمان     ای تو به طـرف چمن سرومن وجوی من

 دردل پاکت کـــرا کـــرده مگــــــــــر آرزو      بوی غـــدیر می  دهی یاس سرکوی من

آن چــــــه تمنـــا کنی بهـــــــر الی الله کنی       نی زتمنــــــــای خود عارف دلجوی من

گفت یکی خوانمش هـم عـلــی وهم نقـــــــی       سیـــد صـــــاحب قلم آب دهد روی من

آب اگـــــــر آبروست پاکی آن از وضوست       مظهــر لطــف وصفا خم نه به ابروی من

سنبـــــل گیسوی تو  هـــم نفسـان را نسیم        باد به شــــوق آورد روی من وموی من

نرمـــه  زبان مهربان کم چوتو کس درجهان       لب بگشــای  لعــل وار مرغ سخنگوی من

دیده روشــن ترا تیـــــــرنگاهت کمــــــین       تابــزند برهــــــدف چـــــله وبازوی من   

سحـــــرمسیحــــا توئی ســـازنکیسا توئی       چشم سمــن سـای تو نرگس جادوی من

سیرت نیــــک یاد تو جمـــــــــــله زبنیادتو      برســـرچوگان تو ای سر چون گوی من

چون تو  شرافت گرفت کس مگــر از مرتضا       بانگ انالحـــــق ترا هـــای من وهوی من 


 
 
حضرت معصومه - حضرت رضا
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

روزدوشنبه اول ذیقعده وبیست ویکم آبان 1386تولد حضرت فاطمه معصومه (س) زبان حال ایشان :

 

راه من دورست واین دل بی قرار   می روم شاید ببینم روی یار

ازمدینه می روم تاراه دور  می روم افتان ونالان سوی نور

من غریبم یکه وتنها روان  می سپارم ره کزو دارم  نشان

راه بس سخت ست ودورو پرخطر  می گذارم ره بجویم زان اثر

دل دگر در اختیار من نبود آبله بر پا و ره ایمن نبود

می روم تا سایه اش برسرکنم  درپناهش چون عقابی سر کنم

شوق دیدارش مرا بی تاب کرد  روز باخورشید وشب مهتاب کرد

دیدن رویش چرا باورکنم  زندگی بی یاروبی یاورکنم

حیرتم زین رنج بی پایان بود  گرچه وصلم با مه تابان بود

یارب آیا من به مقصد می رسم   سهل وآسان یا به شدت می رسم

درمیان ره محبان علی  عاشقان دل به ایمان علی

عزت وتکریم ومن می داشتند  عشق آل الله به دل می کاشتند

هرکجا می جستم از حال امام    خوش خبر می بود زان مام همام

دل به سودایش مرا امید بود  خستگی ره مرا تأییدبود

آمدم تا بوی کویش بشنوم   واژه واژه گلستانش بدروم

ره به ره منزل به منزل خسته تر  درمیان کوه ودشت دل بسته تر

می گذشت هر کاروانی ازگذر  تا بگیرد عاقبت پایان سفر

عاقبت بیمار گشتم زین سفر   رومرا بنمود طوفان خطر

یارب از مولای خود چون بگذرم   درفراقش جمله دل خون بگذرم

دل خوشم درخطه ی خوبان منم    درمیان خیل دلجویان منم

چون نگینی درمیان شیعیان   خوش می دارند مقامم هم چو جان

دل خوشم کز کوی مشکبوی رضا  می رسد هردم مرا مهر وفا  

  

 

 

زبان حال امام علیه السلام

چوخورشید فروزان سوی ایران  نظر افکند بر خاک دلیران

خدایا آن چه فرمودی اطاعت  زروی بندگی وروی طاعت

زدل آهی کشم آه غریبی  نه دنیا این چنین مردم فریبی

همه دنیا اگر گرددجواهر  نیرزد بردلی آزرده خاطر

مرا باامتی افتاده کاری  سراپا گوش به فرمان الهی

 

 


 
 
ای نوردیده
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

ای نور دیده ودنیاودین من   چهر شکفته ی زیر جبین من

پیوند پاک ومصفای زندگی ای سرو سایه بلند سمین من

 قربان خنده و هم قهرونازتو  پشت وپناهی و حبل المتین من

بس روزوشب که نشستم به انتظار تا سبزه  بردهد آخرزمین من

تا بردمی وببالی وبشکفی گرگ اجل بنشیند کمین من

جایی که ثروت وفرزند بهانه بود  یارب جز عمل چه بماند رهین من

امید ببستم وماندم  دراین خیال  کین عمر می شود آیا عجین من 

 


 
 
سابقه خدمت
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
 

سابقه خدمت

پس ازفـراغت نظـام درپی شغـل بودیم مدام

  مـالیـه قـانون جـدید اسفـندماه آمدپدید

سال ورودی چل وشش سال مساعی وکشش

  باکـادرتشخیص آمده هـمراه تخصیص آمده

آموزگـار ومالیـات  بخش حقوق والـّذاریات

  باب مشاغـل باهمـه  درمستغلات واهمـه

درساختمان مرکزی با طول وعرض  صـدگزی

  آزمـون کـار دیگـری  تاانتخاب برتری

دادندنتـایج را برون  یعنـی بیـاییـد اندرون

   کـردندکلاسهارابپا پنج شش کلاسی جابجا

دادند تعالیمی که خود بودآن زمان مرسوم ومد

    گشتیم کـادر دولتی  محفـوظ ازهـرآفتی

گفتیم دررأس مقـام شیراست گـویادرکنـام

   هرجـاخـداحـاضربود برکارهـاناظربود

جزحسن خدمت بهرخلق فارغ زجوروزرق وبرق

  گفتندحقوقت درمرام افتاده زین صنف حرام

دستگاه شـاهی نکبتـه  خدمت برای ظلمتـه

   زین شغل بایدبگـذری تاازگناه گردی بری

درشهـرمعصـومان قم قطره به دریاگشته گم

    رفتیـم حضـورمـرجعی والامقـام ارفعی

گفتـا توکل برخـدا زین شغل بایدشـدجدا  

 آغـازبود وازدواج فتوا چنین من هاج وواج

دستـوردین بود این چنین نان حـلال بایدیقین

  درفکـربودیم سال هـا تاپرکشیم  وبال ها

دست قضاافسون کند پای قدردل خون کنـد

   طـوفان شن اندرکـویر حول ولا اندرضمیر

سیل خروشـان شد روان تاج شهی درآن نهان

   شدانقـلاب اکـبری زیرلــوای رهبـری

اسلام وارکـان مبین جمهـوریش حبـل المتین 

 دیگربساط ظلم رفت سالی که بودپنجاوهفت

گشتی حقوق ماحـلال  رفتی زدل مارامـلال

   شدشرع وعرف قانون ما  مهروصفا کانون ما

امـروز روز دیگرست فردا زامروز بهـتراست 

 بگذشت خدمت سالهاسختی وراحت حال ها

خوش رنگ وبویی داشتیـم ابرو ومویی داشتیم

   بودباحـرارت کـارهـا مبنـای آن آمارها

باشدخــداراضی اگـرزین